Općina Sali > Natječaji > Natječaj za radno mjesto – komunalni redar

Natječaj za radno mjesto – komunalni redar

Kategorija Natječaji,
Objavljeno 29. prosinca 2023.

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19, u daljnjem tekstu: ZSNLP(R)S), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sali objavljuje

NATJEČAJ

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sali na radno mjesto:

referent za komunalne poslove – komunalni redar – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

Opći uvjeti za prijam u službu su:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova iz opisa radnog mjesta na koje se prima.

Stručni uvjeti za radno mjesto – referent za komunalne poslove – komunalni redar:

 • gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje ili četverogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit
 • poznavanje rada na računalu
 • vozačka dozvola B-kategorije.

Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima u smislu Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi je radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca te vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima te radno iskustvo ostvareno obavljanjem poslova u međunarodnim organizacijama, ako je ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto, pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od prijma u službu (čl. 14 ZSNLP(R)S-a).

Osoba se prima u službu uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, OIB i broj telefona) i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz hrvatskog državljanstva (preslik osobne iskaznice ili domovnice)
 • dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima iz kojeg je vidljiva vrsta odgovarajućih poslova, potrebni stupanj obrazovanja za te poslove i vrijeme provedeno na obavljanju tih poslova
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu za kandidate koji su položili ispit
 • dokaz o osposobljenosti za vozača
 • vlastoručno potpisanu izjavu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu
 • vlastoručno potpisanu izjavu ili drugi odgovarajući dokaz da ne postoje zapreke za prijam u službu navedene u člancima 15. i 16. ZSNLP(R)S-a.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Kandidat koji može koristiti pravo prednosti kod prijma u službu prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 33/13, 148/13, 92/14), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13), članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu, dokaz da je nezaposlen odnosno dokaz o roditeljskoj skrbi kad se na natječaj prijavljuje dijete smrtno stradalog, zatočenog i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi te dokaz na koji način je kandidatu prestao radni odnos ili služba kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjenju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo te dokaz na koji način je kandidatu prestao radni odnos ili služba kod posljednjeg poslodavca. Prednost pri zapošljavanju može se ostvariti samo jednokratno.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidati koji nisu podnijeli pravodobnu ili urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete obavijestiti će se pisanim putem o neispunjavanju uvjeta.

Postupak natječaja obuhvaća obveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Kandidati koji ne budu pristupili prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrati će se da su povukli prijavu na natječaj.

Opis poslova, podaci o plaći, načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područjima iz kojih će se obavljati prethodna provjera znanja i sposobnosti, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za navedenu provjeru biti će objavljeni na službenoj mrežnoj stranici Općine Sali: www.opcina-sali.hr.

Na mrežnoj stranici www.opcina-sali.hr bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata najmanje pet dana prije provjere.

Prijave s prilozima dostavljaju se u roku od 20 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, osobno na pisarnicu Općine Sali ili preporučenom pošiljkom poslanom u navedenom roku na adresu: Općina Sali, Sali II 74/A, 23281 Sali, s naznakom: »Natječaj za prijam u službu – referent za komunalne poslove – komunalni redar«.

Nakon raspisanog natječaja ne mora se izabrati, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju natječaja. Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova (čl. 24. ZSNLP(R)S).

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od osam dana od donošenja rješenja o prijmu u službu, odnosno donošenja odluke o poništenju natječaja.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Općina Sali

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8368147

Dokumenti:

NN-2023-158-8368147-komunalni-redar

lokalnahrvatska.hr