Općina Sali > Uncategorised > Statut općine Sali

Statut općine Sali

Kategorija Uncategorised,
Objavljeno 7. travnja 2011.

Pročitajte

             Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 90. Statuta Općine Sali („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 3/2006), Općinsko vijeće Općine Sali na 5. sjednici održanoj dana 17. srpnja 2009. godine,

d o n o s i

 

S T A T U T

OPĆINE  SALI

 

 

I.  OPĆE ODREDBE

 

Članak  1.

Ovim Statutom u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonima podrobnije se uređuje samoupravni djelokrug Općine Sali (u daljnjem tekstu Općina), njena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine.

 

Članak 2.

Općina je jedinica lokalne samouprave osnovana zakonom.

Naziv, područje i sjedište Općine određeni su  zakonom.

Općina obuhvaća područja naselja: Božava, Brbinj, Dragove, Luka, Sali, Savar, Soline, Veli Rat, Verunić, Zaglav, Zverinac, Žman.

Općina Sali obuhvaća područje omeđeno rubnim granicama katastarskih općina. Granice Općine  mogu se mijenjati na način i po postupku propisanom  zakonom.

 

Članak 3.

Općina Sali je pravna osoba.

Sjedište Općine Sali je u Salima, Obala Petra Lorinija  b.b.

 

II. OBILJEŽJA OPĆINE

 

Članak 4.

Općina ima grb i zastavu.  

Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se Općina i izražava pripadnost Općini, a koriste se na način kojim se ističe tradicija i dostojanstvo Općine.

Način uporabe i zaštita obilježja Općine te način njihove upotrebe i zaštite utvrđuju se posebnom odlukom  Općinskog vijeća.

Grb i zastava likovno su prihvaćeni na posebnom dokumentu kao prilogu te odluke.

           

Članak 5.

     Općinsko vijeće, kao predstavničko tijelo, Načelnik Općine i Jedinstveni upravni odjel, kao izvršna tijela Općine, imaju svoje pečate.

     Općinsko vijeće, Načelnik Općine i Jedinstveni upravni odjel imaju po jedan pečat jednake veličine. Pečati su promjera  35  mm i kružnog su oblika. U pečatima su upisane riječi Republika Hrvatska, Zadarska županija, a u drugom redu ispod tih riječi Općinsko vijeće Općine Sali odnosno Općinski načelnik odnosno Jedinstveni upravni odjel, u trećem redu upisano je ime Sali, a u sredini pečata je grb Republike Hrvatske.

     Pečati iz stavka 1. i 2. ovog članka, način njihove uporabe i čuvanje, uređuju se posebnom odlukom  Načelnika.

    

 

                                                                    Članak  6.

     Dan Općine je 13. lipnja, dan sv. Ante, koji se svečano slavi kao općinski blagdan. U povodu Dana Općine dodjeljuju se priznanja Općine te priređuju druge svečanosti, u skladu s Odlukom  Općinskog vijeća.

 

 

III. JAVNA PRIZNANJA

 

Članak 7.

     Općinsko vijeće, javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine te unapređenje gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti značajnih za Općinu,  dodjeljuje „Nagradu Općine Sali“, kao najviše priznanje Općine.

     Za zasluge za opći razvoj demokracije, zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda, građanima Općine, Republike Hrvatske i drugih država, dodjeljuje se  „Grb Općine Sali“.   

     Za uspjehe postignute u područjima iz stavka  1. do 3. ovog članka, podrobnije uvjete i način njihove dodjele, određuje Općinsko vijeće posebnom odlukom. 

           

Članak 8.

     Građanin Republike Hrvatske i druge države, koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu Općine, ostvarenju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj, može se proglasiti počasnim građaninom Općine.

     Počašću se ne stječu posebna prava odnosno obveze i može se opozvati ako se  počastvovani pokaže nedostojnim takve počasti.

     Oblik, podrobnije uvjete i način dodjele priznanja iz stavka  1,  ovog članka, određuje Općinsko vijeće.

 

 

 

 

 

 

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE

(REGIONALNE)  SAMOUPRAVE

 

 

Članak 9.

     Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina uspostavlja i održava suradnju  s drugim jedinicama lokalne  samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

     Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.

     Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

     Odluku o uspostavljanju suradnje odnosno sklapanju sporazuma s jedinicama lokalne samouprave drugih država, zajedno s tekstom sporazuma o suradnji na hrvatskom jeziku i na jeziku države u kojoj se nalazi jedinica lokalne samouprave s kojom se navedeni sporazum sklapa, Općina dostavlja Uredu državne uprave u Zadarskoj županiji, nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, koja obavlja nadzor nad zakonitošću ove odluke.

   Članak 10.

     Pojedinu općinu ili grad u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, radi njegova udjela u razvoju međusobnih odnosa u smislu članka  9. ovog  Statuta, čime se ostvaruje prijateljstvo među narodima , Općinama i gradovima te potiče razvoj Općine, u suglasnosti s njima, Općina može proglasiti prijateljskom općinom ili gradom.

 

                                                                     Članak 11.

     Općina posebno surađuje s ostalim jedinicama lokalne samouprave u okviru Zadarske  županije te sa Zadarskom županijom, u cilju usklađivanja međusobnih odnosa, u kojem smislu sudjeluje u pripremi i donošenju odgovarajućih akata odnosno daje inicijative, mišljenja, prijedloge, radi ostvarivanja zajedničkih interesa.

     Inicijative, mišljenja i prijedloge, iz prethodnog stava u ime Općine može podnositi Općinsko vijeće i Načelnik izravno nadležnom tijelu i posebno putem vijećnika i zastupnika.

    

    

    

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG  OPĆINE

 

Članak 12.

     Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

 

Članak 13.

     Općina u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni  državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

       uređenje naselja i stanovanje,

       prostorno i urbanističko planiranje,

       komunalno gospodarstvo,

       brigu o djeci,

       socijalnu skrb,

       primarnu zdravstvenu zaštitu,

       odgoj i osnovno obrazovanje,

       kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

       zaštitu potrošača,

       zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

       protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,

       promet na svom području ,

       održavanje mjesnih i poljoprivrednih putova,

       ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

     Posebnim zakonima, kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka  1. ovog članka, odredit će se poslovi obavljanja koje je Općina dužna organizirati te poslovi koje Općina može obavljati, a koja osigurava uvjete za njihovo obavljanje.

     Poslovi iz samoupravnog djelokruga, detaljnije se utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i Načelnika, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

             

Članak 14.

     Općinsko vijeće može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 13. ovog Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom. Pojedine poslove može prenijeti i na Zadarsku županiju odnosno mjesnu samoupravu.

     Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće, temeljem koje se zaključuje sporazum o zajedničkom organiziranju poslova, kojim se uređuju  međusobni odnosi u obavljanju zajedničkih poslova.

 

     Poslovi državne uprave koji se obavljaju u Općini određuju se zakonom. Troškovi obavljanja poslova državne uprave koji su preneseni na tijela Općine podmiruju se iz državnog proračuna.

 

VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

 

Članak 15.

     Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 16.

     Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o prijedlogu općeg akta, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom.

     Prijedlog za donošenje odluke o  raspisivanju referenduma  iz stavka 1. ovog članka može temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, dati jedna trećina članova Općinskog vijeća, Načelnik, polovina mjesnih odbora na području Općine i 20% birača upisanih u  popis birača Općine.

     Referendum se mora raspisati za područje Općine ili za njen dio.

 

Članak 17.

     Općinsko vijeće može tražiti mišljenje mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom ili ovim Statutom.

 

                                                                    Članak 18.

     Referendum se može raspisati radi razrješenja Načelnika i njegovog zamjenika u slučaju :

            – kada krše ili ne izvršavaju odluke Općinskog vijeća,

– kada svojim radom prouzroče Općini znatnu materijalnu štetu odnosno štetu u

iznosu od 1% od proračuna Općine u tekućoj godini (napomena: za jedinice lokalne samouprave u kojima 1% od proračuna iznosi preko 500.000 kuna tada je znatna materijalna šteta, šteta u iznosu od 500.000 kuna i više).

     Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka

može dati najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.

     Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju razrješenja Načelnika i njegovog zamjenika može dati i 20% birača upisanih u popis birača Općine Sali. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od birača.

     Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum o razrješenju Načelnika i njegovog zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od početka mandata Načelnika i njegovog zamjenika.

