Općina Sali > Natječaji > Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru 2.

Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru 2.

Kategorija Natječaji,
Objavljeno 28. lipnja 2024.

Na temelju odredbi članaka 71. i 72. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine broj 83/23), Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sali za razdoblje od 2024. – 2028. godine (Službeni glasnik Općine Sali broj 2/24) i članka 45. Statuta Općine Sali (Službeni glasnik Općine Sali broj 2/16), Općinski načelnik Općine Sali objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Sali

I. PREDMET NATJEČAJA

Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Sali sukladno grafičkom prikazu mikrolokacija (Prilog 1.) koji je sastavni dio ovog Natječaja raspisuje se za 4 mikrolokacije na rok (vrijeme) kako slijedi:

RBR. MIKROLOKACIJA/KATASTARSKA OZNAKA DJELATNOST SREDSTVO MINIMALNI GODIŠNJI IZNOS NAKNADE (EUR) IZNOS JAMSTVA (EUR) KOLIČINA (komad)/
POVRŠINA (m2)
BROJ DOZVOLA ROK DOZVOLE (godine)
5.3.4. Uvala Sakarun/k.č. 6967 i k.č. 6937/1 k.o. Veli Rat Iznajmljivanje sredstava Daska za jedrenje, sandolina, pedalina, SUP daska, kajak i sl. 100,00 EUR 300,00 EUR 6 x SUP daska 1 2
5.1.2. Verunić/k.č. 6972 k.o. Veli Rat Iznajmljivanje sredstava Brodica na motorni pogon 800,00 EUR 300,00 EUR 1 x brodica 1 2
5.4.6. Luka/ k.č. 6104 k.o. Luka Ugostiteljstvo i trgovina Pripadajuća terasa objekta 60,00 EUR/m2 300,00 EUR A) 50 m2
B) 50 m2
2 2
5.1.1. Zaglav/k.č. 20769 k.o. Sali novo Iznajmljivanje sredstava Brodica na motorni pogon 800,00 EUR 300,00 EUR 1 x brodica 3 2
5.1.3. Sali/k.č. 20837 k.o. Sali novo Iznajmljivanje sredstava Brodica na motorni pogon 800,00 EUR 300,00 EUR 1 x brodica 6 2

 

II. PROVOĐENJE NATJEČAJA

Javni natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama. Javni natječaj provodi Povjerenstvo koje imenuje Općinski načelnik iz reda službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sali. Javni natječaj se objavljuje u službenom glasilu, na oglasnoj ploči i na službenim mrežnim stranicama Općine Sali: www.opcina-sali.hr.

III. PONUDITELJI I PONUDE

Pravo podnošenja ponude odnosno sudjelovanja na javnom natječaju imaju sve fizičke osobe i pravne osobe, koji, da bi se dozvola dodijelila, moraju biti registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti za koju ponose ponudu na Javni natječaj.

Na ovom Javnom natječaju ne može sudjelovati ponuditelj:

 • koji je koristio pomorsko dobro bez valjane pravne osnove i/ili uzrokovao štetu na pomorskom dobru,
 • koji ima dospjelih obveza temeljem javnih davanja,
 • koji ima nepodmiren dug prema Općini po bilo kojem osnovu, osim ako je sa općinom regulirao plaćanje duga ili kada ponuditelj istodobno prema Općini ima dospjelo nepodmireno potraživanje u iznosu koji je jednak ili veći od duga ponuditelja.

Ponuda za dodjelu dozvole na pomorskom dobru na području Općine Sali dostavlja se u zatvorenoj omotnici i mora sadržavati:

 1. Obrazac ponude (u prilogu Natječaja);
 2. Naznaku lokacije na koju se ponuda odnosi i ponuđenu naknadu za dozvolu;
 3. Podatak o vremenskom razdoblju tijekom godine u kojem će ponuditelj obavljati djelatnost temeljem dozvole;
 4. Dokaz o uplati novčanog iznosa određen kao jamstvo za ozbiljnost ponude sukladno iznosu navedenom u točki I. ovog Javnog natječaja;
 5. Dokaz da je ponuditelj registriran za djelatnost za koju podnosi ponudu na javni natječaj (preslik rješenja o upisu u sudski registar iz kojeg je vidljiva djelatnost – pravne osobe, preslik rješenja o upisu u obrtni registar ili obrtnicu kad je ponuditelj fizička osoba obrtnik ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti);
 6. Dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru ili dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstava koja nisu u vlasništvu podnositelja ponude (za djelatnost ugostiteljstvo i trgovina) te prospekte proizvođača ili fotografiju sredstva (za djelatnost koje se ne odnose na ugostiteljstvo i trgovinu) ili druge isprave u smislu dokaza odnosno pisana potpisana izjava (obrazac u prilogu);
 7. Dokaz da će ponuditelj upotrebljavati opremu i prateće instalacije i pružati usluga koje su korisne za okoliš (sustav odvojenog prikupljanja otpada, fitodepuracija i sl.)
 8. Dokaz o nepostojanju dospjelih obveza temeljem javnih davanja (potvrda porezne uprave);
 9. Dokaz da su podmirene sve dospjele obveze prema Općini Sali (potvrda JUO Općine Sali).

