Općina Sali > Gospodarenje otpadom > Pravilnik o općim uvjetima isporuke komunalne usluge prikupljanja i odvoza komunalnog otpada

Pravilnik o općim uvjetima isporuke komunalne usluge prikupljanja i odvoza komunalnog otpada

Kategorija Gospodarenje otpadom, Mulić d.o.o.,
Objavljeno 24. ožujka 2021.

Na temelju odredbe članka 30. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu i uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća Općine Sali danu na sjednici održanoj 23. listopada 2020., KLASA: 363-01/20-01/46 , URBROJ: 2198/15-01-20-1, trgovačko društvo Mulić d.o.o. sa sjedištem u Salima, Sali II 74 A, kao isporučitelj komunalne usluge, donosi ovaj

 

 

PRAVILNIK O OPĆIM UVJETIMA ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE PRIKUPLJANJA I ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA

 

 

  1. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o općim uvjetima isporuke komunalne usluge prikupljanja i odvoza komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: Pravilnik) određuju se međusobni odnosi između isporučitelja usluge i korisnika usluge na području Općine Sali.

 

Članak 2.

Isporučitelj komunalnih usluga je Mulić d.o.o. sa sjedištem u Salima, Sali II 74/a.

Korisnici komunalne usluge su pravne i fizičke osobe koje su vlasnici ili korisnici nekretnina na području na kojem isporučitelj obavlja uslugu (u daljnjem tekstu: korisnik usluge).

Komunalna usluga je prikupljanje i odvoz komunalnog otpada.

Komunalni otpad je otpad iz kućanstva, te otpad iz proizvodne i/ili uslužne djelatnosti ako je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva a sve sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19).

 

 

  1. ISPORUKA KOMUNALNE USLUGE

Članak 3.

Korisnik usluge obavezan je koristiti usluge isporučitelja, na način i pod uvjetima određenim ovim Pravilnikom.

Korisnik usluge dužan je podnijeti obavijest isporučitelju usluge o početku korištenja komunalne usluge, kao i dati točne podatke potrebne za obračun računa za korištenje usluge.

Isporučitelj i korisnik usluge zaključiti će ugovor o korištenju komunalne usluge, kojim korisnik prihvaća u svemu ove Opće uvjete.

Smatra se da je zaključen ugovor o isporuci komunalne usluge i u slučajevima kada korisnik nije podnio obavijest sukladno stavku 1. ovoga članka, a počeo je koristiti komunalnu uslugu.

 

Članak 4.

Ugovor o isporuci komunalnih usluga smatra se zaključen na neodređeno vrijeme. Korisnik usluge dužan je u roku od 8 dana obavijestiti isporučitelja o početku i prestanku potrebe za pružanjem usluge, a naročito ako je do početka ili prestanka potrebe za pružanjem usluge došlo zbog promjene vlasnika ili korisnika stambenog prostora ili poslovnog prostora, prestanka korištenja prostora i sl.

 

Korisnik usluge dužan je u roku od 8 dana obavijestiti isporučitelja o svim promjenama vezanim uz matične podatke korisnika a posebno o promjeni naziva, promjeni adrese na koju se šalju računi, promjeni namjene prostora ili djelatnosti, te svim drugim relevantnim promjenama koje utječu na međusobne odnose između isporučitelja i korisnika usluge.

Korisnik je dužan obavijestiti isporučitelja u roku od 8 dana o prestanku korištenja poslovnog prostora.

Sve navedeno u prethodnim stavkama ovog članka korisnik je dužan dokazati odgovarajućom ispravom, ugovorom o kupoprodaji, izvatkom iz obrtnog registra itd.

 

 

  1. UVJETI ISPORUKE KOMUNALNIH ULUGA

Članak 5.

Isporučitelj usluge obavlja uslugu sukladno odredbama Odluke Općinskog vijeća Općine Sali o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sali („Službeni glasnik Općine Sali“ broj 3/2018 i 2/2020) te sukladno odredbama Odluke Općinskog vijeća Općine Sali o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sali („Službeni glasnik Općine Sali“ broj 6/2018).

 

Članak 6.

Isporučitelj vrši odvoz komunalnog otpada pražnjenjem spremnika za otpad na javnim površinama zapremnine 1100 i sa kućnog praga u kantama zapremnine 120 l  i to u skladu sa člankom 8. ovog Pravilnika.

 

Članak 7.

Odvoz otpada sa spremnika sa javih površina isporučitelj vrši redovito a posebice u ljetnim mjesecima kad se vrši svakodnevno, a sa kućnog praga sukladno određenom rasporedu koji je objavljen na službenim mrežnim stranicama i oglasnim pločama.

