Općina Sali > javna rasprava > Obavijest o javnoj raspravi – IDUPU Lučica

Obavijest o javnoj raspravi – IDUPU Lučica

Kategorija javna rasprava,
Objavljeno 1. veljače 2022.

Na temelju odredbi članaka 96. do 104. Zakona o prostornom uređenu („Narodne novine“, br. 153/13, 68/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka općinskog načelnika Općine Sali KLASA: 350-01/20-01/01, URBROJ: 2198/15-01-22-20, od 31. siječnja 2022. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Sali objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
uvale Lučica izvan građevinskog područja naselja Verunić

Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja uvale Lučica izvan građevinskog područja naselja Verunić trajati će od 7. veljače do 22. veljače 2022. godine. Za vrijeme javnog uvida Prijedlog plana bit će izložen u prostorijama Općine Sali, na adresi: Ulica Sali II kbr. 74/A, Sali, svakog radnog dana od 9,00 do 13,00 sati.
Javno izlaganje o Prijedlogu plana održati će se 16. veljače 2022. godine u 12:00 sati u prostorijama Općine Sali.
Tijelima i osobama određenim posebnim propisom dostaviti će se posebna pisana obavijest o javnoj raspravi.
Pozivaju se sve zainteresirane osobe dati primjedbe, prijedloge te očitovanja na Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja uvale Lučica izvan građevinskog područja naselja Verunić, do 1. ožujka 2022. na slijedeći način:
– upisom u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog Plana tijekom javnog uvida
– davanjem primjedbi i prijedloga u zapisnik na javnom izlaganju
– dostavom poštom na adresu: Općina Sali, Jedinstveni upravni odjel, Sali II 74/A,
23281 Sali

OPĆINA SALI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

Dokumenti:

Obavijest o javnoj raspravi – ID UPU LUČICA

Obavijest o javnoj raspravi – ID UPU LUČICA

 

Sažetak

Nacrt Odluke o donošenju i odredbe mjenja se

Obrazloženje

Evidencija izrade i obavezni prilozi

1 0. obuhvat plana

2 1. korištenje i namjena površina

3 2a. prometna infrastruktura

4 2b. elektroenergetski sustav i telekomunikacije

5 2c. vodnogospodarski sustav

6 3a. uvjeti korištenja

7 3b. uvjeti zaštite

8 4. način i uvjeti gradnje

lokalnahrvatska.hr