Općina Sali > Proračun Općine Sali > Upute za izradu proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika Općine Sali 2021. – 2023.

Upute za izradu proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika Općine Sali 2021. – 2023.

Kategorija Proračun Općine Sali,
Objavljeno 5. studenoga 2020.

Dokument:

Upute za proračunske korisnike 2021. – 2023.

Sali, rujan 2020. godine

SADRŽAJ:

 

 1. UVOD
 2. TEMELJNA EKONOMSKA ISHODIŠTA I PRETPOSTAVKE ZA IZRADU PRORAČUNA OPĆINE SALI
 3. METODOLOGIJA IZRADE PRORAČUNA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

3.1. Primjena ekonomske klasifikacije

3.2. Primjena programske i organizacijske klasifikacije

3.3. Plan razvojnih programa

3.4. Primjena načina transparentnosti

3.5. Dostava proračunskih dokumenata Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju

3.6. Dostava proračunskih dokumenata Ministarstvu financija radi nadzora zakonitosti

3.7. Dostava ugovora o zaduženju te izvješća o zaduženju, danim jamstvima i suglasnostima  (Obrazac IZJS)

3.8 Unos podataka iz proračuna jedinica na web aplikaciju za statističke podatke

 1. METODOLOGIJA ZA IZRADU FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKIH KORISNIKA OPĆINE SALI

4.1. Obrazloženje financijskog plana

4.2. Visina financijskog plana proračunskog korisnika

 1. TERMINSKI PLAN ZA IZRADU PRORAČUNA I PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKIH KORISNIKA OPĆINE SALI
 2. DOSTUPNOST MATERIJALA

 

 1. UVOD

Sukladno odredbama članka 27.  Zakona o proračunu (NN broj 87/08, 136/12 i 15/15) Služba za proračun i financije općine Sali sastavlja Upute za izradu Proračuna Općine Sali i financijskih planova proračunskih korisnika za razdoblje od 2021. – 2023. godine.

 

Prema proračunskom kalendaru, Vlada Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Vlada) usvaja smjernice ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje koje između ostaloga sadrže ciljeve ekonomske politike za trogodišnje razdoblje te makroekonomski i fiskalni okvir opće države. Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2021. – 2023. (dalje u tekstu: Smjernice) koje je Vlada usvojila na sjednici održanoj 24. rujna 2020. izrađene su na temelju Nacionalnog programa reformi Republike Hrvatske za 2020. i Programa konvergencije Republike Hrvatske za 2020. i 2021. godinu.

 

Dostavljene upute Ministarstva financija sadrže:

 1. temeljne makroekonomske pokazatelje iz Smjernica,
 2. metodologiju izrade prijedloga financijskog plana proračunskih i izvanproračunskih korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 3. metodologiju izrade proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 4. dostavu dokumenata i unos podataka,
 5. planiranje rashoda proračunskih korisnika u sklopu decentraliziranih funkcija,
 6. novosti koje donosi Nacrt prijedloga o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 7. dostupnost materijala i
 8. obrasce za izradu prijedloga financijskog plana.

 

Temeljem uputa Ministarstva financija, Služba za proračun i financije općine Sali izradila je ove Upute za izradu Proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika Općine Sali za razdoblje 2021. – 2023. godine.

 

Ove upute sadrže:

– temeljna ekonomska ishodišta i pretpostavke za izradu prijedloga proračuna općine

– metodologiju izrade proračuna JL(P)RS

– metodologiju izrade financijskih planova proračunskih korisnika JL(P)RS

– terminski plan za izradu proračuna i prijedloga financijskog plana proračunskih korisnika

– dostupnost materijala.

 

Pri izradi prijedloga financijskog plana proračunski korisnici Općine Sali obvezni su se pridržavati ovih uputa. Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje financijskog plana i u skladu s određenim limitima.

 

 1. TEMELJNA EKONOMSKA ISHODIŠTA I PRETPOSTAVKE ZA IZRADU PRORAČUNA OPĆINE SALI

Kroz uspostavu sustava odgovornog, učinkovitog i transparentnog upravljanja proračunskim sredstvima osnovni ciljevi u provođenju politike Općine Sali u narednom trogodišnjem razdoblju biti će ulaganje napora za razvoj cjelokupnog područja kao i za porast životnog standarda stanovništva, koliko god to opće prilike budu dozvoljavale, a naročito:

 

–  uređenje naselja i stanovanja;

–  održavanje postignute kvalitete sveukupne komunalne infrastrukture;

–  briga o zdravlju i socijalnoj sigurnosti;

–  briga o djeci;

–  promoviranje i poticanje kulture, sporta, vatrogastva i drugih društvenih aktivnosti;

–  očuvanje i obnova kulturne baštine;

–  gospodarski razvoj

–  funkcionalnost i učinkovitost općinske uprave;

–  informatizacija;

– upravljanje imovinom.

