Općina Sali > Natječaji > NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina – 2023.

NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina – 2023.

Kategorija Natječaji,
Objavljeno 2. lipnja 2023.

Na temelju članka 12. Odluke o zakupu javnih površina („Službeni glasnik Općine Sali“ broj 2/23), općinski načelnik Općine Sali raspisuje slijedeći

N A T J E Č A J
za davanje u zakup javnih površina

I

Daju se u zakup lokacije za postavljanje pokretnih štandova, a koje lokacije su navedene u tablici dolje.

Zakupnina koja se utvrdi provedbom natječaja, plaća se unaprijed pri potpisivanju ugovora o zakupu.

Redni broj Naziv lokacije Namjena – djelatnost Početna cijena za cijelo razdoblje
1. Sali – tržnica – pozicija 1.
(veliki štand – 4 m² – u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna 2023.)
prodaja poljoprivrednih proizvoda 320,00 EUR
2. Sali – tržnica – pozicija 2.
(veliki štand- 4 m² – u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna 2023.)
prodaja poljoprivrednih proizvoda 320,00 EUR
3. Sali – tržnica – stol za prodaju ribe – pozicija desno prodaja ribe 320,00 EUR
4. Sali – južna riva – pozicija 1.
2 štanda – u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna 2023.
prodaja suvenira i ostalih proizvoda 320,00 EUR/po štandu
5. Sali – južna riva – pozicija 2.
2 štanda – u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna 2023.
prodaja suvenira i ostalih proizvoda 320,00 EUR/po štandu

Napomena: – Pozicije Sali-tržnica, 1. do 2. poredane su jedna iza druge gledano s morske strane
– Pozicije Sali-južna riva, 1. do 2. poredane su od lijeva na desno gledano s morske strane

II

Ponude i prijave na natječaj se primaju u roku od 8 (osam) dana od dana objave ovog natječaja na mrežnoj stranici Općine Sali.

Ponuda i prijava na natječaj obvezno moraju sadržavati:
– preslik osobne iskaznice (za ponuditelja fizičku osobu)
– preslik rješenja o upisu u sudski registar, odnosno središnji registar obrta
– visinu ponuđene cijene
– točnu naznaku lokacije na koju se ponuda odnosi
– adresu prebivališta odnosno sjedišta ponuditelja

Prijave koje ne navode točnu oznaku lokacije, neće se razmatrati.

Prijave i ponude se dostavljaju na adresu: Općina Sali, Ulica Sali II kbr. 74/A, 23281 Sali, u zatvorenim omotnicama sa naznakom „Ponuda za zakup javne površine – ne otvaraj“.

O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru najboljih ponuditelja.

III

Ponude onih ponuditelja koji imaju nepodmirenih obveza prema Republici Hrvatskoj ili Općini Sali neće se razmatrati, kao ni ponude sudionika prethodnih natječaja za zakup koji nisu u potpunosti ispoštovali svoje ugovorne obveze.

IV

Općina Sali zadržava pravo ne sklopiti ugovor ni sa jednim ponuditeljem.

 

KLASA: 363-01/23-01/56
URBROJ: 2198/15-01-23-1
U Salima, 1. lipnja 2023.

OPĆINA SALI

 

Dokumenti:

 

Natječaj za javne površine 2023. – štandovi

lokalnahrvatska.hr