     Ako na referendumu nije donesena odluka o razrješenju Načelnika i njegovog zamjenika, novi referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od dana održavanja prethodnog referenduma.

 

 

Članak 19.

     Općinsko vijeće je dužno razmotriti podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema prijedloga.

     Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog  za raspisivanje referenduma, a prijedlog su dali birači sukladno članku 18. stavku 3. Statuta, Općinsko vijeće je dužno  dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga.

 

Članak 20.

     Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.

 

Članak 21.

     Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Općine, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

 

Članak 22.

     Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 16. ovog Statuta obvezatna je za Općinsko vijeće.

 

 Članak 23.

     Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru  zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

 

    Članak 24.

     Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

     Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća i Načelnik.

     Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od  60 od dana zaprimanja prijedloga.

     Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

 

Članak 25.

     Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća.

     Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje    5 % birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.

     Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

Članak 26.

     Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.

     Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine.

     Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 30 dana od prijema prijedloga.

Članak 27.

     Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Općine kao i na rad njegovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

     Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

     Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Općine, te ukoliko za to postoje tehničke pretpostavke, sredstvima elektroničke komunikacije (e-mailom, kontakt obrascem na web stranicama, net meetingom i chatom).

 

VII. TIJELA  OPĆINE

 

Članak 28.

     Tijela Općine Sali su Općinsko vijeće i  Načelnik.

 

 

1. OPĆINSKO VIJEĆE

 

Članak 29.

     Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

     Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su Načelnika.

     Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Općinsko vijeće.

 

Članak 30.

     Općinsko vijeće donosi:

       Statut Općine,

       Poslovnik o radu Općinskog vijeća,

       odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,

       proračun i odluku o izvršenju proračuna,

       godišnje izvješće o izvršenju proračuna,

       odluku o privremenom financiranju

       odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija ukupna vrijednost   prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća  od  1.000.000 kuna), ako stjecanje ili otuđenje nije planirano u Proračunu.

       odluku o promjeni granice Općine i granica katastarskih općina na području Općine

       uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,

       donosi odluku o  kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,

       osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za  Općinu,

       odlučuje o sastavu skupština trgovačkih društava u kojima Općina ima  100 %  udjel, određuje i imenuje predstavnike Općine u trgovačkim društvima kojih je Općina osnivač,

       daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,

       odlučuje o davanju koncesije,

       donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne  samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,

       raspisuje lokalni referendum,

       raspisuje izbore za članove vijeća mjesnih odbora,

       bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog  vijeća, 

       bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,

       odlučuje o pokroviteljstvu,

       donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,

       imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,

       donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

     U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Općinskog vijeća može u ime Općinskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja za Općinu. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava Općinsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici Općinskog vijeća.

 

                                                                 Članak  31.

     Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova, ako je na sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća.

     O donošenju Statuta Općine, proračuna, godišnjeg obračuna proračuna, Poslovnika Općinskog vijeća, izboru i razriješenju predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,  Odluke o zaduživanju i davanju jamstava, Odluke o raspisivanju referenduma o razrješenju općinskog načelnika i njegovog zamjenika, Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

     Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se javno, ako Općinsko vijeće ne odluči da se o nekom pitanju glasuje tajno.

 

Članak 32.

     Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.

     Općinsko vijeće je konstituirano izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova Općinskog vijeća.

     Potpredsjednici se u pravilu biraju sukladno strukturi Općinskog vijeća.

     Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na novčanu naknadu sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.

 

    Članak 33.

Predsjednik Općinskog vijeća:

       zastupa Općinsko vijeće

       saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,

       u suradnji s potpredsjednicima Općinskog vijeća predlaže dnevni red Općinskog vijeća,

       upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,

       brine o postupku donošenja odluka i općih akata,

       održava red na sjednici Općinskog vijeća,

       usklađuje rad radnih tijela,

       potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,

       brine o suradnji Općinskog vijeća i Načelnika,

       brine se o zaštiti prava vijećnika,

       obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

 

Članak 34.

     Općinsko vijeće čini 13 vijećnika, koji se biraju na način i po postupku određenim posebnim zakonom.

Članak 35.

      Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri godine.

      Funkcija članova Općinskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću.

      Vijećnici imaju pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

      Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

 

                                                                    Članak 36.

     Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

       ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Općinskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste,

       ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,

       ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,

       ako odjavi prebivalište s područja Općine, danom odjave prebivališta,

       ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,

       smrću.

 

Članak 37.

     Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.

     Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

     Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

 

Članak 38.

     Vijećnik ima prava i dužnosti:

       sudjelovati u radu na sjednicama Općinskog vijeća

       raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća

       predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata

       postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća,

       postavljati pitanja Načelniku i zamjeniku Načelnika,

       sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,

       prihvatiti se članstva u  najviše 2 radna tijela u koje ga izabere Općinsko vijeće

       tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Općine te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge.

     Vijećnik ne može biti pozvan na kaznenu i prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi, niti za glasovanje u radu Općinskog vijeća.

     Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

     Na zahtjev vijećnika, službe koje obavljaju poslove za potrebe Općinskog vijeća, dužne su vijećniku pružiti izvješća i podatke za obavljanje njegove dužnosti, kao i druge podatke kojima raspolažu, a odnose se na pitanja iz djelokruga rada vijećnika, na način i u rokovima utvrđenim Poslovnikom Općinskog vijeća.

     Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća.

 

 

 

Članak 39.

     Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.

 

     Općinsko vijeće može posebnom odlukom uređivati načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća u obavljanju njihovih dužnosti.

 

 RADNA TIJELA

 

Članak 40.

     Općinsko vijeće osniva stalna radna tijela u svrhu priprema odluka iz njegovog djelokruga. Stalna radna tijela su odbori i povjerenstva i to:

                      Mandatno povjerenstvo,

       Odbor za izbor i imenovanja,

       Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,

           

     Stalna radna tijela biraju se iz redova članova Općinskog vijeća na konstituirajućoj sjednici.

                                                                 Članak  41.

Mandatno povjerenstvo:

       na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,

       obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

       obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

       obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,

       obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.

 

Članak 42.

     Odbor za izbor i imenovanja, predlaže:

       izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,

       izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,

       imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća,

       propise  o primanjima vijećnika, te naknade troškova vijećnicima za rad u Općinskom vijeću.

 

Članak 43.

     Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost:

       predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća,

       predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća,

       razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljene i prijedloge Općinskom vijeću,

       obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

 

Članak 44.

     Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.  

     Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim odlukama.

 

2. NAČELNIK OPĆINE

 

Članak 45.

     Načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.

     Mandat Načelnika traje četiri godine.

     U obavljaju izvršne vlasti Načelnik:

       priprema prijedloge općih akata,

       izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća

       utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna,

       upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,

       odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 kuna, ako  stjecanje i otuđivanje nije planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,

       upravlja prihodima i rashodima Općine,

       upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,

       odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina,

       donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine,

       imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,

       imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,

       utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Općine,

       predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga i drugih fizičkih i pravnih osoba,

       usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općini,

       nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,

       daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

       obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  mjesnih odbora,

       obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

     Načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka 3. alineje 8. ovog članka tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje.

 

Članak 46.

     Načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata  upravnih tijela Općine.

 

Članak 47.

     Načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine  za razdoblje  srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

     Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od Načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

     Načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko  jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

     Općinsko vijeće ne može zahtijevati od Načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

 

Članak 48.

     Načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:

       ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 15 dana otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, Načelnik je dužan u roku od osam dana o tome obavijestiti  predstojnika Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji, te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne samouprave,

       ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća.

 

 

Članak 49.

     Načelnik ima jednog zamjenika, koji zamjenjuje Načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju  svoje dužnosti.

             

 Članak 50.

     Načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

     Zamjenik  Načelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa Načelnika.

Članak 51.

Općinski načelnik i njegov zamjenik odlučit će hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno.

 

Osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su u roku od 8 (osam) dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest nadležnoj službi Općine o tome hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno.

Članak 52.

     Načelniku i zamjeniku Načelnika  mandat prestaje po sili zakona:

       danom podnošenja ostavke,

       danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

       danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen radi počinjenja kaznenog djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,

       danom odjave prebivališta s područja jedinice,

       danom prestanka hrvatskog državljanstva,

       smrću.

     Općinsko vijeće u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata Načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog Načelnika.

