Općina Sali > Natječaji > Javni natječaj „Saljske užance“ 2023. (do 5.6.)

Javni natječaj „Saljske užance“ 2023. (do 5.6.)

Kategorija Natječaji,
Objavljeno 29. svibnja 2023.

Na temelju članka 12. Odluke o zakupu javnih površina („Službeni glasnik Općine Sali“ broj 2/23), općinski načelnik Općine Sali raspisuje slijedeći

JAVNI NATJEČAJ
ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA PRILIKOM ODRŽAVANJA JAVNE MANIFESTACIJE
„SALJSKE UŽANCE“ U 2023. GODINI

 

 1. Predmet natječaja je davanje u zakup javnih površina na području Općine Sali, za postavu šankova, naprave za pečenje kokica i gumenog parka prilikom održavanja javne manifestacije „Saljske užance“, koja se organizira na dane 4., 5. i 6. kolovoza 2023. godine i to kako slijedi:
Rbr. Lokacija Oznaka Namjena Početni iznos Trajanje
1. Riva ispred općine Šank 1 šank 960,00 eura 4.-6.8.2023.
2. Riva ispred općine Šank 2 šank 1.536,00 eura 4.-6.8.2023.
3. Riva ispred općine Šank 3 šank 2.256,00 eura 4.-6.8.2023.
4. Riva do parapeta Šank 4 šank 2.400,00 eura 4.-6.8.2023.
5. Frančeskinov mul Kokice pečenje kokica 81,00 eur 4.-6.8.2023.
6. Južna riva Napuhanac gumeni park 210,00 eura 4.-6.8.2023.

U prilogu se nalazi skica rasporeda lokacija za šankove (1, 2, 3 i 4), naprave za pečenje kokica i za postavu gumenog parka.

Točnu lokaciju za postavu šankova, naprave za pečenje kokica i gumenog parka potrebno je dogovoriti sa komunalnim redarom.

 1. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje navedenih djelatnosti.
 2. Detaljne obavijesti o navedenim lokacijama za postavu gumenog parka, šankova i naprava kao i oznaku na grafičkom prikazu zainteresirani mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sali, komunalno redarstvo, Ulica Sali II 74 A, Sali ili u Turističkoj zajednici Dugi otok, Ulica Sali II 49, Sali.
 3. Pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:
  a) ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja, OIB i točnu adresu ponuditelja,
  b) original ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravnu osobu ili original ili ovjerenu presliku odobrenja za obavljanje djelatnosti za fizičku osobu (ovjerenu obrtnicu),
  c) oznaka događaja („Saljske užance 2023.“)
  d) oznaku lokacije i broj prodajnog mjesta za koju se daje ponuda u natječaju,
  e) izjava da posjeduje vlastiti agregat (gumeni park, naprava za pečenje kokica i sl.)
  f) ponuđeni iznos zakupnine u apsolutnom iznosu u eurima,
  g) dokaz da su u cijelosti po svim osnovama podmirene sve dospjele financijske obveze prema Općini Sali i trgovačkim društvima u 100-% vlasništvu Općine Sali do dana javnog otvaranja ponuda
 4. Ponude se mogu povući najkasnije do trenutka otvaranja ponuda.
  Uvjet da se natječaj smatra valjanim je da za svaku lokaciju pristigne najmanje jedna valjana ponuda na natječaj.
 1. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu:
  OPĆINA SALI, ULICA SALI II KBR. 74 A, 23281 SALI
  Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
  s naznakom
  „za natječaj – davanje u zakup javnih površina prilikom održavanja „Saljskih užanci 2023.““preporučenom pošiljkom ili dostavom na pisarnicu Općine Sali ili e-mailom, te bez obzira na način dostave rok za dostavu ponuda je zaključno do ponedjeljka, 5. lipnja 2023. godine u 12,00 sati, odnosno ponuda mora biti zaprimljena u općinskoj pisarnici do tog trenutka, bez obzira na  način dostave ponude.
 1. Otvaranje ponuda nije javno.
 2. Povjerenstvo neće razmatrati nepotpune, nepravovremene i neprecizne pristigle ponude ni ponude sudionika javnog natječaja koji nisu podmirili sve svoje dospjele financijske obveze prema Općini Sali.
 3. U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, ponude isti iznos zakupnine, pravo prvenstva ima ponuditelj čija ponuda je ranije zaprimljena na pisarnici Općine Sali.
 4. Sudionici natječaja bit će pisano obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u roku od 8 (osam) dana nakon otvaranja ponuda. Odabranim ponuditeljima biti će ponuđen prijedlog ugovora o zakupu javne površine uz potpis zadužnice u vrijednosti ponuđenog zaključenog iznosa zakupnine u svrhu osiguranja plaćanja.
 5. Izbor izvođača na manifestaciji „Saljske užance 2023.“ uslijediti će nakon izbora zakupnika i to u dogovoru s nositeljima manifestacije Općinom Sali i Turističkom zajednicom Dugi otok.
 6. Općinski načelnik Općine Sali zadržava pravo da nakon isteka roka iz natječaja u cjelini ili djelomično poništi natječaj, bez iznošenja razloga.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Zoran Morović

 

Dokument:

Javni natječaj „Saljske užance“ 2023.

 

Saljske užance - skica

lokalnahrvatska.hr