Općina Sali > Natječaji > JAVNI POZIV za obavljanje prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom na području Općine Sali

JAVNI POZIV za obavljanje prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom na području Općine Sali

Kategorija Natječaji,
Objavljeno 29. lipnja 2023.

Na temelju Odluke o prometovanju cestovnog turističkog vlaka na području Općine Sali, KLASA: 340-01/23-01/01, URBROJ: 2198/15-01-23-1, od 9. ožujka 2023. godine („Službeni glasnik Općine Sali“ broj 2/2023; dalje: Odluka), Povjerenstvo za provedbu javnog poziva Općine Sali objavljuje

JAVNI POZIV
za obavljanje prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom na
području Općine Sali

 1. Pozivaju se pravne osobe i fizičke osobe obrtnici registrirani za obavljanje djelatnosti prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom, za podnošenje zahtjeva za obavljanje prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom na području Općine Sali.
 2. Prijevoz putnika cestovnim turističkim vlakom obavlja se na temelju rješenja za obavljanje prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom (u daljnjem tekstu: rješenje).
  Za područje Općine Sali određuje se izdavanje ukupno jednog rješenja.
  Rješenje izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Sali (u daljnjem tekstu: JUO), po provedenom ovom javnom pozivu.
  Rješenje se izdaje na vrijeme do isteka kalendarske godine 2023. i nije prenosivo.
 3. Relacija prometovanja cestovnog turističkog vlaka je slijedeća:
  polazna lokacija (Božava) – plaža Saharun – povratak na polaznu lokaciju (Božava)
  bez zaustavnih stanica.
 4. Početna visina godišnje naknade za obavljanje prijevoza putnika iznosi:
  – 1.000,00 EUR za relaciju prometovanja iz točke III. ovog javnog poziva.
 5. Zahtjev za izdavanje rješenja dostavlja se u pisanom obliku u zatvorenim omotnicama na adresu: OPĆINA SALI, Ulica Sali II 74 A, 23281 Sali – Povjerenstvo za provedbu javnog poziva, s naznakom „NE OTVARAJ – Obavljanje prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom“.
  Rok za podnošenje zahtjeva je 8 dana od dana objave javnog poziva bez obzira na način dostave. Zahtjevi koji budu nepotpuni, predani ili pristignu poštom, nakon gore navedenog roka, neće se razmatrati.
 6. Pisani zahtjev mora sadržavati:
  1. puni naziv podnositelja zahtjeva (naziv odnosno ime i prezime, adresu, kontakt podatke),
  2. dokaz o registraciji za obavljanje predmetne djelatnosti (preslika izvoda iz poslovnog, sudskog, strukovnog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra),
  3. dokaz o tehničkoj ispravnosti turističkog vlaka (preslika prometne dozvole za vučno vozilo i priključna vozila),
  4. dokaz o osposobljenosti vozača (preslika vozačke dozvole),
  5. fotografski snimak turističkog vlaka,
  6. iznos ponuđene godišnje naknade – najmanje u visini početne godišnje naknade iz točke IV. ovoga javnog poziva,
  7. dokaz da ima osigurano parkirno mjesto za vozilo,
  8. dokaz o važećoj polici osiguranja putnika,
  9. dokaz o razini buke koju proizvodi motor (ugrađeni izolatori buke), kao i dokaz o količini ispušnih plinova,
  10. potvrda Porezne uprave, da je kao domaća osoba ispunila sve obveze plaćanja poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje – ne starije od 30 dana od dana predaje zahtjeva,
  11. potpisana izjava da nema dospjelih a nepodmirenih obveza prema Općini Sali po bilo kojoj osnovi – ne starije od 30 dana od dana predaje zahtjeva.
 7. Kriterij za odabir najpovoljnijeg zahtjeva po pojedinoj relaciji prometovanja je najviša ponuđena godišnja naknada, uz uvjet da zahtjev sadržava sve elemente i priloge utvrđene točkom VI. ovoga javnog poziva.
 8. Svi podnositelji zahtjeva biti će pisanim putem obaviješteni o rezultatima javnog poziva u roku od 8 dana od dana razmatranja zaprimljenih zahtjeva – ponuda.
  Po dobivanju obavijesti o rezultatima javnog poziva, podnositelj zahtjeva je dužan najkasnije u roku od 8 dana uplatiti iznos godišnje naknade u korist računa proračuna Općine Sali, U protivnom, smatra se da je isti odustao, a dodijeljena relacija prometovanja cestovnog turističkog vlaka, bez prethodne obavijesti, dodijelit će se sljedećem najpovoljnijem podnositelju zahtjeva.
  Po podmirenju naknade JUO će izdati rješenje.
  Povjerenstvo zadržava pravo da ne prihvati niti jedan zaprimljeni zahtjev odnosno da poništi ovaj javni poziv u cijelosti bez posebnog obrazloženja te Općina Sali ne snosi nikakvu odgovornost za troškove podnositelja zahtjeva vezane uz postupak sudjelovanja u javnom pozivu.

KLASA: 340-01/23-01/01
URBROJ: 2198/15-01-23-2
U Salima, 29. lipnja 2023.

POVJERENSTVO
ZA PROVEDBU JAVNOG POZIVA
OPĆINE SALI

 

Dokument:

Natječaj – vlakić 2023.

lokalnahrvatska.hr