     Ako  mandat Načelnika prestaje u godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, dužnost Načelnika do kraja mandata obavlja zamjenik Načelnika.

 

Članak 53.

     Načelnik i njegov zamjenik mogu se razriješiti u slučajevima i u postupku propisanom člankom 18. ovog Statuta.

     Ako na referendumu bude donesena odluka o razrješenju Načelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti načelnika.

VIII. UPRAVNA TIJELA OPĆINE

 

Članak 54.

     Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, kao i poslova državne samouprave prenijetih na Općinu, ustrojavaju se upravni odjeli i službe općine.

     U Općini se ustrojava Jedinstveni upravni odjel za obavljanje svih poslova iz njegovog samoupravnog  djelokruga.

     Osnivanje i ustrojavanje upravnih odjela Općine uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa Statutom i zakonom,

     Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje načelnik.

.

                                                                  Članak  55.

     Upravne, stručne i ostale poslove u tijelima općine obavljaju službenici i namještenici.

     Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga tijela u kojem rade, a namještenici  obavljaju prateće i pomoćne poslove.

     Prava obveze i odgovornosti kao i druga pitanja od značaja za rad službenika i namještenika u upravnim tijelima općine uređuju se posebnim zakonom.

 

  Članak 56.

     U okviru svog djelokruga i ovlasti upravni odjeli Općine:

       1. neposredno izvršavaju odluke i druge opće akte Općinskog vijeća i Načelnika i osiguravaju njihovo provođenje,

       2. neposredno izvršavaju poslove državne uprave kada su ti poslovi prenijeti u djelokrug Općine,

       3. prate stanje u područjima za koja su osnovani te o tome izvješćuju Općinsko vijeće i Načelnika,

       4. pripremaju nacrte odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće i Načelnik te priprema izvješća, analize i druge materijale iz svog djelokruga  za potrebe Općinskog vijeća i Načelnika,

       5. pružaju stručnu i drugu pomoć građanima u okviru prava i ovlasti Općine,

       6. podnose izvješće Općinskom vijeću o svom radu,

       7. obavljaju i druge poslove za koje su ovlašteni.

     Upravna tijela u oblastima za koje su ustrojeni i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Općine te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere.

     Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su Načelniku.

 

Članak 57.

            Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u Proračunu Općine, Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

 

 

IX. JAVNE OPĆINSKE SLUŽBE

 

Članak 58.

     Općina u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.

     Javne općinske službe mogu se organizirati u područjima:

1.    prostornog planiranja i uređivanja Općine,

2.    komunalnog gospodarstva,

3.    gospodarenja nekretninama i javnim dobrima u vlasništvu Općine,

4.    društvenih djelatnosti,

     Javne općinske službe osnivaju se i organiziraju kao trgovačka društva i ustanove.

     Za obavljanje djelatnosti javnih općinskih službi iz stavka  1.  ovog članka Općina može dati koncesiju drugim fizičkim i pravnim osobama, po postupku utvrđenim zakonom, uz osiguranje potrebnog nadzora.

 

Članak 59.

     Pravne osobe koje obavljaju povjerenu im javnu službu, dužne su trajno i nesmetano pružati usluge u toj djelatnosti te održavati povjerene im objekte i uređaje u stanju svrhovite iskoristivosti.

     U slučaju prekida obavljanja djelatnosti zbog postupanja protivno odredbi stavka   1.  ovog članka, pravne osobe koje obavljaju javnu službu dužne su nadoknaditi štetu po uvjetima i na način određen posebnim zakonom.

 

                                                                    Članak  60.

     Javnost rada javnih općinskih službi osigurava se:

       javnim objavljivanjem godišnjeg programa rada i pružanja usluga,

       javnim objavljivanjem rezultata financijskog poslovanja,

       redovitim izvještavanjem izabranih organa upravljanja u radu i pružanju usluga javne službe.

 

 

                                                                     Članak  61.

     U izradi godišnjeg programa rada i pružanja usluga sudjeluju i građani davanjem prijedloga, putem mjesnih odbora i vijećnika u Općinskom vijeću, kao i sudjelovanjem u javnoj raspravi o prijedlozima godišnjih programa rada javnih općinskih službi.

     Na rad javnih općinskih službi građani mogu davati primjedbe neposredno tim službama, Općinskom vijeću ili odgovarajućim upravnim tijelima koji obavljaju i nadzor nad njihovim radom.

