Općina Sali > Dječji vrtić "Orkulice" > Natječaj za radno mjesto – Spremač/ica

Natječaj za radno mjesto – Spremač/ica

Kategorija Dječji vrtić "Orkulice",
Objavljeno 17. kolovoza 2022.

Na temelju čl. 38 stavka 2. Državno pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN br. 63/2008) , te čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br.107/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i Pravilnika o unutrašnjem ustroju i načinu rada Dječjeg vrtića „Orkulice“, KLASA: 601-01/13-01/13, URBROJ:198/15-02/13, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Orkulice“, na sjednici održanoj dana 12. kolovoza 2022. godine, raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto

Spremač/ica – 1 izvršitelj na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena

Uvjeti:
– SSS ili osnovna škola
– da ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br.107/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22)

Opis poslova:
– održavanje čistoće prostorija za boravak djece, sanitarija i ostalih pratećih prostorija (garderoba, uredi), vanjskih površina i igrališta, čišćenje namještaja, prozora i vrata, te pranje i dezinficiranje posuđa, serviranje doručka te čišćenje stolova nakon obroka

Kandidati su obvezni uz prijavu na natječaj priložiti:

• životopis
• dokaz o stručnoj spremi (svjedodžba)
• elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
• dokaz o državljanstvu
• uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 90 dana od dana raspisivanja natječaja)

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete iz natječaja biti će pozvani na razgovor.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21.) uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su dostupni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica:
popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- ZOHBDR 2021

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužna je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 49. stavkom 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a koji su dostupni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica:
popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- Zakon o civilnim stradalnicima iz DR

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja, a nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom, s naznakom „Za natječaj“ dostaviti neposredno ili poštom na adresu Dječji vrtić „Orkulice“, Ulica Sali III kbr. 15 A, 23 281 Sali, Dugi otok.
Rok za podnošenje prijava na natječaj je osam dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici Općine Sali i Dječjeg vrtića „Orkulice“. Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svi dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

O rezultatima natječaja kandidat će biti obaviješten.

Ravnateljica
za vrijeme privremene spriječenosti:
Lucija Ozretić

 

Dokument:

Natječaj spremačica

lokalnahrvatska.hr