Općina Sali > Natječaji > NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina

NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina

Kategorija Natječaji,
Objavljeno 2. svibnja 2022.

Na temelju odredbe članka 22. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Sali („Službeni glasnik Općine Sali“ broj 5/2016), Općina Sali raspisuje

NATJEČAJ
za davanje u zakup javnih površina

I

Daju se u zakup lokacije za postavljanje pokretnih štandova, a koje lokacije su navedene u tablici dolje.

Zakupnina koja se utvrdi provedbom natječaja, plaća se unaprijed pri potpisivanju ugovora o zakupu.

Redni broj Naziv lokacije Namjena – djelatnost Početna cijena za cijelo razdoblje
1. Sali – tržnica – pozicija 1.
(veliki štand – 4 m² – u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna 2022.)
prodaja poljoprivrednih proizvoda 3.600,00
2. Sali – tržnica – pozicija 2.
(veliki štand- 4 m² – u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna 2022.)
prodaja poljoprivrednih proizvoda 3.600,00
3. Sali – nova riva – pozicija 1.
14 m² – u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna 2022.
prodaja suvenira i ostalih proizvoda 11.200,00
4. Sali – nova riva – pozicija 2.
14 m² – u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna 2022.
prodaja suvenira i ostalih proizvoda 11.200,00

Napomena: – Pozicije Sali-tržnica, 1. do 2. poredane su jedna iza druge gledano od strane mora
– Pozicije Sali-nova riva, 1. do 2. poredane su od lijeva na desno gledano od strane mora
na k.č. 8686/3 k.o. Sali ispred zgrade na adresi Ulica Sali II kbr. 14 i 15

II

Ponude i prijave na natječaj se primaju u roku od 8 (osam) dana od dana objave ovog natječaja u dnevnom tisku.

Ponuda i prijava na natječaj obvezno moraju sadržavati:
– preslik osobne iskaznice (za ponuditelja fizičku osobu)
– preslik rješenja o upisu u sudski registar, odnosno središnji registar obrta
– visinu ponuđene cijene
– točnu naznaku lokacije na koju se ponuda odnosi
– adresu prebivališta odnosno sjedišta ponuditelja

Prijave koje ne navode točnu oznaku lokacije, neće se razmatrati.

Prijave i ponude se dostavljaju na adresu: Općina Sali, Ulica Sali II kbr. 74/A, 23281 Sali, u zatvorenim omotnicama sa naznakom „Ponuda za zakup javne površine – ne otvaraj“.

O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru najboljih ponuditelja.

III

Ponude onih ponuditelja koji imaju nepodmirenih obveza prema Republici Hrvatskoj ili Općini Sali neće se razmatrati, kao ni ponude sudionika prethodnih natječaja za zakup koji nisu u potpunosti ispoštovali svoje ugovorne obveze.

IV

Općina Sali zadržava pravo ne sklopiti ugovor ni sa jednim ponuditeljem.

 

KLASA: 363-01/22-01/32
URBROJ: 2198/15-01-22-1
U Salima, 29. travnja 2022.
OPĆINA SALI

 

Dokumenti:

Natječaj za javne površine 2022. – štandovi

Natječaj za javne površine 2022. – štandovi

lokalnahrvatska.hr