 

Članak 8.

Spremnike za otpad zapremnine 1100 l i 120 l u potrebnoj količini nabavlja i postavlja isporučitelj usluge te daje na uporabu korisnicima.

Mjesto za smještaj spremnika na javnim površinama određuje nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave na prijedlog i uz dogovor isporučitelja.

 

Članak 9.

Na području Općine Sali glomazni otpad se odvozi sa kućnog praga korisnika jednom godišnje u utvrđenoj količini od 2 m3.

U slučaju većih potreba korisnici mogu kontaktirati davatelja usluge i uz nadoplatu prijevoza glomaznog otpada zatražiti veće količine odvoza istog.

 

Spremnici za odvojivi otpad -papir, plastika i staklo- se nalaze na javnim površinama i sa otpadom se postupa na zakonski propisan način.

 

  1. UVJETI KORIŠTENJA KOMUNALNE USLUGE

 

Članak 10.

Isporučitelj usluge odvozi isključivo otpad koji se nalazi u spremniku. Korisnik je ovlašten u spremnike odlagati samo komunalni otpad.

Korisnik odgovara isporučitelju za svu štetu koja nastane neodgovornim odlaganjem drugih vrsta otpada u spremnike za odlaganje komunalnog otpada.

Isporučitelj je dužan upoznati korisnike s pravilnim odlaganjem otpada putem sredstava javnog priopćavanja ili putem mrežne stranice.

 

Članak 11.

Zahtjev za korištenje komunalne usluge, prijava potrebe korištenja komunalne usluge te sva druga pitanja vezana uz isporuku komunalne usluge korisnik prijavljuje u sjedištu isporučitelja na adresi Sali II 74/a, Sali, od ponedjeljka do petka od 7,00 do 15,00 sati.

 

  1. NAČIN OBRAČUNA CIJENE KOMUNALNIH USLUGA

 

Članak 12.

Cijena komunalne usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada utvrđuje se cjenikom kojeg donosi isporučitelj na način propisan zakonom.

 

O svakoj promjeni cijene usluge isporučitelj će pravovremeno obavijestiti korisnika putem pojedinačnih obavijesti priloženih uz račune ili putem sredstava javnog priopćavanja.

Isporučitelj usluge može privremeno osloboditi plaćanja korisnika ako korisnik ne koristi uslugu zbog devastiranog, neizgrađenog, neuvjetnog objekta.

Korisnici mogu prijaviti promjenu broja članova kućanstava na adresi isporučitelja te se tako prijavljena promjena primjenjuje prilikom sljedećeg obračuna cijene usluga.

 

  1. NAČIN PLAĆANJA KOMUNALNIH USLUGA

Članak 13.

Korisnik usluge plaća na temelju ispostavljenih računa od strane isporučitelja usluge. Računi za komunalne usluge ispostavljaju se:

-za domaćinstva jednom godišnje za 4 kvartala

– za ostale korisnike svaki mjesec sa rokom dospijeća svakog računa 15.-og u slijedećem mjesecu

 

  1. ZAŠTITA PRAVA KORISNIKA

 

Članak 14.

Korisnici imaju mogućnost podnošenja pisanih prigovora putem pošte ili elektroničke pošte. Isporučitelj je dužan na njih odgovoriti u roku od 15 dana od zaprimljenog prigovora.

Isporučitelj je dužan voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora korisnika najmanje godinu dana od primitka prigovora.

U slučaju pogrešno obračunatih računa za izvršene komunalne usluge, korisnik je dužan o tome odmah, a najkasnije u roku od 15 dana obavijestiti isporučitelja usluge preporučenim pismom.

U slučaju da korisnik i isporučitelj imaju međusobnih potraživanja, mogu izvršiti prijeboj potraživanja.

U slučaju preplate cijene za komunalnu uslugu, isporučitelj može umanjiti obavezu korisnika za mjesec ili mjesece koji slijede.

Na obračun komunalne usluge korisnik ima pravo prigovora preporučenim pismom u roku 15 dana od dostave računa. U protivnom se smatra da je obračun u redu. Isporučitelj je dužan odgovoriti na isti u roku od 15 dana od dostave prigovora. Isporučitelj je dužan izvršiti promjenu u poslovnim knjigama ukoliko je uvažio prigovor.

 

  1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika vrše se na način njegovog donošenja.

 

Članak 16.

Ovaj Pravilnik objaviti će se na oglasnoj ploči isporučitelja i službenoj mrežnoj stranici Općine Sali.

 

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana objave.

 

 

MULIĆ d.o.o.

Direktor

Stjepan Ligutić, ing. stroj.

 

 

 

lokalnahrvatska.hr