     Općinske javne službe su za svoj rad odgovorne Općinskom vijeću i Načelniku.

 

 

 

 

                                                                    Članak  62.

     Radi zaštite i očuvanja izgrađenih komunalnih objekata i uređaja odnosno javnih dobara i opreme na javnim površinama Općine, kao osnove za trajno obavljanje javnih općinskih službi, posebnom odlukom Općinskog vijeća propisuje se komunalni red i mjere za njegovu provedbu.

     Nadzor nad provođenjem komunalnog reda u Općini obavljaju odjeli.

 

 

 

X. MJESNA SAMOUPRAVA

 

 Članak 63.

     Na području Općine osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

     Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.

Mjesni odbor je pravna osoba.

 

Članak 64.

     Mjesni odbori na području Općine Sali su:  mjesni odbor Sali, Zaglav, Žman, Luka, Savar, Brbinj, Dragove, Božava, Soline, Veli Rat, Verunić i Zverinac.

     Područje i granice mjesnih odbora na temelju zakona određuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

 

                                                                  Članak 65.

     Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10 % građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, organizacije i udruženja građana, te Načelnik.

            U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku Načelniku.

     Prijedlog za osnivanje mjesnog odbora sadrži:

1.    naziv (ime) mjesnog odbora,

2.    područje mjesnog odbora,

3.    sjedište mjesnog odbora,

4.    obrazloženje opravdanosti i potrebe osnivanja mjesnog odbora,

5.    podrobnije podatke o zadacima i sredstvima mjesnog odbora.

     Prijedlog za osnivanje mjesnog odbora dostavlja se Općinskom vijeću, ako ono nije predlagatelj. Uz prijedlog dostavlja se i nacrt pravila mjesnog odbora.

 

Članak 66.

     Načelnik  u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku  utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

     Ukoliko Načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i  po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana  dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

     Pravovaljani prijedlog Načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

 

Članak 67.

     U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog odbora te zadaci i izvori financiranja mjesnog odbora.

 

Članak 68.

     Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

 

Članak 69.

     Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.

     Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća  mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.

     Postupak izbora vijeća mjesnog odbora uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća  uz shodnu  primjenu odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

 

 

Članak 70.

     Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće u roku od 60 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku od 60 dana  od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora.

     Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

 

 

Članak 71.

     Vijeće mjesnog odbora broji 7 članova.

     Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.

     Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora.

 

 

Članak 72.

     Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz svog sastava javnim glasovanjem odnosno sukladno zakonu na vrijeme od četiri godine.

     Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.

Članak 73.

    Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora,  poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća i Načelnika.

 

Članak 74.

     Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju  zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području.

 

Članak 75.

     Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

 

Članak 76.

     Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i dotacija  pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće.

 

Članak 77.

     Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati zborove građana.

     Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

     Zbor građana  vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

 

Članak 78.

     Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora  obavljaju upravna tijela Općine na način propisan općim aktom kojim se uređuje ustrojstvo i način rada upravnih tijela Općine.

 

 

Članak 79.

     Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora  mogu dati tijela mjesnog odbora i Načelnik. O izdvajanju naselja ili dijela naselja iz mjesnog odbora, o spajanju mjesnog odbora ili o diobi mjesnog odbora odlučuje se na način i po postupku utvrđenom za osnivanje mjesnog odbora.

     O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje  građana mjesnog odbora za koje se traži  promjena područja.

Članak 80.

     Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Načelnik.

     Načelnik može u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.

           

 

XI. IMOVINA  I  FINANCIRANJE  OPĆINE

 

Članak 81.

     Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Općini,

čine njezinu imovinu.

    

Članak 82.

     Imovinom Općine upravljaju Načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta, pažnjom dobrog domaćina.

     Načelnik u postupku upravljanja imovinom Općine donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine.

 

Članak 83.

     Općina ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

            Prihodi Općine  su:

       općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odluka Općinskog  vijeća,

       prihodi od stvari u vlasništvu  Općine i imovinskih prava,

       prihod od  trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno u kojima Općina ima udjele ili dionice,

       prihodi od naknada za koncesije koje daje Općinsko vijeće,

       novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina u skladu sa zakonom,

       udio u zajedničkim porezima sa Zadarskom županijom i Republikom Hrvatskom, te dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu,

       sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,

       drugi prihodi određeni zakonom.

