Općina Sali > Natječaji > Javni natječaj za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Sali na korištenje

Javni natječaj za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Sali na korištenje

Kategorija Natječaji,
Objavljeno 29. lipnja 2023.

Na temelju odredbe članaka 23. i 24. Zakona o otocima („Narodne novine“ broj 116/18, 73/20, 70/21) te Odluke o kriterijima i postupku dodjele nekretnina u vlasništvu ili na upravljanju Općine Sali na korištenje udrugama („Službeni glasnik Općine Sali“ 3/21; dalje: Odluka) i odredbe članka 45. Statuta Općine Sali, općinski načelnik Općine Sali raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Sali na korištenje

1. U svrhu poticanja razvoja civilnog društva na otocima i poticanja zadrugarstva na otocima, raspisuje se Javni natječaj za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Sali na korištenje, prikupljanjem pisanih prijava u zatvorenim omotnicama, prema tabelarnom prikazu kako slijedi:

Rbr. k.o. k.č. napomena
1. Luka 5102 kat – dio
2. Savar 454/1 zapadni dio
3. Zaglav 17279 sjeverni dio
4. Sali 18918 prostor bivše prodavaonice karata
5. Sali 18999 kat – sjeverni dio
6. Božava 130 uljara
7. Božava 130 prostor bivše pošte
8. Zverinac 513 uljara
9. Soline 6276 kat

Pravo podnošenja pisane prijave za navedene prostore u vlasništvu Općine Sali imaju udruge i druge organizacije civilnoga društva (u daljnjem tekstu: udruge) te, pod određenim uvjetima, zadruge. Zadruge imaju pravo na dodjelu općinskih prostora putem ovog natječaja ukoliko se za određeni prostor nije prijavila niti jedna udruga i ukoliko je zadruga već prethodno koristila određeni općinski prostor, a nema u vlasništvu ili na korištenju neki drugi poslovni prostor.

2. Uvjeti javnog natječaja su:

 1. udruga mora biti upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili u drugi odgovarajući registar i imati registrirano sjedište u Općini Sali;
 2. osoba ovlaštena za zastupanje udruge moraju biti u mandatu;
 3. udruga mora uredno plaćati doprinose i poreze te druga davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine Sali;
 4. udruga mora imati organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu aktivnosti;
 5. udruga mora voditi transparentno financijsko poslovanje;
 6. aktivnosti se moraju provoditi na području Općine Sali;
 7. udruga mora uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora s Općinom Sali;
 8. prijava na natječaj mora sadržavati sve podatke, dokumentaciju i popunjene obrasce određene natječajnom dokumentacijom i Odlukom.

3. Prijava na natječaj mora sadržavati:

 1. izvadak iz matičnog registra u koji je udruga upisana (ispis internetske stranice);
 2. dokaz da je osoba ovlaštene za zastupanje udruge u mandatu (pečatom udruge ovjerena izjava);
 3. presliku statuta, sa svim izmjenama i dopunama (usklađen sa Zakonom o udrugama i ovjeren od nadležnog upravnog tijela);
 4. dokaz (pečatom udruge ovjerena izjava) da je udruga već prethodno koristila općinski prostor za koji se prijavljuje
 5. ispunjena i pečatom udruge ovjerena izjava osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja o nepostojanju duga s osnove potraživanja Općine Sali;
 6. izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, ne starija od 30 dana od objave javnog natječaja;
 7. popis aktivnosti koje će se provoditi u prostoru, za provođenje kojih je prijavitelj registriran i koje su u okviru oglašene namjene/područja aktivnosti za prostor za koji se podnosi prijava na natječaj;
 8. druge dokaze i dokumentaciju koju udruga navodi u svojoj prijavi.

Pisane prijave na ovaj natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom:
“NE OTVARAJ-JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU OPĆINSKIH PROSTORA NA KORIŠTENJE“ na adresu: OPĆINA SALI, Ulica Sali II kbr. 74A, 23281 Sali, preporučenom pošiljkom ili neposredno u pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sali.

Rok za podnošenje pisanih prijava je 15. kolovoza 2023.

Prijava u papirnatom obliku mora biti vlastoručno potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje, te ovjerena službenim pečatom udruge.

Općina Sali zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu prijavu podnesenu na natječaj za pojedini općinski prostor, bez posebnog obrazloženja.

Povjerenstvo utvrđuje listu za dodjelu pojedinog općinskog prostora na korištenje udrugama koja se objavljuje na službenoj mrežnoj stranici Općine Sali i oglasnim pločama mjesnih odbora.

Na temelju utvrđene liste Povjerenstvo predlaže općinskom načelniku donošenje zaključka o dodjeli prostora na korištenje koji mora biti obrazložen i javno objavljen na službenoj mrežnoj stranici Općine Sali.

Na temelju zaključka općinskog načelnika sklapa se ugovor o korištenju općinskog prostora, a općinski prostori se predaju korisniku u stanju utvrđenom ugovorom.

OPĆINA SALI

 

Dokument:

Natječaj za dodjelu prostora na korištenje 2023.

lokalnahrvatska.hr