Općina Sali > Natječaji > JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta

JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta

Kategorija Natječaji,
Objavljeno 22. travnja 2022.

Na temelju odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/14), Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta („Narodne novine“ broj 47/19), Odluke Općinskog vijeća o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta („Službeni glasnik Općine Sali“ broj 3/21) i odredbe članka 45. Statuta Općine Sali („Službeni glasnik Općine Sali“ 2/16), raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ
za zakup poljoprivrednog zemljišta

 1. Predmet natječaja je poljoprivredno zemljište u k.o. Luka:
  – kč. br. 850/21, pašnjak, ukupne površine 196,22 ha, podijeljeno na 14 polja (PTC), prema Skici podjele koja je sastavni dio ovog Natječaja, početna cijena 136,00 kn po hektaru.
 2. Zemljište se daje u zakup na vrijeme od 5 godina. Zakupodavac ima pravo raskinuti ugovor, shodno procjeni i odluci Općine Sali.
 3. Pravo na podnošenje ponuda imaju sve domaće fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište odnosno sjedište na području Općine Sali, a koje daju ovjerovljenu izjavu da će na tom području prebivati, odnosno imati sjedište i obavljati poljoprivrednu djelatnost najmanje 5 (pet) godina, pod uvjetom da nemaju dugovanja prema Općini Sali.
 4. Ponuda mora sadržavati:
  – za fizičke osobe: osobne podatke i OIB, a za pravne osobe: naziv, adresu, matični broj, dokaz o registraciji, OIB
  – iznos ponuđene cijene zakupa
  – dokaz o nepostojanju duga
  – oznaku (1.-14.) polja (PTC) za koju se podnosi ponuda
 5. Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.
 6. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja sadrži najvišu cijenu
 7. Pisane ponude šalju se u zatvorenim omotnicama na adresu: Općina Sali, Ulica Sali II kbr. 74A, 23281 Sali, s naznakom:
  „ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA kč. br. 850/21. – NE OTVARAJ“
  Rok za podnošenje ponuda je do 1. svibnja 2022. do 12:00 h.
 8. Općinsko vijeće donijet će odluku o najpovoljnijem ponuditelju u roku od 30 (trideset) dana od isteka roka za dostavu ponuda
 9. Svim ponuditeljima će biti dostavljena Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja
 10. Općina Sali zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu
 11. Informacije dostupne na broj: 023/311-142 ili na e-mail: [email protected]

OPĆINA SALI

 

Dokumenti:

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta

Skica

lokalnahrvatska.hr