Općina Sali > Natječaji > Natječaj za zakup poslovnog prostora

Natječaj za zakup poslovnog prostora

Kategorija Natječaji,
Objavljeno 26. ožujka 2019.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11 i 64/15), te Odluke Općinskog vijeća Općine Sali o davanju u zakup poslovnih prostora od 18. prosinca 2005., KLASA: 406-01/05-01/9, URBROJ: 2198/15-01-05, Općina Sali raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnog prostora

 1. Predmet ovog javnog natječaja je zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Sali, i to dijela nekretnine oznake kat. čestica 5360 k.o. Dragove, u naravi dio prizemlja i kat zgrade, ukupne površine cca 185 m2, za ugostiteljsku djelatnost.
 2. Početni iznos mjesečne zakupnine iznosi:
  – 10,00 kuna/m2 (u sezoni) i
  – 3,00 kune/m2 (izvan sezone).
 3. Poslovni prostor naveden u točki 1. daje se u zakup na određeno vrijeme, u trajanju od 5 godina.
 4. Ponuda za sudjelovanje u ovom javnom natječaju mora sadržavati:
  a) ime i prezime natjecatelja i njegovo prebivalište, za fizičke osobe, odnosno naziv tvrtke s adresom sjedišta (za pravne osobe), OIB-broj i broj telefona za kontakt;
  b) preslik osobne iskaznice za natjecatelje fizičke osobe;
  c) izvornik ili ovjereni preslik rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima za pravne osobe, iz kojeg mora biti vidljivo da je pravna osoba registrirana za djelatnost koja je oglašena;
  d) potvrdu porezne uprave o uplaćenim porezima i doprinosima i drugim javnim davanjima (ne starija od 30 dana);
  e) ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.
 5. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Općina Sali, Sali 74/A, 23281 Sali, s naznakom „Natječaj za zakup poslovnog prostora u Dragovama – ne otvaraj“.
 6. Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.
 7. Zakašnjele ponude, neuredne i ponude koje se na drugi način protive natječajnim uvjetima neće se razmatrati.
 8. Ponude ponuđača koji imaju nepodmirenih dospjelih obveza prema državnom proračunu i prema Općini Sali biti će isključene, sukladno čl. 4. st. 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.

 

Dokument:

Natječaj za zakup poslovnog prostora za ugostiteljsku djelatnost

lokalnahrvatska.hr