Ponuditelji su dužni za svaki kriterij na temelju kojeg se ocjenjuju ponude dostaviti ispravu u smislu dokaza o ispunjavanju istog (pisana izjava, certifikat, potvrda, drugi dokument fotografija i sl.) odnosno u slučaju ako nemaju elemente za bodovanje dužni su popuniti i dostaviti pisanu izjavu o takvoj okolnosti u protivnom će se ponuda smatrati nepotpunom. Ponuditelj je dužan novčani iznos na ime jamstva za ozbiljnost ponude uplatiti na račun Općine Sali IBAN HR1424020061837900001 uz naznaku: natječaj za dozvolu na pomorskom dobru – ozbiljnost ponude, poziv na broj/model primatelja HR68, 5843-OIB ponuditelja. Ukoliko isti ponuditelj sudjeluje u postupku javnog natječaja na način da dostavlja ponudu za više djelatnosti i za više mikrolokacija mora podnijeti ponudu odvojeno za svaku djelatnost i za svaku mikrolokaciju u posebnim omotnicama sa svim propisanim obrascima i ispravama kojim se dokazuje ispunjavanje uvjeta i kriterija iz Natječaja.

IV. NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA

Ponude za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Sali po ovom Javnom natječaju dostavljaju se u zatvorenim omotnicama s naznakom: «ZA NATJEČAJ, DODJELA DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU – NE OTVARAJ» na slijedeću adresu:
„OPĆINA SALI
Povjerenstvo za provođenje natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Sali,
Ulica Sali II 74 A,
23281 Sali“

Ponude se mogu predati neposredno u pisarnici Općine Sali, koja se nalazi na adresi: Sali, Ulica Sali II 74 A ili preporučeno putem pošte. Rok za prijavu na javni natječaj je od 27. lipnja 2024. do 4. srpnja 2024. Ponude za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Sali moraju biti zaprimljene u prijemnom uredu/pisarnici Općine Sali najkasnije do datuma određenog kao zadnji dan za podnošenje ponuda, dakle do 4. srpnja 2024. godine do 15:00 sati bez obzira na način dostave. Nepravodobne, nepotpune i neuredne ponude neće se razmatrati za izdavanje dozvole te se neće pozivati ponuditelji na upotpunjavanje dokumentacije.

V. OCJENJIVANJE PONUDA

Povjerenstvo obavlja poslove provođenja javnog natječaja, prikupljanja, otvaranja i ocjenjivanja ponuda, a nakon bodovanja utvrđuje rang listu ponuditelja i dostavlja Općinskom načelniku Općine Sali. Sve pristigle ponude za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Sali na temelju ovog Javnog natječaja otvoriti će bez sudjelovanja javnosti Povjerenstvo za provođenje natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Sali na sjednici koja će se održati u roku od pet radnih dana od zadnjeg dana za podnošenje ponuda.

Povjerenstvo je prije otvaranja ponuda, dužno utvrditi koliko je ponuda zaprimljeno, odnosno jesu li iste pravodobne. Ponude koje nisu predane u za to propisanom roku,
neće se uzeti u razmatranje u daljnjem tijeku postupka. Nakon što je utvrdilo koje su ponude predane u za to propisanom roku, Povjerenstvo će pristupiti otvaranju pristiglih ponuda, prema redoslijedu njihova zaprimanja.

Povjerenstvo je dužno razmotriti pravodobne ponude i utvrditi sadržavaju li iste sve podatke i dokumentaciju propisanu u ovom Javnom natječaju (potpune ponude). Ponude koje nisu potpune neće se uzeti u obzir prilikom ocjenjivanja i utvrđivanja rang liste najpovoljnije ponude.

Povjerenstvo je dužno utvrditi rang listu ponuditelja čije su ponude pravodobne i potpune (uredne ponude) i to na način da je najviše rangirani onaj ponuditelj čija je ponuda ocijenjena s najvećim brojem bodova.

