Općina Sali > Natječaji > Natječaj za zakup poslovnih prostora 2022.

Natječaj za zakup poslovnih prostora 2022.

Kategorija Natječaji,
Objavljeno 19. travnja 2022.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11 i 64/15), te Odluke Općinskog vijeća Općine Sali o davanju u zakup poslovnih prostora, KLASA: 406-01/05-01/9, URBROJ: 2198/15-01-05, Općina Sali raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup

 1. Predmet ovog javnog natječaja je zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Sali i to:
  A) u zgradi izgrađenoj na dijelu nekretnine oznake k.č. 5872 upisane u zk.ul. broj 5706 k.o. Veli Rat, u naravi gospodarski objekt („saliona“) površine 142 m2, u sjeverozapadnom dijelu nekretnine;
  B) u zgradi izgrađenoj na nekretnini oznake k.č. 18912 k.o. Sali, u naravi pomoćni objekt s dvije prostorije („katafuć“) ukupne površine 18 m2;
  C) u objektu postavljenom na nekretnini oznake k.č. 20805 k.o. Sali, u naravi tipski objekt jugoistočno od objekta za prihvat putnika i prodaju brodskih karata u luci Zaglav ukupne površine 8 m2;
  D) u zgradi izgrađenoj na nekretnini oznake k.č. 130 k.o. Božava, u prizemlju u jugozapadnom dijelu zgrade, u naravi prodajni prostor površine 60 m2 i skladišni prostor površine 92 m2 (ukupna površina 152 m2);
  E) u zgradi izgrađenoj na nekretnini oznake k.č. 130 k.o. Božava, u prizemlju u zapadnom dijelu zgrade, u naravi prostor bivše pekare ukupne površine 60 m2;
 2. Početni iznos mjesečne zakupnine iznosi:
  1. – 20,00 kn/m2 u sezoni;
   – 5,00 kn/m2 izvan sezone.
  2. – 70,00 kn/m2 u sezoni;
   – 20,00 kn/m2 izvan sezone.
  3. – 15,00 kn/m2 u sezoni;
   – 5,00 kn/m2 izvan sezone.
  4. – 15,00 kn/m2 u sezoni;
   – 5,00 kn/m2 izvan sezone.
  5. – 10,00 kn/m2 u sezoni;
   – 4,00 kn/m2 izvan sezone
 3. Poslovni prostor naveden u točki 1. pod A) daje se u zakup na određeno vrijeme, u trajanju od 5 godina, za ugostiteljsku djelatnost, uz obvezu izgradnje i uređenja sportskog igrališta za košarku i mali nogomet na mjestu ruševnog gospodarskog objekta površine 203 m2 na preostalom dijelu nekretnine k.č. 5872 k.o. Veli Rat, u roku od 3 godine od dana sklapanja ugovora o zakupu.

  Poslovni prostor naveden u točki 1. pod B) daje se u zakup na određeno vrijeme od 5 godina za ugostiteljsku djelatnost, uz obvezu uključivanja u ponudu lokalnih proizvoda s oznakom „Kvalitetno-Dugi otok“ i „Mardešić“.

  Poslovni prostor naveden u točki 1. pod C) daje se u zakup na određeno vrijeme od 5 godina za djelatnost turističke agencije uz obvezu operativnog sudjelovanja u provedbi aktivnosti sustava eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama Turističke zajednice Dugi otok kao što su: jedinstveni turistički informacijski portal te evidencija posjetitelja i svih oblika turističke ponude.

  Poslovni prostor u točki 1. pod D) daje se u zakup na određeno vrijeme od 5 godina za trgovačku djelatnost pod uvjetom svakodnevnog rada kroz cijelu godinu za čitavo vrijeme trajanja zakupa.

  Poslovni prostor u točki 1. pod E) daje se u zakup na određeno vrijeme od 5 godina za pekarsku djelatnost kao deficitarnu djelatnost u naselju Božava.

 4. Ponuda za sudjelovanje u ovom javnom natječaju mora sadržavati naznaku podnošenja za predmet pod A) ili B) ili C) ili D) ili E)
  a) ime i prezime ponuditelja i njegovo prebivalište (za fizičke osobe), odnosno naziv tvrtke s adresom sjedišta (za pravne osobe), OIB-broj i broj telefona za kontakt;
  b) preslik osobne iskaznice (za fizičke osobe);
  c) izvornik ili ovjereni preslik rješenja o upisu u sudski registar ili registar obrta sa svim prilozima (za pravne osobe), iz kojeg mora biti vidljivo da je pravna osoba registrirana za djelatnost koja je oglašena;
  d) potvrdu porezne uprave o uplaćenim porezima i doprinosima i drugim javnim davanjima (ne starija od 30 dana);
  e) ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.
 5. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Općina Sali, Ulica Sali II kbr. 74/A, 23281 Sali, s naznakom „Natječaj za zakup u Salima – ne otvaraj“.
 6. Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.
 7. Zakašnjele ponude, neuredne i ponude koje se na drugi način protive natječajnim uvjetima neće se razmatrati.
 8. Ponude ponuditelja koji imaju nepodmirenih dospjelih obveza prema državnom proračunu i prema Općini Sali biti će isključene, sukladno čl. 4. st. 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.
 9. O rezultatima izbora natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o odabiru ponuđača.
 10. Općina Sali zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.
 11. Ugovori o zakupu biti će solemnizirani po javnom bilježniku sukladno članku 4. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora i sklopiti će se kao ovršna isprava, na trošak zakupnika.

KLASA: 940-01/22-01/26
URBROJ: 2198/15-01-22-1
U Salima, 11. travnja 2022.
OPĆINA SALI

 

Dokumenti:

Natječaj za zakup poslovnih prostora 2022

Natječaj za zakup poslovnih prostora 2022

lokalnahrvatska.hr