Općina Sali > Prostorni plan Općine Sali > Urbanistički plana uređenja poduzetničke zone Brbinj – dio

Urbanistički plana uređenja poduzetničke zone Brbinj – dio

Kategorija Prostorni plan Općine Sali,
Objavljeno 25. siječnja 2023.

Temeljem članka 109, Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone Brbinj – dio (“Službeni glasnik Općine Sali” br.06/17), suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (KLASA: 350-02/19-13/66 Ur. BROJ: 531-06-1-2-19-9 datum: 22. studeni 2019.) i članka 30. Statuta Općine Sali (”Službeni glasnik Općine Sali” br.02/16), Općinsko vijeće Općine Sali na 18. sjednici, održanoj 23. prosinca 2019. godine donosi

ODLUKU
o donošenju
Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone Brbinj– dio

UPU poduzetnicke zone Brbinj dio ODREDBE ZA PROVEDBU

UPU poduzetnicke zone Brbinj OBRAZLOŽENJE PLANA

UPU poduzetnicke zone Brbinj ODLUKA I ODREDBE ZA PROVEDBU

 

UPU poduzetnicke zone Brbinj SAŽETAK ZA JAVNOST

UPU pod zone Brbinj EVIDENCIJA O IZRADI PLANA

UPU pod zone Brbinj List 0 OBUHVAT SGOS

UPU pod zone Brbinj List 1 NAMJENA SGOS

UPU pod zone Brbinj List 3A UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA

UPU pod zone Brbinj List 3B POSEBNE MJERE ZAŠTITE SGOS

UPU pod zone Brbinj List 4 NAČIN I UVJETI GRADNJE SGOS

UPU pod zone Brbinj List 21 PROMET SGOS

UPU pod zone Brbinj List 22 ENERGETSKI SUSTAV I TELEKOMUNIKACIJSKA MREŽA SGOS

UPU pod zone Brbinj List 23 VODOOPSKRBA I ODVODNJA OTPADNIH VODA SGOS

lokalnahrvatska.hr