Općina Sali > Prostorni plan Općine Sali > Prijedlog izmjena i dopuna PP 2024.

Prijedlog izmjena i dopuna PP 2024.

Kategorija Prostorni plan Općine Sali,
Objavljeno 23. svibnja 2024.

Prostorni plana uređenja Općine Sali (“Službeni glasnik Zadarske županije” br.23/08, 10/12 i „Službeni glasnik Opčine Sali” br. 05/16, 03/21 i 02/23) mijenja se temeljem Odluke o izradi VI. izmjene i dopune PPUO Sali (“Službeni glasnik Općine Sali” br. 09/23). Izmjena i dopuna Plana obuhvaća tekstualni i grafički dio Plana.

Izmjena i dopuna Plana prvenstveno se odnosi na usklađenje istog s Prostornim planom Zadarske županije (“Službeni glasnik Zadarske županije” br. 2/01, 6/04, 2/05, 17/06, 25/09, 15/14, 04/15 i 05/23).i na manje intervencije radi uklanjanja prepreka kod provedbe određenih zahvata u prostoru, i to
(1) manja rekompozicija građevinskog područja naselja Sali radi omogućavanja razvoja gospodarskih sadržaja u naselju. Rekompozicija imat će za posljedicu i djelomično smanjenje izdvojenog građevinskog područja izvan naselja pretežito zanatske namjene (I2).
(2) izmjena uvjeta za prometovanje i promet u mirovanju na otočiću Lavdari.
(3) izmjena uvjeta za promet u mirovanju mjesnih groblja
(4) brisanje zone sportsko rekreacijske namjene (R1) u naseljima Verunić i Veli Rat
(5) revizija planiranih zona za marikulturu

Dokumenti:

Sažetak za javnost PP

Odredbe za provedbu – prikaz izmjena i dopuna

Obrazloženje plana i prikaz izmjene i dopune – prijedlog

Nacrt odluke i odredbe za provedbu – prijedlog

Evidencija o izradi plana – nacrt prijedloga plana

Kartografski prikazi

 1. Korištenje i namjena površina mj. 1:25 000
 2. Infrastrukturni sustavi:
  2.1. Pošta, Telekomunikacije i Energetski sustav mj. 1:25 000
  2.2. Vodno gospodarski sustav mj. 1:25 000
 3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora
  3.1. Uvjeti korištenja mj. 1:25 000
  3.2. Mjere uređenja i zaštite prostora mj. 1:25 000
 4. Građevinska područja:
  4.1. Građevinsko područje naselja SALI mj. 1:5 000
  4.1a. Građevinsko područje naselja SALI – LAVDARA mj. 1:5 000
  4.1b. Građevinska područja naselje SALI – TZ uvala Dumboka i Rasohača mj. 1: 5 000
  4.1c. Građevinsko područje naselje SALI – TZ Griže mj. 1:5 000
  4.2. Građevinsko područja naselja ZAGLAV mj. 1:5 000
  4.3. Građevinsko područje naselja ŽMAN mj. 1:5 000
  4.4. Građevinsko područje naselja LUKA mj. 1:5 000
  4.5. Građevinsko područje naselja SAVAR mj. 1:5 000
  4.5b. Građevinsko područje naselje SAVAR TZ uvala Ovča mj. 1:5 000
  4.6. Građevinsko područje naselja BRBINJ mj. 1:5 000
  4.6b. Građevinsko područje naselje BRBINJ TZ uvala Brbišćica mj. 1:5 000
  4.6c. Građevinsko područje naselje BRBINJ – proizvodna zona mj. 1:5 000
  4.7. Građevinsko područje naselja DRAGOVE mj. 1:5 000
  4.8. Građevinsko područje naselja BOŽAVA mj. 1:5 000
  4.9. Građevinsko područje naselja SOLINE mj. 1:5 000
  4.10. Građevinsko područje naselja VELI RAT I VERUNIĆ mj. 1:5 000
  4.10b.Građevinsko područje naselje VELI RAT – TZ Svjetionik mj. 1:5 000
  4.11. Građevinsko područje naselja ZVERINAC mj. 1:5 000

lokalnahrvatska.hr