Općina Sali > Gospodarenje otpadom > Odluka o o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sali
lokalnahrvatska.hr