Općina Sali > Mulić d.o.o. > Cjenik odvoza komunalnog otpada

Cjenik odvoza komunalnog otpada

Kategorija Mulić d.o.o.,
Objavljeno 15. travnja 2021.

Temeljem Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN „Narodne novine“, broj 50/17, 84/19 i 14/20 ), Mulić d.o.o. , zastupano po direktoru Stjepanu Ligutiću, ing.stroj objavljuje

CJENIK JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA, BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA, TE USLUGA POVEZANIH S JAVNOM USLUGOM ZA PODRUČJE OPĆINE SALI

1. Visina jedinstvene cijene javne usluge za kategoriju kućanstvo iznosi

Vrsta spremnika Cijena obavezne minimalne javne usluge-odvoz 1x tj Cijena obavezne minimalne javne usluge-odvoz 2x tj Cijena obavezne minimalne javne usluge-odvoz 3x tj Pražnjenje spremnika
SPREMNIK 120 L ZA MKO 38,75
sa pdv-om 43,79
50,94
sa pdv-om 57,56
63,54
sa pdv-om 71,80
3,60
sa pdv-om 4,07
ZAJEDNIČKI SPREMNICI 38,75
sa pdv-om 43,79
50,94
sa pdv-om 57,56
63,54
sa pdv-om 71,80
0,03/L
sa pdv-om 0,033

 


Individualni i zajednički spremnici svih zapremnina za sezonske korisnike usluga- cijena obavezne minimalne javne usluge Mjesečno 34,25 Mjesečno sa pdv-om  38,70 Pražnjenje spremnika 3,60 sa pdv-om 4,07

 

Za korisnike usluge davatelj usluge određuje broj primopredaja spremnika u skladu sa slijedećom minimalnom učestalošću:

  • Najmanje jednom mjesečno za otpadni papir, karton, staklo i plastiku.
  • Najmanje jednom tjedno za miješani komunalni otpad i najmanje jednom tjedno za biootpad.
  • Jednom godišnje za glomazni otpad u količini od 2 m³.

 

OBRAČUN CIJENE JAVNE USLUGE
Cijena javne usluge plaća se radi pokrića troškova sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i Uredbi o komunalnom otpadu.

Cijena javne usluge određuje se sukladno volumenu spremnika za miješani komunalni otpad i broja pražnjenja spremnika.

Strukturu cijene javne usluge čini cijena, cijena obvezne minimalne javne usluge, cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada i cijena ugovorne kazne.

Formula za izračun cijene javne usluge:

C      – cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada izražena u kunama
JCV – jedinična cijena pražnjenja volumena spremnika miješanog komunalnog otpada izražena u kunama sukladno cjeniku
BP   – broj pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju sukladno podacima u evidenciji
U     – udio korisnika usluge u korištenju spremnika

Ukupnu cijenu javne usluge čini zbroj cijene obavezne minimalne javne usluge, cijene javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada i cijena ugovorne kazne te se izračunava po izrazu:

Ukupna cijena javne usluge =MJU+ (JCV x BP x U)

Korisnik usluge dužan je platiti davatelju javne usluge iznos cijene javne usluge za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje.

Iznimno od plaćanja cijene javne usluge oslobođene su nekretnine koje se trajno ne koriste.

Kad jedan korisnik usluge samostalno koristi spremnik, udio korisnika usluge u korištenju spremnika je jedan (U = 1).

Kad više korisnika usluge zajednički koriste spremnik, zbroj udjela svih korisnika, određenih međusobnim sporazumom ili prijedlogom davatelja usluge, mora iznositi jedan. Kad više korisnika usluge koristi zajednički spremnik, nastalu obvezu plaćanja ugovorne kazne u slučaju kad se ne utvrdi odgovornost pojedinog korisnika, snose svi korisnici usluge koji koriste zajednički spremnik sukladno udjelima u korištenju spremnika. Za korištenje većih spremnika (od 1.100 l do 7.000 l) pravne osobe mogu ugovoriti cijenu po odvozu, a u cijenu su uključeni svi troškovi.

 

Direktor,
Stjepan Ligutić, ing.stroj

Sali, 31.12.2020.

 

Dokument:

Cjenik odvoza komunalnog otpada

lokalnahrvatska.hr