Općina Sali > Natječaji > Natječaj za zakup javnih površina 2018.

Natječaj za zakup javnih površina 2018.

Kategorija Natječaji,
Objavljeno 19. travnja 2018.

Na temelju odredbe članka 22. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Sali od 10. prosinca 2014., KLASA: 940-01/14-01/52, URBROJ: 2198/15-01-14-1 („Službeni glasnik Općine Sali“ broj 5/2016), Općinski načelnik Općine Sali raspisuje

NATJEČAJ
za davanje u zakup javnih površina

I

Daju se u zakup lokacije za postavljanje pokretnih štandova, u površini od 4 m² („veliki štand“) i 2 m² – („mali štand“) te montažnog objekta, u razdoblju od 1. svibnja do 31. listopada 2018., a koje lokacije su dane u tablici koja predstavlja sastavni dio ovog natječaja.

Zakupnina koja se utvrdi provedbom natječaja, plaća se unaprijed pri potpisivanju ugovora o zakupu.

 

Dokument:

Natječaj za javne površine 2018.

lokalnahrvatska.hr