Općina Sali > Obavijesti > Nabava osobnog automobila – poziv za dostavu ponude

Nabava osobnog automobila – poziv za dostavu ponude

Kategorija Obavijesti,
Objavljeno 15. travnja 2022.

Sukladno članku 12., stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i članku 4. stavak 2. Pravilnika o načinu provedbe postupka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Sali“ broj 2/2018) utvrđuje se slijedeći:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
za nabavu
OSOBNOG AUTOMOBILA

1. PODACI O JAVNOM NARUČITELJU:
Općina Sali
Sali II 74/A, 23281 Sali
OIB 72285291723
Telefon: 023/311-142
Telefon-centrala: 023/377-042
Odgovorna osoba naručitelja: Općinski načelnik Zoran Morović
Internetska adresa: www.opcina-sali.hr
E-mail: [email protected]

2. OSOBA ZADUŽENA ZA KONTAKT – KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA,
Josip Lenkić Barać, 023/377-042, 091/422-2099
Irena Petešić, 023/311-142, 099/317-9195

Zahtjev sa svim pitanjima koja bi gospodarski subjekt želio postaviti naručitelju u svezi objašnjenja i izmjene vezane za dokumentaciju za nadmetanje, mora biti postavljen pravodobno. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen naručitelju najkasnije tijekom trećeg (3.) dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda i to isključivo u pisanom obliku. Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, posljednje dodatne informacije i objašnjenja vezana uz dokumentaciju Naručitelj će staviti na raspolaganje najkasnije tijekom drugog (2.) dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda.

3. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 01/22-JN

4. VRSTA POSTUPKA NABAVE
Postupak jednostavne nabave.
Sukladno članku 12., stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robu i usluge odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a za radove Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

5. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE
Procijenjena vrijednost predmeta nabave iznosi 128.000,00 kuna bez PDV-a.

6. VRSTA UGOVORA O NABAVI
Naručitelj će po okončanju postupka nabave s odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o nabavi robe.

7. OPIS PREDMETA NABAVE, OZNAKA I NAZIV IZ JEDINSTVENOG RJEČNIKA JAVNE NABAVE
Predmet nabave: Nabava novog/polovnog osobnog automobila.
Detaljan opis predmeta nabave nalazi se u Troškovniku.
Oznaka i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne nabave : 34110000-1 Osobni automobil

8. KOLIČINA I TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE, JEDNAKOVRIJEDNI PROIZVODI, TROŠKOVNIK

U Tehničkim specifikacijama (Prilog 1) i Troškovniku (Prilog 2) je navedena točna količina i tehničke specifikacije predmeta nabave. Naručitelj naručuje 1 vozilo.

9. MJESTO ISPORUKE
Mjesto isporuke je Zadar.

10. ROK ISPORUKE ROBE/TRAJANJE UGOVORA O NABAVI
Rok isporuke je maksimalno 60 dana po potpisu ugovora o nabavi.

11. RAZLOZI ISKLJUČENJA
Svaki ponuditelj mora dostaviti:

1. odgovarajuću izjavu kojom ovlaštena osoba gospodarskog subjekta izjavljuje da nije pravomoćno osuđena za bilo koji od kaznenih dijela iz članka 251.stavak 1. točka a) do f) Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/16).
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. U tu svrhu potrebno je popuniti obrazac Izjave o nekažnjavanju koja se nalazi u Obrazac 1 ovog Poziva za nadmetanje. Izjava ne smije biti starija od tri (3) mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.

2. potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.
Potvrda ne smije biti starija od 30 dana od dana dostave poziva za dostavu ponude.

12. UVJETI I DOKAZI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

1. Uvjeti i dokazi pravne i poslovne sposobnosti
Ponuditelj, odnosno zajednica ponuditelja, dužan je u svojoj ponudi priložiti dokumente kojima dokazuje svoju pravnu i poslovnu sposobnost.
Dokumenti za dokazivanje sposobnosti moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ukoliko je ponuditelj registriran izvan Republike Hrvatske ili je dokument za dokazivanje sposobnosti na stranom jeziku, uz prilaganje dokumenata za dokazivanje sposobnosti na stranom jeziku, ponuditelj je dužan uz svaki dokument priložiti i prijevod ovlaštenog prevoditelja na hrvatski jezik.

• Izvod o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

POTREBNO DOSTAVITI: Izvod kako je zatraženo. Dokaz se može priložiti u neovjerenoj preslici i ne smije biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od dana početka postupka nabave.

2. Uvjeti i dokazi tehničke i stručne sposobnosti
Popis ovlaštenih servisera s kojima ponuditelj ima ugovore o održavanju/servisiranju nuđenog vozila na području Zadarske županije te da je ponuđenim vozilima osigurano uredno servisiranje za vrijeme jamstvenog roka.

13. OBLIK, NAČIN IZRADE, SADRŽAJ I NAČIN DOSTAVE PONUDA
Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz ovog Poziva na dostavu ponude, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Nije dozvoljeno nuditi alternative ponude.

14. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE
Cijena ponude piše se brojkama u apsolutnom iznosu i izražava se za cjelokupni predmet nabave u Ponudbenom listu. Cijena ponude mora biti izražena u hrvatskim kunama, zaokruženo na dvije decimale. Cijena ponude je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja sklopljenog ugovora o nabavi.

15. ROK VALJANOSTI PONUDE
Rok valjanosti ponude je minimalno 60 (šezdeset) dana od isteka roka za dostavu ponuda i mora biti naveden u obrascu ponude – Ponudbeni list. Ponude s kraćim rokom valjanosti bit će odbijene .
Naručitelj zadržava pravo pisanim putem zatražiti izjavu o produljenju roka valjanosti ponude.

16. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE
Kriterij odabira najpovoljnije ponude je najniža cijena.

Najpovoljnija ponuda je valjana ponuda sposobnog ponuditelja, pravodobno dostavljena, koja nije isključena iz postupka nabave i ispunjava kriterije za odabir gospodarskog subjekta te koja nije nepravilna, neprihvatljiva ili neprikladna koja ima najnižu cijenu.

Ako su dvije ili više ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

17. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA
30 dana od dana podnošenja računa isporučitelja, na žiro račun isporučitelja, nalogom za prijenos sredstava.

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018), Naručitelj obvezan zaprimati, obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi i njezinim ispravcima, izmjenama i dopunama.
Izdavatelji elektroničkih računa obvezni su izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi.

18. JAMSTVA
Jamstvo za ozbiljnost ponude
Ponuditelj je obvezan u ponudi dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije ili bjanko zadužnice ili uplate novčanog pologa na račun Naručitelja u iznosu od 3.000,00 kn.
Jamstvo za ozbiljnost ponude će se naplatiti u slučaju da se vozilo ne isporuči u ugovorenom roku, odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, dostavljanja neistinitih podataka, nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika te odbijanja potpisivanja ugovora o nabavi odnosno nedostavljanja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.
Rok valjanosti jamstva mora biti najmanje do isteka roka valjanosti ponude.
Svaki nedostatak traženog jamstva za ozbiljnost ponude u iznosu, roku i gore navedenim odredbama, smatrat će se neotklonjivim nedostatkom te će ponuda s tako priloženom bankarskom garancijom biti odbijena.
Ako istekne rok valjanosti ponude, naručitelj će tražiti od ponuditelja produženje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude sukladno tom produženom roku. Ako jamstvo za ozbiljnost ponude ne bude naplaćeno, naručitelj će ga vratiti ponuditelju neposredno nakon završetka postupka javne nabave.
Novčani polog uplaćuje se na IBAN Naručitelja broj HR1424020061837900001 poziv na broj: HR 68 7706-OIB ponuditelja. U slučaju da ponuditelj uplaćuje novčani polog, dužan je u ponudi dostaviti dokaz o uplati (npr. preslika potvrde banke o izvršenom plaćanju).

19. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE I OTVARANJA PONUDA
Molimo da Vašu ponudu dostavite:
1. rok za dostavu ponude: ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena i zaprimljena najkasnije do 29. travnja 2022. godine do 12:00 sati.
2. način i mjesto dostave ponude: Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa nazivom dokumenta na adresu Općina Sali, Sali II 74/A, 23281 Sali, sa naznakom: “NE OTVARAJ-Vozilo-osobni automobil“.
Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.

20. PREGLED I OCJENA PONUDA
Postupak pregleda i ocjene ponuda obavit će stručne osobe i/ili stručne službe Naručitelja te, ako je potrebno, neovisne stručne osobe na temelju uvjeta i zahtjeva iz dokumentacije za nadmetanje.
U postupku pregleda i ocjene ponuda, Naručitelj može pozvati ponuditelja da pojašnjenjem ili upotpunjavanjem u vezi dokumenta traženih u pozivu za dostavu ponuda uklone pogreške, nedostatke ili nejasnoće koje se mogu ukloniti.

21. DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU
Rok za donošenje odluke o odabiru iznosi 30 (trideset) dana, a započinje teći danom isteka roka za dostavu ponude.
Odluku o odabiru Naručitelj će bez odgode dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način.
Na odluku o odabiru ponuditelji nemaju pravo žalbe.

22. ODLUKA O PONIŠTENJU
Odluku o poništenju Naručitelj će bez odgode dostaviti svim ponuditeljima, na dokaziv način.

23. TAJNOST DOKUMENTACIJE GOSPODARSKIH SUBJEKATA
Ako gospodarski subjekt označava određene podatke iz ponude poslovnom tajnom, obvezan je u ponudi navesti pravnu osnovu na temelju kojih su ti podaci tajni. Gospodarski subjekt ne smije označiti tajnim podatke o cijenama stavaka (jediničnim cijenama), iznosima pojedine stavke, cijeni ponude te podatke u vezi s kriterijima za odabir ekonomski najpovoljnije ponude.

24. TROŠAK PONUDE I PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE
Trošak pripreme i podnošenja ponude u cijelosti snosi ponuditelj.

25. OPĆI UVJETI UGOVORA
Ugovor/Narudžba će se sklopiti neposredno na temelju izvornih uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje i odabrane ponude u pisanom obliku. Opći uvjeti Ugovora/Narudžbe će se temeljiti na Zakonu o obveznim odnosima i ostalim pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske.

26. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE
Ponuda treba sadržavati:
1. Ponudbeni list, ispunjen i potpisan od strane ponuditelja (Prilog 1)
2. Tehničke specifikacije i troškovnik, ispunjen i potpisan od strane ponuditelja. Ponuditelji su dužni ispuniti sve stavke
Troškovnika – Prilog 2
3. Izjava o nekažnjavanju – Obrazac 1
4. Potvrdu o poreznom dugu
5. Popis ovlaštenih servisera
6. Jamstvo za ozbiljnost ponude

27. PRIVICI UZ POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
1. Prilog 1- Ponudbeni list
2. Prilog 2- Troškovnik i tehničke specifikacije
3. Obrazac 1- Izjava o nekažnjavanju

 

Stručno povjerenstvo Naručitelja

 

Dokumenti:

Nabava osobnog automobila – poziv za dostavu ponude

Nabava osobnog automobila – poziv za dostavu ponude

lokalnahrvatska.hr