Općina Sali > Lokalni porez

Lokalni porez

Poštovani vlasnici nekretnina na području Općine Sali

Dana 01.01.2017. godine je stupio na snagu Zakon o lokalnim porezima (ZLP), (NN br. 115/2016), sa kojim se od 01.01.2018. godine uvodi porez na nekretnine, te se s njime zamjenjuje dosadašnja komunalna naknada i porez na kuće za odmor.

Sve Jedinice lokalne samouprave (JLS) dužne su prikupiti podatke i formirati Evidenciju o nekretninama i o poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine (vlasnicima).

Kako bi Općina Sali mogla izvršiti svoju obvezu, obraćamo Vam se sa zamolbom da nam najkasnije do dana propisanog člankom 59. ZLP, odnosno do 31.10.2017. godine,dostavite podatke koji se odnose na nekretnine u Vašem vlasništvu, odnosno za nekretnine koje neposredno koristite. Napominjemo da članak 59. stavak 2. i 3. Zakona o Lokalnim porezima propisuje da ako se dostavljeni podaci bitno razlikuju od podataka kojima raspolaže JLS i podataka prikupljenih od Državne geodetske uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, te Ministarstva financija-porezne uprave, ili ako porezni obveznik ne dostavi tražene podatke, porezna obveza će se utvrditi na osnovi podataka kojima raspolaže JLS s primjenom najviših koeficijenata utvrđenih Zakonom o lokalnim porezima za stanje i dob nekretnine, što Vam može kreirati veću obvezu.

Stoga, još jednom skrećemo pažnju na važnost Vašeg aktivnog, potpunog i istinitog učešća u ovoj aktivnosti jer će se svaka zloupotreba kažnjavati utvrđivanjem maksimalne obveze propisane ZLP-om.

Da bismo olakšali prijavu podataka, svim obveznicima dosadašnje komunalne naknade dostavili smo obrasce na njihove adrese, a iste je moguće pronaći i na web-stranici Općine Sali www.opcina-sali.hr / važni dokumenti / lokalni porez.

Ispunjene obrasce možete dostaviti poštom na adresu: Općina Sali, Sali II 74/a, 23281 Sali, ili na e-mail: [email protected] (ali isključivo skeniranu kopiju originalnog, vlastoručno potpisanog obrasca).

Radi što ispravnije evidencije i obračuna poreza na nekretnine, te zbog mnogo slučajeva sa dvojicom ili više vlasnika jedne nekretnine, molimo obveznike dosadašnje komunalne naknade koji su primili ove obrasce, da kontaktiraju ostale vlasnike, te im umnože svoje obrasce ili ih upute na web-stranicu Općine Sali.

Pošto je obrazac za prijavu poreza na nekretnine dosta složen, uz obrasce se nalaze upute i objašnjenja nekih pojmova, a na temelju Zakona o lokalnim porezima.

S poštovanjem

Općina Sali

Dokumenti:
OBRAZAC ZA PRIJAVU POREZA NA NEKRETNINE-stambeni prostor
OBRAZAC ZA PRIJAVU POREZA NA NEKRETNINE-građevinsko zemljište
OBRAZAC ZA PRIJAVU POREZA NA NEKRETNINE-poslovni prostor
Pomoć pri popunjavanju obrazaca

objave vezane uz sekciju
lokalnahrvatska.hr