Općina Sali > Natječaji > Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Kategorija Natječaji,
Objavljeno 29. ožujka 2017.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11 i 64/15), te Odluke Općinskog vijeća Općine Sali o davanju u zakup poslovnih prostora od 18. prosinca 2005., KLASA: 406-01/05-01/9, URBROJ: 2198/15-01-05, Općina Sali raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnog prostora

1.    Predmet ovog javnog natječaja je zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Sali, i to nekretnina oznake kat. čestica 18868 k.o Sali nove izmjere, a koja odgovara kat. čestici 591/3 k.o. Sali stare izmjere, na adresi Sali II 74/A, Sali, u površini od 2 m2, za potrebe deficitarne djelatnosti – postavljanja bankomata.

2.    Početni iznos mjesečne zakupnine iznosi:

–    15,00 kn/ m2 u sezoni (od 15. lipnja do 15. rujna);
–    6,00 kn/m2 izvan sezone.

3.    Poslovni prostor naveden u točki 1. daje se u zakup na određeno vrijeme, u trajanju od 10 godina

4.     Ponuda za sudjelovanje u ovom javnom natječaju mora sadržavati:
a)    izvornik ili ovjereni preslik rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima za pravne osobe, iz kojeg mora biti vidljivo da je pravna osoba registrirana za djelatnost koja je oglašena;
b)    potvrdu porezne uprave o uplaćenim porezima i doprinosima i drugim javnim davanjima (ne starija od 30 dana);
c)    ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.

5.    Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Općina Sali, Sali 74/A, 23281 Sali, s naznakom „Natječaj za zakup poslovnog prostora u Salima – ne otvaraj“.

6.    Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

7.    Zakašnjele ponude, neuredne i ponude koje se na drugi način protive natječajnim uvjetima neće se razmatrati.

8.    Ponude ponuđača koji imaju nepodmirenih dospjelih obveza prema državnom proračunu i prema Općini Sali biti će isključene, sukladno čl. 4. st. 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.

9.    O rezultatima izbora natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o odabiru ponuđača.

10.    Općina Sali zadržava pravo poništenja natječaja.

11.    Ugovor o zakupu poslovnog prostora iz točke 1. biti će solemniziran po javnom bilježniku sukladno članku 4. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora i sklopiti će se kao ovršna isprava, na trošak zakupnika.

KLASA: 940-01/17-01/14
URBROJ: 2198/15-01-17-1
Sali, 29. ožujka 2017.

OPĆINA SALI

 

Dokument:

NATJEČAJ ZA ZAKUP – SALI – BANKOMAT

lokalnahrvatska.hr