Općina Sali > Dječji vrtić "Orkulice" > Edukativni i promotivni materijali projekta Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u Općini Sali

Edukativni i promotivni materijali projekta Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u Općini Sali

Kategorija Dječji vrtić "Orkulice", Gospodarenje otpadom, kultura i školstvo, Mulić d.o.o., Obavijesti,
Objavljeno 6. srpnja 2021.

U nastavku se mogu pregledati edukativni i promotivni materijali projekta Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u Općini Sali koji se financira putem EU sredstava iz Kohezijskog fonda, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. ̎ temeljem Poziva: Uspostava reciklažnih dvorišta – KK.06.3.1.16.

 

1. Informativni letak o sprječavanju otpada 

  • o sprječavanju nastanka otpada, odgovornom postupanju s otpadom, odvojenom sakupljanju otpada, ponovnoj uporabi predmeta, kompostiranju.

letak final

 

2. Plakat

  • informacije o projektu

plakat final

 

3. Bojanke za djecu

  • bojanke za djecu predškolske dobi (od 3-7 godina), na temu odvajanja i recikliranja otpada.

Opcina Sali – bojanka

4. Prezentacije s radionica 

PPP za Sali škola 1-4 RAZR.

PPP za Sali škola-5.-8. razredi

PPP za Sali vrtići

 

 

lokalnahrvatska.hr