Općina Sali > službeni glasnik > Službeni glasnik 3/2023.

Službeni glasnik 3/2023.

Kategorija službeni glasnik,
Objavljeno 5. travnja 2023.

Na temelju odredbe članka 37. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19) i članka 5. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) te članka 45. Statuta Općine Sali („Službeni glasnik Općine Sali“ broj 2/16), općinski načelnik Općine Sali donosi:

I. IZMJENU I DOPUNU GODIŠNJEG PLANA
upravljanja pomorskim dobrom
na području Općine Sali za 2023. godinu

Članak 1.

U Godišnjem planu upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sali za 2023. godinu, KLASA: 342-01/23-01/01, URBROJ: 2198/15-01-23-1 od 24. siječnja 2023. (nadalje: Plan), članak 8. dopunjuje se na način da se pod naslovom „Popis djelatnosti i broj koncesijskih odobrenja po pojedinim mikrolokacijama“, pod mikrolokacijom RT LOPATA dodaje djelatnost:

„- komercijalno-rekreacijski sadržaji i to:
snimanje komercijalnog programa i reklamiranje (2)“.

Članak 2.

Ostale odredbe Plana ostaju na snazi neizmjenjene.

Članak 3.

Ova I. Izmjena i dopuna Godišnjeg plana stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se nakon ishođenja potvrde nadležnog tijela Zadarske županije te se objavljuje u „Službenom glasniku Općine Sali“.

OPĆINA SALI
OPĆINSKI NAČELNIK
Zoran Morović

KLASA: 342-01/23-01/01
URBROJ: 2198/15-01-23-3
U Salima, 5. travnja 2023.

 

Dokument:

Izmjena GPUPD SALI 2023.

Izmjena i dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sali 2023.

Potvrda – Izmjena i dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sali 2023.

 

lokalnahrvatska.hr