 

 

 1. METODOLOGIJA IZRADE PRORAČUNA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Metodologija izrade proračuna propisana je Zakonom o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) i podzakonskim aktima: Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 26/10 i 120/13) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu  (Narodne novine broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18).

Kod izrade proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave trebaju voditi računa o njegovom izvršavanju i odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 24/13 i 102/17)

 

Proračun jedinice lokalne samouprave sastoji se, sukladno članku 16. Zakona o proračunu, od općeg i posebnog dijela za 2021. godinu, projekcija za 2022. i 2023. godinu te plana razvojnih programa. Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih prema organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji. Plan razvojnih programa je dokument sastavljen za trogodišnje razdoblje koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

 

Obvezno je uključivanje svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne samouprave, sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

 

Nakon primitka dokumentacije od proračunskih korisnika i prijedloga javnih potreba Općine Sali za 2021. godinu Služba za proračun i financije Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sali priprema

nacrt Proračuna za 2021. godinu  i Projekcije za 2022. i 2023. te ga dostavlja načelniku.

Načelnik utvrđuje Prijedlog Proračuna Općine Sali za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu te ga upućuje predstavničkom tijelu na donošenje.

Općinsko vijeće mora donijeti Proračun Općine za razdoblje 2021. – 2023. godine do konca tekuće godine, odnosno do 31. 12. 2020. godine ili Odluku o privremenom financiranju.

Sukladno Zakonu o proračunu predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2021. godinu na razini podskupine (treća razina računskog plana), a projekcije za 2022. i 2023. godinu na razini skupine (druga razina računskog plana).

 

 

3.1. Primjena ekonomske klasifikacije

Ekonomska klasifikacija prikaz je prihoda i primitaka po prirodnim vrstama te rashoda i izdataka prema ekonomskoj namjeni kojoj služe. Nazivi računa ne mogu se prilagođavati potrebama jedinica pod izgovorom veće transparentnosti jer je navedeno u suprotnosti s odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.

 

Ukupni prihod od poreza na dohodak prikupljen na svom području jedinice planiraju unutar podskupine računa 611 Porez i prirez na dohodak. Odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 127/17) propisano je da se od ukupno ostvarenih prihoda od poreza na dohodak 17% izdvaja za fiskalno izravnanje. Sredstva fiskalnog izravnanja jedinice primaju na dnevnoj bazi i također evidentiraju kao prihod od poreza na dohodak u okviru podskupine računa 611 Porez i prirez na dohodak i to kao nenamjenski prihod.

 

Prema članku 5. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Ministarstvu financija, Poreznoj upravi pripada naknada u iznosu od 1% od ukupno naplaćenih prihoda za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak. Naknadu je potrebno planirati kao materijalni rashod u okviru podskupine računa 323 Rashodi za usluge (računovodstveno se iskazuje na osnovnom računu 32399 Ostale nespomenute usluge).

 

Preporuka Ministarstva financija je da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje imaju više različitih prihoda klasificiranih u izvor financiranja Prihodi za posebne namjene (primjerice komunalni doprinos, komunalna naknada, šumski doprinos, koncesije, prihod od zakupa…) radi jednostavnijeg praćenja i osiguravanja transparentnosti, u okviru tog izvora otvore podizvore prema namjenama pojedinih prihoda.

Sve je više slučajeva u kojima jedinica planira provedbu EU projekta za koji treba osigurati predfinanciranje iz svojih općih ili namjenskih prihoda i primitaka ili vlastitih prihoda, a naknadno će dobiti refundaciju sredstava od EU (putem provedbenih tijela u RH ili iz drugih zemalja članica). Preporuka je Ministarstva financija u planu proračuna otvoriti poseban podizvor u okviru izvora iz kojega će se planirati predfinanciranje EU projekata.

 

 

3.2. Primjena programske i organizacijske klasifikacije

Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama uređeno je da se programskom klasifikacijom definiraju programi, projekti (tekući i kapitalni) i aktivnosti u proračunu. Program se sastoji od jedne ili više aktivnosti (ili projekata), a aktivnost i projekt pripadaju samo jednom programu. Program se označuje četveroznamenkastom brojkom u rasponu od 1000 do 9999. Brojčana oznaka aktivnosti, tekućeg ili kapitalnog projekta je sedmeroznamenkasta oznaka koja se sastoji do slova A, T i K što označuje aktivnost, tekući projekt i kapitalni projekt i šesteroznamenkastog broja u rasponu od 10000 do 999999.

