Općina Sali > Naslovna - aktualno > NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina – 2024.

NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina – 2024.

Kategorija Natječaji,
Objavljeno 4. lipnja 2024.

Na temelju članka 12. Odluke o zakupu javnih površina („Službeni glasnik Općine Sali“ broj 2/23), općinski načelnik Općine Sali raspisuje slijedeći

N A T J E Č A J
za davanje u zakup javnih površina

I

Daju se u zakup lokacije za postavljanje pokretnih štandova, a koje lokacije su navedene u tablici dolje.

Zakupnina koja se utvrdi provedbom natječaja, plaća se unaprijed pri potpisivanju ugovora o zakupu.

RB Naziv lokacije Namjena – djelatnost Početna cijena
za cijelo razdoblje
1. Sali – tržnica – pozicija 1.
(veliki štand – 4 m² – u razdoblju
od 1. lipnja do 30. rujna 2024.)
prodaja poljoprivrednih proizvoda 320,00 EUR
2. Sali – tržnica – pozicija 2.
(veliki štand- 4 m² – u razdoblju
od 1. lipnja do 30. rujna 2024.)
prodaja poljoprivrednih proizvoda 320,00 EUR
3. Sali – tržnica – stol za prodaju ribe – pozicija desno prodaja ribe 320,00 EUR

Napomena: – Pozicije Sali-tržnica, 1. do 2. poredane su jedna iza druge gledano s morske strane

II

Ponude i prijave na natječaj se primaju u roku od 8 (osam) dana od dana objave ovog natječaja na službenoj mrežnoj stranici Općine Sali.

Ponuda i prijava na natječaj obvezno moraju sadržavati:

  • preslik osobne iskaznice (za ponuditelja fizičku osobu)
  • preslik rješenja o upisu u sudski registar, odnosno središnji registar obrta
  • visinu ponuđene cijene
  • točnu naznaku lokacije na koju se ponuda odnosi
  • adresu prebivališta odnosno sjedišta ponuditelja

Prijave koje ne navode točnu oznaku lokacije, neće se razmatrati.

Prijave i ponude se dostavljaju na adresu: Općina Sali, Ulica Sali II kbr. 74/A, 23281 Sali, u zatvorenim omotnicama sa naznakom „Ponuda za zakup javne površine – ne otvaraj“.

O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru najboljih ponuditelja.

III

Ponude onih ponuditelja koji imaju nepodmirenih obveza prema Republici Hrvatskoj ili Općini Sali neće se razmatrati, kao ni ponude sudionika prethodnih natječaja za zakup koji nisu u potpunosti ispoštovali svoje ugovorne obveze.

IV

Općina Sali zadržava pravo ne sklopiti ugovor ni sa jednim ponuditeljem.

 

KLASA: 363-01/24-01/25
URBROJ: 2198/15-01-24-1
U Salima, 3. lipnja 2024.

OPĆINA SALI

 

lokalnahrvatska.hr