 

Članak 84.

     Općinsko vijeće donosi godišnji proračun za narednu računsku godinu prije isteka prethodne godine.

     Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Općine iskazuju se u proračunu Općine.

     Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazni po izvorima iz kojih potječu.

     Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

 

Članak 85.

     Proračun Općine i odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

     Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

 

Članak 86.

     Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.

     Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

     Godišnji proračun Općine Načelnik dostavlja predstojniku Ureda državne uprave Zadarske županije u roku od 15 dana od dana njegova donošenja, zajedno s izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja proračuna propisan Statutom i Poslovnikom.

 

Članak 87.

     Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

     Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisnom za donošenje proračuna.

 

Članak 88.

     Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.

     Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo financija.

 

 

                                                                   Članak  89.

     Općinsko vijeće odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina u vlasništvu Općine.

     Općina se može zadužiti u skladu sa zakonom.

 

 

 

 

 

XII. AKTI OPĆINE

 

Članak 90.

     Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom, u okviru svog djelokruga donosi odluke, kao opće akte kojima odlučuje odnosno uređuje pitanja iz svoje nadležnosti. 

     Pod odlukama u smislu stavka  1.  ovog članka smatra se:  Statut Općine, Općinski proračun, Zaključni račun Općinskog proračuna, Plan prostornog uređenja i drugi planovi te Naredba i pravilnik odnosno drugi odgovarajući akti kad se odlučuje o općim stvarima.

            Općinsko vijeće također donosi zaključke i rješenja te preporuke i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima te daje autentična tumačenja Statuta ili drugih općih akata Općinskog vijeća.

     Način i postupak donošenja akata iz stavka  1.  ovog članka utvrđuje se Poslovnikom Općinskog vijeća.

     Načelnik Općine dužan je dostaviti Statut, Poslovnik i drugi opći akt predstojniku Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisanog Statutom i Poslovnikom, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta.

     .

Članak 91.

     Načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog vijeća.

 

Članak 92.

     Radna  tijela Općinskog vijeća donose zaključke, prijedloge i preporuke.

 

 

 

 

                                                                  Članak  93.

     Prije nego što stupi na snagu opći akt obvezno se objavljuje u Službenom glasilu Zadarske županije odnosno Općine Sali.

     Opći akt stupa na snagu najmanje osmi dan od dana njegove objave, iznimno općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu danom objave.

     Opći akt ne može imati povratno djelovanje.

 

Članak 94.

     Načelnik osigurava izvršenje općih akata ovog Statuta, na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela.

 

Članak 95.

     Upravni odjel u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

     Protiv pojedinačnih akata koje donose općinska upravna tijela može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Zadarske županije.

     Na donošenje akata iz ovog članka shodno se primjenjuju odredbe Zakona  o općem upravnom postupku, ako posebnim zakonom nije propisan postupak pred tijelima Općine.

     U skladu s odredbama Zakona o upravnim sporovima protiv konačnih pojedinačnih akata iz stavka  1. ovog članka može se pokrenuti upravni spor.

 

                                                                    Članak  96.

     Pojedinačni akt kojim se rješava o obvezi razreza općinskih poreza, doprinosa i naknada odnosno poreza, doprinosa i naknada koji su prihodi Općine donosi se u skraćenom postupku.

     Skraćeni upravni postupak provodi se i kod donošenja pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, obvezama i interesima fizičkih i  pravnih osoba od strane pravnih osoba kojima je Općina osnivač.

           

 Članak 97.

     Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja Ured državne uprave u Zadarskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.

 

  Članak 98.

     Detaljnije odredbe o aktima Općine i postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom Općinskog vijeća.

 

XIII. JAVNOST RADA

 

Članak 99.

     Rad  Općinskog vijeća, predsjednika Općinskog vijeća, Načelnika i upravnih tijela Općine je javan.

     Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

     Sjednica ili pojedini dio sjednice Općinskog vijeća može se održati bez nazočnosti javnosti, o čemu odlučuje Općinsko vijeće većinom glasova svih vijećnika.

 

Članak 100.

            Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:

       javnim održavanjem sjednica,

       izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

       objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Županije odnosno Općine,

            Javnost rada Načelnika osigurava se:

    izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

       objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Županije odnosno Općine.

 

                                                                    Članak  101.

     Radi stjecanja neposrednog uvida u potrebe Općine i građana, kao i radi informiranja građana o djelovanju općinskih tijela, predsjednik i potpredsjednici Općinskog vijeća i načelnik redovito i neposredno ostvaruju kontakte s građanima.

 

                                                                     Članak  102.

     Općinsko vijeće, svojom odlukom, može odrediti koji podaci iz rada i nadležnosti Općinskog vijeća i upravnih tijela Općine će se izvršiti bez objavljivanja odnosno bez nazočnosti javnosti, jer predstavljaju tajnu, ili se tako osigurava i određuje način njihovog čuvanja.

 

XIV.  PRAVA NAČELNIKA I NJEGOVOG ZAMJENIKA

 

                             Članak  103.

     Načelnik Općine i njegov zamjenik mogu obavljati svoju dužnost profesionalno na temelju i u okviru Ustava, zakona i ovog Statuta te dobivenih ovlaštenja  i istodobno je odgovoran za njeno obavljanje.

     Za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti na koje je izabrana osoba iz stavka  1. ovog članka ostvaruje pravo na plaću odnosno naknadu plaće kao i druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja dužnosti uračunava joj se u staž osiguranja

     Osoba iz stavka  1. ovog članka ostvaruje pravo na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od 180 dana po prestanku dužnosti i to u visini prosječne plaće koja im je isplaćivana za vrijeme dvanaest mjeseci koji su prethodili donošenju odluke o prestanku dužnosti.

                                                                    Članak  104.

     Predsjedniku i potpredsjednicima i ostalim izabranim dužnostima Općinskog vijeća prava na temelju obavljanja dužnosti prestaju:

1.    istekom mandata,

2.    danom donošenja odluke o razrješenju od dužnosti kada ih je Općinsko vijeće razriješilo prije isteka mandata Općinskog vijeća,

3.    danom kada Općinsko vijeće utvrdi činjenicu podnošenja ostavke na dužnosti, a najkasnije tridesetog dana od dana podnošenja ostavke,

4.    danom imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, kada su nastupile zakonom predviđene okolnosti za imenovanje povjerenika.

 

XV. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

 

Članak 105.

     Način djelovanja Načelnika i zamjenika Načelnika u obnašanju javnih dužnosti uređen je posebnim zakonom.

 

 

 

Članak 106.

      Općinsko vijeće posebnom odlukom propisuje tko se smatra lokalnim dužnosnikom u obnašanju javne vlasti te uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javne vlasti.

 

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

                                                                Članak  107.

     Odredbe ovog Statuta, za čiju primjenu se ne donosi posebna odluka ili drugi opći akt, primjenjuju se neposredno od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

 

Članak 108.

            Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, Načelnik i Odbor za Statut, i Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća.

            Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.

            Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.

            Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća, prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

 

Članak 109.

Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Općine („Službeni vjesnik

Zadarske županije“ br. 3/2006) i zakona, uskladit će se  s odredbama ovog

Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u zakonom propisanom roku.       

 

Članak 110.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Zadarske županije.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Općine Sali(„Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 3/2006).

 

 

Klasa:  012-03/09-01/1

Ur.br.: 2198/15-01-09

U Salima 17. srpnja 2009. godine

 

 

     OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SALI

                                                                                  Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                                                                                                                                                          __________________________

 

       mr. sc. Ante Vodopija

 

 

DOPUNA STATUTA 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 30. Statuta Općine Sali („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 17/2009), a sukladno članku 40.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Općinsko vijeće Općine Sali na 8. sjednici održanoj dana 27. listopada 2009. godine  donosi

 

 

DOPUNU STATUTA OPĆINE SALI

 

Članak 1.

 

U članku 52. stavak 1. dodaje se alineja koja glasi:

      danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu 

        zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca.

 

Članak 2.

 

Ova dopuna stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

 

 

Klasa: 012-03/09-01/2

Urbroj: 2198/15-01-09

Sali, 27. listopada 2009.

 

 

       OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SALI

                                                                                  Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                                                                                                                                                          __________________________

 

       mr. sc. Ante Vodopija

  

lokalnahrvatska.hr