 

Organizacijska klasifikacija utvrđuje se definiranjem razdjela, glava i proračunskog korisnika. Razdjel se sastoji od jedne ili više glava. Glava je organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna, a sastoji se od jednog ili više proračunskih korisnika.

Razdjelima, glavama i proračunskim korisnicima dodjeljuju se brojčane oznake i nazivi.

Brojčana oznaka sastoji se od troznamenkastog broja za razdjel, peteroznamenkastog broja za glavu. Prve tri znamenke označuju oznaku razdjela a druge dvije označuju glavu unutar razdjela.

 

3.3. Plan razvojnih programa

Zakonom o proračunu utvrđena je obveza izrade plana razvojnih programa koji su sastavni dio proračuna. U planu razvojnih programa iskazuju se planirani rashodi za trogodišnje razdoblje te ciljevi i prioriteti razvoja Općine Sali koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. Plan razvojnih programa predstavlja strateško-planski dokument Općine odnosno poveznicu između strateških ciljeva utvrđenih strateškim dokumentima proračuna za trogodišnje razdoblje.

 

3.4. Primjena načina transparentnosti

 

Da bi se osiguralo ostvarenje načela transparentnosti i slobodan pristup informacijama kao i njihovo povezivanje, preuzimanje i ponovno korištenje, preporučuje se da se svi navedeni materijali vezani uz proračun i njegove izmjene objavljuju u formatu pogodnom za daljnju obradu (word i excel).

 

3.5. Dostava proračunskih dokumenata Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju

Sukladno članku 40. Zakona o proračunu, načelnik, gradonačelnik i župan obvezni su dostaviti Ministarstvu financija proračun i projekcije, odluke o izvršavanju proračuna te izmjene i dopune proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u roku od 15 dana od njihova stupanja na snagu. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezne su na adresu e-pošte Ministarstva financija: [email protected] poslati link na navedene dokumente objavljene u službenom glasilu, u roku od 15 dana od dana njihova stupanja na snagu. Sve izmjene i dopune proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2020. godinu koje stupe na snagu tijekom 2020. godine dostavljaju se također u roku od 15 dana od dana njihova stupanja na snagu i na istu e-mail adresu.

 

Sukladno članku 112. Zakona o proračunu, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dostavlja se Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 15 dana nakon što ga donese predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Iznimno, ako predstavničko tijelo ne donese izvještaj, isti se dostavlja Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 60 dana od dana podnošenja predstavničkom tijelu.

 

Godišnje izvještaje o izvršenju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, nije potrebno više dostavljati u papirnatom obliku putem pošte Ministarstvu financija, kao niti Državnom uredu za reviziju. Ministarstvu financija je potrebno na e-mail adresu [email protected]  dostaviti isključivo link na internetsku stranicu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na kojoj je izvještaj objavljen. Državnom uredu za reviziju je podatak o linku potrebno dostaviti na e-mail Državnog ureda za reviziju na e-mail područnog ureda Državnog ureda za reviziju na čijem području je sjedište jedinice. Sve e-mail adrese su objavljene na mrežnoj stranici Državnog ureda za reviziju, http://www.revizija.hr/hr/kontakt/.

 

3.6. Dostava proračunskih dokumenata Ministarstvu financija radi nadzora zakonitosti

 Sukladno članku 79. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi predsjednik predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužan je na ocjenu zakonitosti dostaviti statut, poslovnik, proračun ili drugi opći akt nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan statutom i poslovnikom, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta.

 

Ministarstvo financija nadležno je za nadzor zakonitosti općih akata iz područja financija i to:

 1. Proračuna za tekuću proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije proračunske godine (čl. 39. st. 1. Zakona o proračunu),
 1. Odluke o izvršavanju Proračuna jedinica lokalne i područne regionalne samouprave, te izmjene i dopune navedene odluke (čl. 14. st. 1. Zakona o proračunu),
 1. Izmjena i dopuna Proračuna (čl. 39. st. 2. Zakona o proračunu),
 2. Odluke o privremenom financiranju jedinica lokalne i područne regionalne samouprave (čl. 42. st. 2. Zakona o proračunu) i
 1. Odluke o porezima (čl. 42. i 43., a u svezi sa člankom 53. Zakona o lokalnim porezima, Narodne novine, br. 115/16 i 101/17).

 

Nadzor zakonitosti akata od rednog broja 1. do 4. provodi Sektor za financijski i proračunski nadzor, dok nadzor zakonitosti akta pod rednim brojem 5. provodi Porezna uprava.

