Općina Sali > Hrvatska knjižnica i čitaonica Sali > Javni natječaj za ravnatelja Hrvatske knjižnice i čitaonice Sali

Javni natječaj za ravnatelja Hrvatske knjižnice i čitaonice Sali

Kategorija Hrvatska knjižnica i čitaonica Sali,
Objavljeno 24. ožujka 2023.

Na temelju odredbe članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 20. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019, 98/2019 i 114/22), članka 17. i 18. Statuta Hrvatske knjižnice i čitaonice Sali (dalje: Statut), članka 30. Statuta Općine Sali („Službeni glasnik Općine Sali“ broj 2/16) i u skladu s Odlukom Općinskog vijeća Općine Sali o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Hrvatske knjižnice i čitaonice Sali od 9. ožujka 2023. godine („Službeni glasnik Općine Sali“ broj 2/23), Općinsko vijeće Općine Sali, raspisuje slijedeći

JAVNI NATJEČAJ
ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA
Hrvatske knjižnice i čitaonice Sali

 

 1. UVJETI

BROJ IZVRŠITELJA:                    1 (jedan)

VRSTA RADNOG ODNOSA:        na određeno vrijeme od četiri godine

RADNO VRIJEME:                        puno radno vrijeme

MJESTO RADA:                             Sali

SMJEŠTAJ:                                     nema smještaja

NAKNADA ZA PRIJEVOZ:           nema

NATJEČAJ VRIJEDI:                     15 dana od objave u Narodnim novinama

 

RAZINA OBRAZOVANJA:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij
 • položen stručni knjižničarski ispit, osim ako je osoba oslobođena polaganja stručno knjižničarskog ispita na temelju zakona kojim je uređivana knjižnična djelatnost

RADNO ISKUSTVO:  najmanje 10 (deset) godina radnog iskustva u knjižnici

POSEBNI UVJETI:

 • poznavanje rada na računalu
 • stručne, radne i organizacijske sposobnosti

OPIS POSLOVA:

 • donosi plan rada i razvitka knjižnice
 • razmatra izvršavanje plana rada i razvitka knjižnice
 • odlučuje o financijskom planu i godišnjem financijskom izvještaju
 • donosi statut uz prethodnu suglasnost osnivača
 • donosi  druge opće akte,
 • utvrđuje način i uvjete korištenje knjižnične građe,
 • odlučuje o promjenama u organiziranju rada knjižnice.
 • zastupa knjižnicu u pravnom prometu i pred tijelima državne vlasti te obavlja  druge poslove određene Zakonom, drugim propisima, aktom o osnivanju i statutom knjižnice.

Ravnatelj se imenuje na četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana.

 1. UPUTE ZA PRIJAVU

Na natječaju mogu ravnopravno sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom javnom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Prijava na natječaj treba sadržavati najmanje:

 • ime i prezime kandidata,
 • adresu, broj telefona/mobitela i e-mail adresu kandidata,
 • naznaku da se radi o prijavi na predmetni natječaj,
 • popis priloga i dokaza dostavljenih uz prijavu
 • vlastoručni potpis kandidata.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati moraju dostaviti:

 • životopis
 • presliku osobne iskaznice
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome ili potvrde visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu (osim ako ne postoji obveza polaganja stručnog ispita sukladno zakonu)
 • dokaz o radnom iskustvu za najmanje 10 (deset) godina radnog iskustva u knjižnici (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca), a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • dokaz da poznaje rad na osobnom računalu – preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata o položenom tečaju informatike, preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje predmeta informatike i trajanje ili vlastoručno potpisana izjava da poznaje rad na računalu,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 25. Zakona (ne starije od dana objave natječaja),
 • predloženi četverogodišnji plan rada knjižnice.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima mora se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji može ostvariti pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019, 84/2021) ili članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/2013, 152/2014, 39/2018, 32/2020), dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019, 84/2021) uz prijavu na oglas dužan je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019, 84/2021), koji su objavljeni na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/2013, 152/2014, 39/2018, 32/2020), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenog natječajnog postupka kandidati ostvare najveći/isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na pravo prednosti te isto dokazao.

Sve tražene isprave sukladno ovom Natječaju se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata će se predočiti izvornik.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Pravovremenom prijavom smatra se prijava podnesena u roku važenja natječaja (uključujući zadnji dan natječajnog roka). Dopunu prijave moguće je podnijeti zaključno sa zadnjim danom natječajnog roka.

Neuredne, nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati te se osobe koje ne podnesu uredne, potpune i pravodobne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće smatrati kandidatima prijavljenima na natječaj.

Podnošenjem prijave na ovaj natječaj, kandidati su suglasni i daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (SL EU L119) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Natječajni postupak obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata intervjuom. Na provjeru znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

O području provjere znanja i sposobnosti te mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni najmanje tri (3) dana prije održavanja i to putem elektroničke pošte koju su naveli u prijavi. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Prijava se, sa svim potrebnim podacima i dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu:

OPĆINA SALI, Ulica Sali II kbr. 74A, 23281 Sali
s naznakom „Natječaj za imenovanje ravnatelja Hrvatske knjižnice i čitaonice Sali – NE OTVARAJ“, putem pošte ili osobno na naprijed naznačenu adresu Općine Sali.

O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava putem elektroničke pošte navedene u prijavi na natječaj.

Općinsko vijeće zadržava pravo u cijelosti poništiti natječaj odnosno ne prihvatiti niti jednu pristiglu prijavu, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Ovaj natječaj objavit će se s danom njegova početka na mrežnim stranicama Općine Sali, u „Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SALI
Predsjednica
Ivana Kirinić Frka

 

Objavljeno u Narodnim novinama broj 33/2023 od 24.3.2023. 

Dokumenti:

Javni natječaj za ravnatelja Hrvatske knjižnice i čitaonice Sali

NN-2023-33-8353944

lokalnahrvatska.hr