Općina Sali > Obavijesti > Otkup autohtonih proizvoda za promociju

Otkup autohtonih proizvoda za promociju

Kategorija Obavijesti,
Objavljeno 20. srpnja 2021.

Na temelju članka 5. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Sali“ broj 2/2018, dalje: Pravilnik) Općina Sali objavljuje:

JAVNI POZIV
ZA ISKAZ INTERESA DOBAVLJAČA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA I LOKALNIH SUVENIRA
ZA TRGOVINU U SKLOPU INTERPRETACIJSKO EDUKACIJSKOG CENTRA GRPAŠĆAK

 1.  NAZIV I SVRHA MJERE
  Općina Sali je projektni partner javnoj ustanovi „Park prirode Telašćica“ koja je nositelj projekta Interpretacijsko edukacijski centar Grpašćak (dalje u tekstu: IEC Grpašćak) u sklopu kojeg projekta je, među ostalim, predviđeno otvaranje trgovine za prodaju lokalnih proizvoda, a u cilju unaprjeđenja i prezentacije turističke ponude unutar Parka prirode Telašćica te izgradnje kapaciteta lokalnih gospodarstvenika/poduzetnika.
 2.  PREDMET JAVNOG POZIVA
  Predmet Javnog Poziva je iskaz interesa dobavljača za isporuku prihvatljivih autohtonih proizvoda za promociju i demonstraciju – poljoprivrednih proizvoda i lokalnih suvenira, a koji proizvodi će se nabaviti sukladno odredbama Pravilnika te Uvjetima i kriterijima za otkup proizvoda koji su sastavni dio ovog Javnog poziva.
 3.  PRAVO SUDJELOVANJA
  Sukladno članku 6. Pravilnika pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju –
  pravne i fizičke osobe koje su registrirane za prodaju poljoprivrednih proizvoda i lokalnih suvenira.
 4.  ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
  Javni poziv biti će otvoren od dana objavljivanja na službenoj mrežnoj stranici Općine Sali, pa do 20. kolovoza 2021.
 5.  POTREBNA DOKUMENTACIJA
  Zainteresirani dobavljači koji isporučuju poljoprivredne proizvode i autohtone suvenire dužni su prilikom iskaza interesa na Javni poziv dostaviti Općini Sali ispunjeni obrazac za iskaz interesa za prodaju poljoprivrednih proizvoda i autohtonih suvenira, koji je sastavni dio ovog Javnog poziva.
 6.  DOSTAVA PRIJAVA
  Prijave se dostavljaju isključivo u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom podnositelja prijave napisanom na poleđini, osobnom predajom u pisarnici Općine Sali ili preporučenom poštom s povratnicom, s točno naznačenim datumom i vremenom (dan, sat, minuta i sekunda) podnošenja na adresu:
  Općina Sali
  Ulica Sali II kbr. 74 A
  23281 Sali
  s naznakom: „Javni poziv za iskaz interesa dobavljača za trgovinu u sklopu IEC Grpašćak“
 7.  PODACI
  Svi osobni podaci prikupljeni temeljem ovog javnog poziva prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe mjere, obrade zahtjeva i informiranja javnosti, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka.

 

KLASA: 382-01/21-01/01
URBROJ: 2198/15-01-21-1
U Salima, 20. srpnja 2021.

OPĆINA SALI

 

Dokumenti:

Javni poziv za iskaz interesa – poljoprivredni proizvodi i autohtoni suveniri

Uvjeti i kriteriji za otkup proizvoda

Ponudbeni list – suveniri

Ponudbeni list – poljoprivreda

lokalnahrvatska.hr