 

Dakle, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u obvezi su opće akte iz nadležnosti Ministarstva financija (proračun, odluku o izvršavanju proračuna, izmjene i dopune proračuna, te odluku o privremenom financiranju) u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta dostaviti poštom u papirnatom obliku na adresu Ministarstvo financija, Sektor za financijski i proračunski nadzor, Katančićeva 5, Zagreb.

 

3.7. Dostava ugovora o zaduženju te izvješća o zaduženju, danim jamstvima i suglasnostima (Obrazac IZJS)

Zakonom o proračunu i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 55/09 i 139/10) propisan je postupak davanja suglasnosti za zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje u tekstu: općina, grad, županija), davanja jamstva županije i davanja suglasnosti općine, grada i županije, obvezni sastojci zahtjeva, obvezni prilozi i dokumentacija, te način izvještavanja o zaduživanju, danim jamstvima i suglasnostima.

Zakonom o proračunu propisana je obveza i rok dostave Ministarstvu financija ugovora o zaduženju te izvješća o zaduženju, danim jamstvima i suglasnostima na Obrascu IZJS. Skenirani ugovori i Obrasci IZJS (potpis župana/gradonačelnika/načelnika i pečat) dostavljaju se na e-mail adresu Ministarstva financija [email protected]  u propisanom roku.

 

 • Unos podataka iz proračuna jedinica na web aplikaciju za statističke podatke

 Za potrebe statističkog praćenja, a radi učinkovitosti korištenja podataka jedinice unose podatke po ekonomskoj klasifikaciji u posebnu web aplikaciju Ministarstva financija „Financijski planovi JLP(R)S“ (raspoloživu na stranci: https://www3.apisit.hr/wab/servlet/proweb/webjlprs/LogIN), kao i prethodnih godina iz sljedećih dokumenata:

– proračuna za 2021. i projekcija za 2022. i 2023.,

– privremenog financiranja za 2021. (u slučaju donošenja odluke o privremenom financiranju) i

– svih izmjena i dopuna proračuna za 2021.

 

Sve podatke u aplikaciju treba unositi kontinuirano, najkasnije 15 dana od dana stupanja na snagu svakog pojedinog dokumenta planiranja.

 

Upute za pristup i korištenje aplikacije dostupne su na mrežnoj stranici Ministarstva financija, na adresi http://www.mfin.hr/hr/elektronicka-dostava-planova-proracuna-jlprs-upute.

 

 1. METODOLOGIJA ZA IZRADU FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA OPĆINE SALI

Općina Sali ima dva proračunska korisnika i to Dječji vrtić „Orkulice“ Sali i Hrvatsku knjižnicu i čitaonicu Sali, koji su u nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela općine Sali.

Proračunski korisnici obvezni su izraditi financijski plan u skladu s odredbama Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, br, 26/10 i 120/13) i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine, br. 124/14, 115/15 i 87/16 i 3/18)  te se pridržavati ovih uputa.

 

Proračunski korisnici svoje financijske planove dostavljaju Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sali do 15. rujna 2021. godine. Proračunski korisnik u financijskom planu treba iskazati sve svoje prihode i rashode bez obzira na moguće uplate dijela prihoda korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili podmirivanje dijela rashoda korisnika izravno s računa proračuna.

 

Prijedlog financijskog plana proračunskog korisnika za razdoblje 2021. – 2023. u skladu s odredbama Zakona o proračunu sadrži:

– procjene prihoda i primitaka iskazane po vrstama za razdoblje 2021. – 2023.,

– plan rashoda i izdataka za razdoblje 2021. – 2023., razvrstane prema proračunskim klasifikacijama i

– obrazloženje prijedloga financijskog plana.

 

Proračunski korisnik obvezan je izraditi procjenu prihoda i primitaka za razdoblje 2021. – 2023. godine po izvorima financiranja. Izvori financiranja predstavljaju skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

 

Proračunski korisnik financijski plan za 2021. g. planira i dostavlja Jedinstvenom pravnom odjelu Općine Sali na razini odjeljka (četvrta razina računskog plana), a usvajaju ga na razini podskupine  (treća razina računskog plana), a projekcije za 2022. i 2023. godinu na razini skupine (druga razina računskog plana).

 

Financijski plan korisnika treba biti uravnotežen. Izuzev prihoda i rashoda potrebno je u plan uključiti i predviđeni manjak, odnosno višak prihoda te i s navedenim bilančnim kategorijama postići uravnoteženje. Financijski plan koji uključuje isključivo plan prihoda i rashoda bez rezultata poslovanja ne pruža cjelovit financijski okvir za donošenje odluka o budućoj potrošnji i izvorima financiranja.

