Općina Sali > službeni glasnik > Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro za 2018. godinu

Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro za 2018. godinu

Kategorija službeni glasnik,
Objavljeno 23. travnja 2018.

Na temelju članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14 i 70/17) i članka 5. Odluke o financiranju javnih potreba Općine Sali („Službeni glasnik Općine Sali“ broj 4/2018), Općina Sali objavljuje

JAVNI POZIV

za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro za 2018. godinu

 

I

Predmet Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga za provedbu programa i projekata u području odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi, zdravstva, razvoja i demokratizacije društva i razvoja mjesne samouprave, na području Općine Sali,  koji će se sufinancirati iz Proračuna Općine Sali u 2018. godini.

 

II

Područja sufinanciranja

  1. u sportu:
   • redovita djelatnost amaterskih klubova u sportu
   • poticanje i promicanje sporta, djece i mladeži
   • sportsko-rekreacijske aktivnosti građana
   • organizacija domaćih i međunarodnih natjecanja i sportskih manifestacija
  2. u kulturi:
   • zaštita i promicanje tradicijske / kulturne baštine
   • redovita djelatnost amaterskih klubova u kulturi,
   • programi/projekti poticanja i unapređenja kulturno-umjetničkog amaterizma
   • programi/projekti jednodnevnih i višednevnih manifestacija u kulturi
  3. u području razvoja civilnog društva, socijalne skrbi i zdravstva
   • redovita djelatnost udruga s područja socijalne skrbi i humanitarne zaštite
   • redovita djelatnost udruga proizišlih iz domovinskog rata
   • programi/projekti mladih te osoba treće životne dobi
   • programi/projekti brige o osobama s posebnim potrebama
   • vannastavni programi/projekti u školstvu
   • programi/projekti ostalih udruga i neprofitnih organizacija koje svojim aktivnostima promiču opće vrijednosti od interesa za Općinu Sali

 

III

Pravo sudjelovanja na javnom pozivu imaju pravne i fizičke osobe koje obavljaju neku od djelatnosti iz točke II ovog Javnog poziva, te ostale ustanove, udruge i organizacije (u daljnjem tekstu: Korisnici), uz uvjet:

 • da su upisani u odgovarajući Registar
 • da su registrirani kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti
 • da su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Općine Sali i drugih javnih izvora
 • da nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine Sali
 • da se protiv Korisnika odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena dijela definirana Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15)

 

IV

Kriteriji za dodjelu financijskih sredstava su:

 • dostava pravovremene, cjelovito popunjene i i ovjrene potpune prijave
 • kvaliteta i sadržaj ponuđenog programa/projekta
 • kvaliteta dosadašnjeg rada, iskustvo i uspjesi u provođenju programa/projekata
 • dostupnost programa/projekta korisnicima
 • neposredna društvena korist za lokalnu zajednicu te doprinos razvoju civilnog društva na području Općine Sali
 • uključivanje volontera u projektne/programske aktivnosti
 • financijska održivost programa/projekta
 • financijska potpora programa/projekta iz drugih izvora
 • realan odnos troškova i očekivanih rezultata po programu/projektu
 • organizacijski i ljudski kapaciteti za provođenje programa/projekta
 • urednost u dostavljanju završnog izvještaja o realizaciji programa/projekta udruge
 • sudjelovanje u manifestacijama u kojima je Općina Sali suorganizator

 

V

Prijavitelj projekta ima obvezu namjenskog korištenja sredstava, a Općina ima pravo izvršiti kontrolu namjenskog korištenja sredstava.

Sredstava za provedbu ovog Javnog poziva osigurana su u Proračunu Općine Sali u ukupnome iznosu od 150.000,00 kuna kako slijedi:

 1. sport 70.000,00 kuna
 2. kultura 50.000,00 kuna
 3. razvoj civilnog društva, socijalne skrbi i zdravstva 30.000,00 kuna

Najniži iznos koji se može odobriti za programe/projekte iznosi 1.000,00 kuna, a najviši 10.0000,00 kuna za kulturu,15.000,00 kuna za sport

 

VI

Svaka udruga i druge neprofitne organizacije mogu prijaviti najviše dva projekta ili programa u okviru pojedinog područja ovog Javnog poziva. Prijavitelj prijavljuje program koji može trajati najdulje do 31. prosinca 2018. godine.

 

VII

Prijave se dotavljaju isključivo na propisanim obrascima u papirnatom obliku koji se mogu preuzeti na web stranici Općine Sali (www.opcina-sali.hr) i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sali, Sali II 74/A, Sali.

Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od starane osobe ovlaštene za zastupanje i ovjereni pečatom organizacije i svu prpisanu dokumentaciju.

Obvezna dokumentacija za prijavu projekta je:

 • ovjeren i potpisan Obrazac prijave programa/projekta
 • ovjeren ipotpisan Obrazac proračuna programa/projekta
 • izvadak iz Registra udruge
 • izvadak iz Registra neprofitnih organizacija
 • uvjerenje o nekažnjavanju osobe ovlaštene za zastupanje ne starije od 6 mjeseci od dana objave javnog poziva
 • financijski izvještaj udruge za prethodnu godinu
 • potvrda Porezne uprave o podmirenju obveza javnih davanja, ne starija od 3 mjeseca od objave ovog Javnog poziva
 • izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava za ugovore iz prethodne proračunske godine
 • preslika ovjerenog statuta udruge
 • potpisana i ovjerena izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

 

VIII

U potpunosti ispunjena, ovjerena i potpisana Prijava u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima predaje se u zatvorenoj omotnici u Jedinstveni upravni odjel Općine Sali ili preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Sali, Sali II 74/A, 23281 Sali, sa naznakom „Javni poziv za udruge – ne otvaraj“.

Rok za dostavu prijave je 30 dana od dana objave Javnog poziva.

Nepotpune prijave, te prijave poslane izvan roka za dostavu neće se uzimati u razmatranje.

 

IX

Odluku o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte donijeti će općinski načelnik na temelju prijedloga povjerenstva za ocjenjivanje prijava.

Odluka će biti objavljena na web stranici Općine Sali www.opcina-sali.hr i na oglasnoj ploči Općine Sali i od dana objave Odluka se smatra dostavljena svim prijaviteljima.

 

X

Prijavitelji koji nisu zadovoljni odlukom o dodjeli financijskih sredstava imaju pravo podnijeti prigovor na Odluku u roku od 8 (osam) dana od dana objave Odluke.

Prigovor se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sali. Prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu postupka po Javnom pozivu.

 

XI

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se dostaviti isključivo pisanim putem, poštom, predajom u pisarnicu ili elektroničkim putem na adresu [email protected].

 

KLASA: 402-07/18-01/03

URBROJ: 2198/15-01-18-1

Sali, 27. ožujka 2018.

 

Općinski načelnik

Zoran Morović

 

Dokumenti:

Javni poziv – udruge

Upute za prijavitelje

Obrazac prijave programa

Obrazac-proračuna

Izjava o nepostojanju dvostrukog finaniranja

Obrazac izvješća o provedbi programa

Obrazac obračuna prihoda i rashoda

lokalnahrvatska.hr