Općina Sali > Javna nabava > Zahtjev za prikupljanje ponuda za prijevoz vode vodonoscem

Zahtjev za prikupljanje ponuda za prijevoz vode vodonoscem

Kategorija Javna nabava,
Objavljeno 6. svibnja 2013.

 

 

 

1.      PODACI O NARUČITELJU

 

Naziv:                         Komunalno društvo Dugi otok i Zverinac d.o.o

OIB:                            23753294472

Sjedište:                      23281 Sali, Obala Petra Lorinija bb

Odgovorna osoba:      Diana Milin, prof

Telefon:                      023/377 -142

Telefaks:                     023/377-560

e-mail:                                   [email protected]

 

 

2.      OPIS PREDMETA NABAVE I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

 

Usluge prijevoza vode na Dugi otok, brodom vodonoscem, sukladno Pravilniku o postupku i načinu provedbe opskrbe otočnih kućanstva pitkom vodom vodonoscem ili cestovnim vozilom (NN 35/11) i sukladno troškovniku u prilogu.

Ponuditelj se obavezuje ukrcaj vode obaviti na priključku koji je namijenjen za ukrcaj vode za brodove koji se nalazi na Liburnskoj obali u Zadru, uz obaveznu nazočnost radnika?

 

3.      PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE

986.182,00 kn (devetstoosamdesetišesttisućastoosamdesetdvije kune)

 

4.      KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

 

Najniža cijena ponude

 

5.      UVJETI I ZAHTJEVI KOJE PONUDITELJI TREBAJU ISPUNUTI

 

Ponuditelj mora u postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II.B dokazati svoj upis u sudski registar, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta ponuditelja, čime dokazuje da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom nabave.

Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi središta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Izvod ili izjava ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II.B Zakona o javnoj nabavi.

Izvod ili izjavu ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Nakon rangiranja prema kriteriju za odabir ponude,a prije donošenja odluke o odabiru, naručitelj će od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o nabavi usluge iz Dodatka II.B Zakona o javnoj nabavi zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenu presliku dokumenta sukladno čl. 95. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11).

Ako najpovoljniji ponuditelj u ostavljenom roku ne dostavi traženi izvornik, ili ovjerenu presliku i/ili ne dokaže da i dalje ispunjava uvjete koje je odredio naručitelj, naručitelj će isključiti takvog ponuditelja.

 

6.      ROK DOSTAVE PONUDE

 

Rok za dostavu ponuda je 20.05.2013.

 

7.      NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDA

 

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu naručitelja.

Nije dopušteno dostaviti ponudu elektronskim putem.

Na omotnici ponude mora biti naznačeno:

          Naziv i adresa naručitelja,

          Naziv i adresa ponuditelja,

          Evidencijski broj nabave,

          Naziv predmeta nabave,

          Naznaka ”ne otvaraj!”.

Ponuda mora sadržavati:

          Popis svih sastavnih djelova ponude (sadržaj ponude)

          Popunjeni ponudbeni list,

          Traženi dokaz pravne sposobnosti sukladno odredbi točke 5 ovog zahtjeva,

          Popunjeni troškovnik.

 

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.

Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Stranice ponude se označuju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki sljedeći dio započne rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako je dio ponude izvorno numeriran (primjerice katalozi), ponuditelj ne mora taj dio ponude ponovno numerirati.

Ponude se pišu neizbrisivom tintom.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

 

Alternativne ponude nisu dopuštene.

 

8.      ADRESA NA KOJU SE PONUDE DOSTAVLJAJU

 

Komunalno društvo Dugi otok i Zverinac d.o.o., Obala Petra Lorinija bb, 23281 Sali

 

9.      KONTAKT OSOBA, BROJ TELEFONA I ADRESA ELETRONIČKE POŠTE

 

Kontakt osoba:                       Diana Milin

Telefon:                                  023/377-042

e-mail:                                   [email protected]

 

10.  INTERNETSKA ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE PREUZETI DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE I DODATNA DOKUMENTACIJA

www.opcina-sali.hr

11.  DATUM OBJAVE ZAHTJEVA NA INTERNETSKIM STRANICAMA

06.05.2013.

 

12.  CIJENA PONUDE

 

Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama.

Cijena ponude piše se brojkama.

U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

Cijena ponude je nepromjenjiva.

 

13.  JEZIK I PISMO PONUDE

 

Ponuda se dostavlja na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

 

14.  ROK PRUŽANJA USLUGE I TRAJANJE UGOVORA O JAVNIM USLUGAMA IZ DODATKA II.B ZAKONA

 

Ponuditelj se obavezuje da će izvršiti isporuku vode do svakog otočkog domaćinstva koje je u sasavu Općine Sali u roku od 2 dana nakon što mu naručitelj dostavi narudžbu. Narudžbe će se dostavljati sukcesivno, ovisno o potrebama naručitelja.