 

Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2018. – 2020. obrazloženi su načini i mogućnosti sukcesivnog i višegodišnjeg planiranja pokrića manjka iz prethodne(ih) godine, kao i korištenja kumuliranog viška u financijskom planu proračunskih i izvanproračunskih korisnika. Istih se potrebno pridržavati i kod izrade financijskog plana proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 2021. – 2023. godine.

 

 • Obrazloženje financijskog plana

Obrazloženje financijskog plana proračunskog korisnika je podloga za analiziranje rezultata i oblikovanje budućih ciljeva, usmjeravanje djelovanja proračunskog korisnika te osnova za utvrđivanje odgovornosti. U skladu s člankom 30. Zakona o proračunu proračunski korisnici su dužni uz prijedlog financijskog plana izraditi i dostaviti obrazloženje prijedloga financijskog plana. Prilikom izrade obrazloženja naglasak je potrebno staviti na ciljeve koji se namjeravaju postići i pokazatelje uspješnosti realizacije tih ciljeva.

 

U obrazloženju financijskog plana koriste se dvije vrste pokazatelja:

– pokazatelj učinka (outcome) i

– pokazatelj rezultata (output).

 

Pokazatelj učinka treba dati informaciju o učinkovitosti, dugoročnim rezultatima te društvenim promjenama koje se postižu ostvarenjem cilj, dok se pokazatelji rezultata odnose na proizvedena dobra i usluge unutar aktivnosti/projekta i orijentirani su prema konkretnom rezultatu. 

 

 • Visina financijskog plana proračunskog korisnika

Sukladno članku 27., stavku 3., točci 4. Zakona o proračunu visina financijskog plana proračunskog korisnika sadrži visinu financijskog plana za prethodnu proračunsku godinu i tekuću proračunsku godinu te prijedlog visine financijskog plana za slijedeću proračunsku godinu i za slijedeće dvije godine raspoređen na:

a) visinu sredstava potrebnih za provedbu postojećih programa, odnosno aktivnosti, koje proizlaze iz trenutno važećih propisa (prvi limit) i

b) visinu sredstava potrebnih za uvođenje i provedbu novih ili promjenu postojećih programa, odnosno aktivnosti (drugi limit).

Korisnik 2019. godina 2020. godina 2021. godina 2022. godina 2023. godina
Limit A Limit B Limit A Limit B Limit A Limit B
DV Orkulice Sali 723.500,00 731.500,00 750.000,00 30.000,00 760.000,00 50.000,00 800.000,00 10.000,00
Hrvatska knjižnica i čitaonica Sali 260.500,00 351.000,00 360.000,00 20.000,00 360.000,00 20.000,00 360.000,00 20.000,00

Proračunski korisnici imaju obvezu usklađivanja svog financijskog plana s donesenim Proračunom Općine Sali i drugim proračunima iz kojih se financiraju. Odgovorna osoba proračunskog korisnika odgovorna je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje financijskog plana.

 

 1. TERMINSKI PLAN ZA IZRADU PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKIH KORISNIKA OPĆINE SALI

Nakon primitka prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika, a najkasnije do 15. rujna tekuće godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Sali, služba za proračun i financije izrađuje nacrt Proračuna (uravnoteženje prihoda i rashoda) za proračunsku godinu i projekcije za slijedeće dvije godine, te ih dostavlja načelniku do 15. listopada tekuće godine.

 

Načelnik utvrđuje prijedlog proračuna i projekcije te ih podnosi predstavničkom tijelu na donošenje do 15.studenog tekuće godine.

U tijeku rasprave o prijedlogu Proračuna, podneseni amandmani kojima se predlaže povećanje rashoda iznad iznosa utvrđenih prijedlogom, mogu se prihvatiti pod uvjetom da se istodobno predloži smanjenje nekih drugih rashoda, ali ne smiju biti na teret proračunske zalihe.

 

Predstavničko tijelo donosi proračun na razini podskupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekciju na razini skupine ekonomske klasifikacija za sljedeće dvije proračunske godine do konca tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnja godine za koju se odnosi proračun.

 

 1. DOSTUPNOST MATERIJALA

Na Internet stranici Općine Sali  www.opcina-sali.hr nalaze se ove Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana proračunskih korisnika Općine Sali za razdoblje od 2021. do 2023. godine.

 

Na Internet stranici Ministarstva financija www.mfin.hr ((Proračun/Lokalni proračun) nalaze se Upute za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2021. – 2023. godine, model prijedloga financijskog plana (naslovna strana) i model prijedloga financijskog plana proračunskog korisnika.

lokalnahrvatska.hr