Općina Sali > Natječaji > Natječaj za prodaju č.z. 5131 k.o. luka

Natječaj za prodaju č.z. 5131 k.o. luka

Kategorija Natječaji,
Objavljeno 15. ožujka 2017.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 45. Statuta Općine Sali („Službeni glasnik Općine Sali“ 2/16) i Odluke općinskog vijeća Općine Sali o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Sali od 10. prosinca 2014., KLASA: 940-01/14-01/52, URBROJ: 2198/15-01-14-1 („Službeni glasnik Općine Sali“ broj 1/2015), općinski načelnik Općine Sali raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Sali

1.    Predmet prodaje je:

A)    dio čest. zem. 5131  k.o. Luka, površine 687 m²; upisane u ZK uložak broj 424 k.o. Luka, oznake zemljišta Luka (Kuća Luka, Dvorišta Luka).

Početna cijena iznosi 94.400,00 EUR-a.

        Posebno se napominje da je na ovom dijelu čestice izgrađena stara zgrada P+1 koja se ne koristi (u prizemlju stara škola, a na katu jedna stambena jedinica).

B)    dio čest. zem. 5131  k.o. Luka, površine 647 m²; upisane u ZK uložak broj 424 k.o. Luka, oznake zemljišta Luka (Kuća Luka, Dvorišta Luka).

Početna cijena iznosi 49.172,00 EUR-a.

2.    Uvid u procjembeni elaborat i položajni nacrt predmeta prodaje moguće je izvršiti u prostorima Općine Sali.

3.    Za natječaj se plaća jamčevina u iznosu od 1.500,00 kuna na IBAN račun Općine Sali HR1424020061837900001 s pozivom na broj  68   7757-OIB.

4.     Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:
Općina Sali, Sali 74/A, 23281 Sali, s naznakom „Natječaj za prodaju nekretnine – ne otvaraj“.

5.     Ponuda treba sadržavati:
– ime i prezime, osobni identifikacijski broj i adresu prebivališta ponuditelja,
– ponuđenu cijenu,
– potvrdu o uplaćenoj jamčevini;
naznaku na koji predmet prodaje se odnosi ponuda (A ili B).

Jamčevina će se vratiti onom ponuditelju koji ne uspije u natječaju u roku od 15 dana od dana izvršenog izbora. Ponuditelju koji uspije u natječaju, uplaćena jamčevina će se priznati u cijenu zemljišta.

6.     Prodavatelj će s izabranim ponuditeljem u roku od 30 dana od dana izvršenog izbora sklopiti ugovor o prodaji. Porez na promet nekretnina kao i ostale troškove glede uknjižbe prava vlasništva na temelju ugovora snosi kupac. Kupac je dužan provesti i snositi trošak postupka parcelacije nekretnine, kako bi se predmetna nekretnina kao novostvorena čestica mogla označiti posebnim katastarskim brojem i površinom, kako bi time mogla biti izvršena promjena prava vlasništva na predmetnim nekretninama.

7.     Prodavatelj zadržava pravo ne prihvaćanja ni jedne ponude.

 OPĆINA SALI

 

Dokument:

NATJEČAJ ZA PRODAJU Č.Z. 5131 K.O. LUKA

lokalnahrvatska.hr