Općina Sali > Naslovna - aktualno > Natječaj za davanje javne površine u zakup – Brbinj

Natječaj za davanje javne površine u zakup – Brbinj

Kategorija Natječaji,
Objavljeno 8. srpnja 2024.

Na temelju članka 12. Odluke o zakupu javnih površina („Službeni glasnik Općine Sali“ broj 2/23), općinski načelnik Općine Sali raspisuje slijedeći

NATJEČAJ
za davanje u zakup javnih površina

I

Daje se u zakup lokacija za postavljanje pokretnog štanda, a koje lokacije su navedene u tablici dolje.

Zakupnina koja se utvrdi provedbom natječaja, plaća se unaprijed pri potpisivanju ugovora o zakupu.

RB Naziv lokacije Namjena – djelatnost Početna cijena
za cijelo razdoblje
1. Brbinj – trajektno pristanište (uvala Lučina)
(veliki štand – 4 m² – u razdoblju do 30. rujna 2024.)
prodaja poljoprivrednih proizvoda 320,00 EUR

Napomena: – Precizna pozicija štanda prema skici u prilogu

II

Ponude i prijave na natječaj se primaju u roku od 8 (osam) dana od dana objave ovog natječaja na službenoj mrežnoj stranici Općine Sali.

Ponuda i prijava na natječaj obvezno moraju sadržavati:

  • preslik osobne iskaznice (za ponuditelja fizičku osobu)
  • preslik rješenja o upisu u sudski registar, odnosno središnji registar obrta
  • visinu ponuđene cijene
  • potvrda Porezne uprave i Općine Sali o nepostojanju dugovanja
  • adresu prebivališta odnosno sjedišta ponuditelja

Prijave koje ne navode točnu oznaku lokacije, neće se razmatrati.

Prijave i ponude se dostavljaju na adresu: Općina Sali, Ulica Sali II kbr. 74/A, 23281 Sali, u zatvorenim omotnicama sa naznakom „Ponuda za zakup javne površine – štand Brbinj – ne otvaraj“. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Općine Sali najkasnije do 15. srpnja 2024. godine do 15:00 sati bez obzira na način dostave.

O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru najboljih ponuditelja.

III

Ponude onih ponuditelja koji imaju nepodmirenih obveza prema Republici Hrvatskoj ili Općini Sali neće se razmatrati, kao ni ponude sudionika prethodnih natječaja za zakup koji nisu u potpunosti ispoštovali svoje ugovorne obveze.

IV

Općina Sali zadržava pravo ne sklopiti ugovor ni sa jednim ponuditeljem.

 

KLASA: 363-01/24-01/36
URBROJ: 2198/15-01-24-1
U Salima, 8. srpnja 2024.

OPĆINA SALI

lokalnahrvatska.hr