Uredne ponude za davanje dozvola na pomorskom dobru na području Općine Sali Povjerenstvo će ocjenjivat na način da pojedina ponuda može biti ocijenjena sa maksimalno 100 bodova prema sljedećim kriterijima:

 1. ponuđeni iznos naknade za dozvolu na pomorskom dobru – do maksimalno 70 bodova,
 2. prethodno iskustvo i dobro i odgovorno obavljanje djelatnosti, odnosno korištenje pomorskog dobra – do maksimalno 10 bodova,
 3. upotreba opreme i pratećih instalacija i pružanje usluga koje su korisne za okoliš (sustav odvojenog prikupljanja otpada, fitodepuracija i sl.) – do maksimalno 10 bodova
 4. vremensko razdoblje obavljanja djelatnosti temeljem dozvole (duži period obavljanja djelatnosti koji pospješuje izvansezonsku ponudu nosi veći broj bodova) – do maksimalno 10 bodova.

Broj bodova, temeljem gornjih kriterija Povjerenstvo utvrđuje u odnosu na dostavljene dokaze o ispunjavanju kriterija.

Povjerenstvo nakon bodovanja pojedinih kriterija utvrđuje rang listu ponuditelja i to na način da je najviše rangirani onaj ponuditelj čija je ponuda ocijenjena s najvećim brojem bodova. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja, uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja, sadrži najveći broj bodova prema kriterijima ocjenjivanja ponuda.

U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i ostvare jednak broj bodova prema kriterijima ocjenjivanja, pravo prvenstva ima ponuditelj čija ponuda ima veći broj bodova prema kriteriju ponuđenog iznosa naknade za dozvolu na pomorskom dobru. U slučaju da dva ili više ponuditelja, imaju jednak broj bodova temeljem ocjenjivanja iz prethodnog stavka ove točke, pravo prvenstva ima ponuditelj čija ponuda ima veći broj bodova prema kriteriju vremenskog razdoblja obavljanja djelatnosti temeljem dozvole. U slučaju da dva ili više ponuditelja imaju jednak broj bodova temeljem ocjenjivanja iz prethodnog stavka ove točke, pravo prvenstva ima ponuditelj čija je ponuda ranije zaprimljena u pisarnici Općine. Povjerenstvo će o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda s prijedlogom Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja sastaviti Zapisnik i dostaviti Općinskom načelniku.

VI. ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno odluku o poništenju javnog natječaja, na prijedlog općinskog načelnika, donosi Općinsko vijeće Općine Sali. Na temelju zaprimljenih ponuda na javnom natječaju, na temelju odluke Općinskog vijeća Općine Sali, rješenje o davanju dozvole na pomorskom dobru najpovoljnijem ponuditelju donosi Općinski načelnik Općine Sali.

U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se prvi sljedeći najviše rangirani ponuditelj uz uvjet da ispunjava i sve druge uvjete javnog prikupljanja ponuda. U takvom slučaju Općina Sali zadržava sredstva na ime jamstva za ozbiljnost ponude odnosno ponuditelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat jamstva za ozbiljnost ponude.

Po donošenju Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu dozvola, a prije donošenja Rješenja o dodjeli dozvole na pomorskom dobru, odabrani ponuditelj je dužan dostaviti bjanko zadužnicu na novčani iznos u visini ponuđene novčane naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru ovjerenu od javnog bilježnika kojom ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru daje suglasnost da se može provesti prisilna ovrha na svim njegovim računima, a radi naplate dospjele, a nenaplaćene naknade za dozvolu na pomorskom dobru, za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz dozvole na pomorskom dobru, za korištenje dozvole na pomorskom dobru preko mjere te radi naplate eventualnih troškova ovrhe.

Rok za početak obavljanja djelatnosti, za koju je odabrani ponuditelj dobio rješenje, najkasnije je 30 dana od dana izvršnosti rješenja o davanju dozvole na pomorskom dobru.

Iznos naknade za dozvolu na pomorskom dobru ovlaštenik dozvole plaća u roku 15 dana od dana izdavanja Rješenja o davanju dozvole na pomorskom dobru za tekuću godinu, a za svaku slijedeću godinu naknada se plaća do 31. ožujka te godine.

Ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru može obavljati djelatnost samo u opsegu i pod uvjetima utvrđenim u dozvoli na pomorskom dobru. Ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru nema pravo sklapati ugovore s trećim osobama na temelju kojih bi treće osobe obavljale djelatnost ili dio djelatnosti iz dozvole, niti ga Davatelj dozvole na to može ovlastiti.

Davatelj dozvole, Općina Sali nije ovlašteniku dozvole dužna osigurati infrastrukturu niti ishoditi minimalne tehničke uvjete, suglasnosti ili druge uvjete za obavljanje djelatnosti budući da je to obveza ovlaštenika dozvole uz suglasnosti nadležnih javnopravnih tijela.

VII. ZAVRŠNA ODREDBA

Za sve upite vezane uz provođenje ovog Javnog natječaja, zainteresirane osobe mogu zatražiti informaciju slanjem upita na sljedeću adresu e-pošte: [email protected] .

Općinski načelnik
Zoran Morović

 

Dokument:

Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru

lokalnahrvatska.hr