Općina Sali > Dječji vrtić "Orkulice" > Natječaj za logopedinju

Natječaj za logopedinju

Kategorija Dječji vrtić "Orkulice",
Objavljeno 9. siječnja 2015.

Na temelju članka 26.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br.10/97,  107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Orkulice“ Sali,objavljuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto    

–  Stručni suradnik -LOGOPED/ICA, 1 izvršitelj/ica, na određeno, nepuno radno vrijeme

Uvjeti;-za stručnog suradnika -LOGOPED/ICA  može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz članka 24.i 25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(Narodne novine br.10/97, 107/07 i 94/13 ) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika.
Uz prijavu kandidati moraju priložiti;-životopis,presliku isprave kojom se dokazuju stupanj i vrsta stručne spreme,presliku domovnice,presliku osobne iskaznice,uvjerenje o nekažnjavanju i potvrdu o položenom stručnom ispitu(ako je položen).
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se(osobno ili poštom) u roku od 7 dana od dana objave natječaja na adresu; Dječji vrtić“Orkulice“  23281 Sali, s naznakom „za natječaj“.

 

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

                    Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Orkulice “Sali

 

Natječaj je objavljen 9.1. 2015.god. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, službenoj mrežnoj stranici  Općine Sali i  na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića.

 

U Salima , 9.1. 2015.godine
KLASA:601-01/15-01/01
URBROJ:2198-15/02-03-15-01

 

Dokument:

Natječaj za logopedinju

 

lokalnahrvatska.hr