Trajanje ugovora: od dana sklapanja ugovora do 31.12.2013.godine.

 

15.  ROK VALJANOSTI PONUDE

 

Rok valjanosti ponude je 60 dana od otvaranja ponude.

 

16.  ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU

 

Rok za donošenje odluke o odabiru je 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.

 

17.   VRSTA, SREDSTVO I UVJETI JAMSTVA

 

U ponudi je potrebno dostaviti sljedeća jamstva:

17.1 jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bjanko zadužnice na iznos od 100.000,00 kn ovjerene kod javnog bilježnika, za slučaj:

          Odustajanje ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,

          Dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka  67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi,

          Nedostavljanje izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi,

          Odbijanje potpisivanja ugovora o javnoj nabavi i

          Nedostavljanje jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

 

Jamstvo za ozbiljnost ponude vratit će se najkasnije u roku od 30 dana od dana konačnosti Odluke u odabiru ili poništenju javne nabave, ako nije iskorišteno. Jamstvo za ozbiljnost ponude će se bez odgode vratiti ako se ponuda ne razmatra pri odabiru.

Ako se ponuditeljsuglasi  sa zahtjevom naručitelja za produženje valjanosti ponude, jamstvo za ozbiljnost ponude mora se produžiti suklando valjanosti ponude.

Bjanko zadužnica se nesmije ni na koji način oštetiti (bušenjem, klamanjem ili sl.) te se stoga dostavlja u zatvorenoj plastičnoj foliji i čini sastavni dio ponude.

Napomena: otvor na plastičnoj foliji obavezno zatvoriti naljepnicom ovjerenom svojim pečatom i potpisom.

 

17.2 Jamstvo  za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveza u obliku bjanko zadužnice u visini od 10% vrijesnosti ugovora o nabavi (bez PDV-a), s javnobilježničkim ovjerenim potpisom osobe ovlaštene  za zastupanje. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora dostaviti će samo odabrani ponuditelj u trenutku potpisivanja ugovora o nabavi. U suprotnom se ugovor neće smatrati zaključenim.

Naručitelj će jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, ukoliko ostane neiskorišteno, vratiti ponuditelju nakon izvršene primopredaje i konačnog obračuna po sklopljenom ugovoru.

 

18.  ROK, NAČIN I UVIJET PLAĆANJA

 

Naručitelj će plaćanje izvršiti na temelju računa, uz koji se prilaže specifikacija izvršene usluge i isti je plativ po Naručitelju u roku od 60 dana od izdavanja računa, uz uvjet ovjere od osobe ovlaštene za nadzor provedbe ugovora o nabavi od strane naručitelja.

 

19.  ROK MIROVANJA

 

Naručitelj je obavezan primijeniti rok mirovanja koji iznosi 15 dana od dana dostave odluke o odabiru. Početak roka mirovanja računa se od prvog sljedećeg dana nakon dostave odluke o odabiru.

Rok mirovanja ne primjenjuje se ako je u postupku sudjelovao samo jedan ponuditelj čija je ponuda ujedno i odabrana.

 

20.  UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

 

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u pisanom obliku na adresu Koturaška cesta 43/IV, 10 000 Zagreb.

Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obavezan primjerak žalbe dostaviti i naručiti na dokaziv način. Žalba koja nije dostavljena naručitelju na dokaziv način smatrati će se nepravodobnom. Pravodobnost žalbe utvrđuje komisija:

          U postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B velike vrijednosti žalba se izjavljuje u roku 10 dana i to od dana objave prethodne obavjesti o namjeri sklapanja ugovora u odnosu na sadržaj zahtjeva za prikupljanje ponuda i dodatne dokumentacije ako postoji, postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda,

          Kada naručitelj sukladno člancima 59. I 124. Zakona o javnoj nabavi (NN 90!11) nije obavio prethodu obavijest o namjeri sklapanja ugovora, žalba se izjavljuje u roku 10 dana i to od dana primitka ponuda i dodatne dokumentacije ako postoji, postupak pregleda, ocjene ponuda odnosno razloge poništenja,

          U slučaju kada nije obavljen zahtjev za prikupljanje ponuda, niti prethodan obavijest o namjeri sklapanja ugovora, žalba se izjavljuje u roku 30 dana od dana objave obavjesti o sklopljenom ugovoru u odnosu na odabir postupka,

          U slučaju kada nije objavljen zahtjev za prikupljanje ponuda niti prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora, te naručitelj propusti objaviti obavijest o sklopljenom ugovoru, žalba se izjavljuje sukladno članku 151. ovoga Zakona, odnosno u roku od 30 dana od dana saznanja za takav ugovor,a može se izjaviti unutar 6 mjeseci od dana sklapanja ugovora.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave, nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

 

KOMUNALNO DRUŠTVO DUGI OTOK I ZVERINAC D.O.O

                SALI                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lokalnahrvatska.hr