Općina Sali > Izbori > Odluka o raspisivanju izbora za članove VMO – 2017.

Odluka o raspisivanju izbora za članove VMO – 2017.

Kategorija Izbori, službeni glasnik,
Objavljeno 22. studenoga 2017.

Na temelju odredbe članka 61.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) te odredbe članka 30. Statuta Općine Sali (»Službeni glasnik Općine Sali« broj 2/16) i odredbe članka 2. stavak 1. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Sali, općinsko vijeće Općine Sali, na sjednici održanoj 17. studenoga 2017. godine donosi slijedeću

ODLUKU o raspisivanju izbora
za članove vijeća mjesnih odbora
na području Općine sali

Članak 1.

Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Sali.

Članak 2.

Za dan provedbe izbore određuje se 14. siječnja 2018 . godine

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje mandat svih članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Sali.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Sali«.

KLASA: 026-01/17-01/03
UR.BROJ: 2198/15-01-17-1
Sali, 17. studenoga 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SALI
Predsjednik
Srečko Milić

Dokument:

Odluka o raspisivanju izbora za članove VMO

lokalnahrvatska.hr