Općina Sali > Komunalno društvo Dugi otok i Zverinac d.o.o. > Javni natječaj za imenovanje direktora/direktorice KD Dugi otok i Zverinac

Javni natječaj za imenovanje direktora/direktorice KD Dugi otok i Zverinac

Kategorija Komunalno društvo Dugi otok i Zverinac d.o.o.,
Objavljeno 15. veljače 2023.

Na temelju Odluke Skupštine trgovačkog društva Komunalno društvo Dugi otok i Zverinac d.o.o. sa sjedištem u Salima o raspisivanju natječaja za imenovanje direktora/direkorice Komunalno društvo Dugi otok i Zverinac d.o.o. od 29. rujna 2022. godine, dana 10. veljače 2023. Skupština Društva raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje direktora/direktorice
trgovačkog društva KOMUNALNO DRUŠTVO DUGI OTOK I ZVERINAC d.o.o.

– za mandatno razdoblje od četiri (4) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja

UVJETI:

 • Završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij (prednost građevinski ili strojarski smjer),
 • Radno iskustvo na rukovodećim poslovima sa završenim stupnjom stečene stručne spreme od najmanje 5 godina,
 • Rukovodne, organizacijske i komunikacijske sposobnosti koje se procjenjuju na temelju izrađenog i prezentiranog programa rada Društva za četverogodišnje razdoblje i na temelju testiranja,
 • Znanje jednog stranog jezika (prednost poznavanju engleskog jezika),
 • Poznavanje rada na računalu (Word, Excel, Powerpoint, CAD),
 • Vozački ispit B kategorije,
 • Nepostojanje zapreka iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22).

Opis poslova direktora/ice:

 • zastupa Društvo u skladu sa zakonom i odgovara za zakonitost rada Društva,
 • samostalno vodi poslove Društva sukladno registriranim djelatnostima
 • predlaže Skupštini Društva ciljeve i planove poslovanja Društva sukladno registriranim djelatnostima,
 • uz suglasnost Skupštine donosi plan nabave, plan zapošljavanja, plan investicija i drugo prema potrebi te odgovara za njihovu realizaciju,
 • organizira učinkovito upravljanje poslovnim procesima,
 • brine o financijskom poslovanju Društva, o likvidnosti Društva te drugim pitanjima njegovog rada i poslovanja,
 • vodi operativno poslovanje,
 • brine o komunalnoj infrastrukturi i o obavljanju komunalnih djelatnosti sukladno zaključenim ugovorima,
 • poduzima mjere za poboljšanje operativnog i financijskog poslovanja Društva,
 • obavlja prijave na natječaje za korištenje nacionalnih i EU sredstava,
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i aktima Društva.

 

Direktora/direktoricu imenuje Skupština Društva na vrijeme od četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana za direktora/direktoricu.

Prilikom sklapanja ugovora o radu ugovorit će se probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Nezadovoljavanje radnika na probnom radu predstavlja posebno opravdan razlog za otkaz ugovora o radu (članak 53. Zakona o radu („Narodne novine“ broj 93/14).

 

Uz prijavu na natječaj sa osnovnim podacima, kandidati moraju dostaviti:

 •  životopis,
 •  presliku osobne iskaznice,
 •  dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 •  uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
 •  dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome),
 •  dokaz o radnom iskustvu (Elektronički zapis ili Potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima o stažu osiguranja) ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja,
 •  potvrdu poslodavca ili drugi dokument iz kojeg je vidljivo da se radni staž od najmanje 5 godina odnosi na rukovodeće poslove,
 •  potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak, ne stariju od 3 mjeseca od dana objave natječaja (preslika ili izvornik)
 •  izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću kandidata o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima ovjerenu kod javnog bilježnika (obrazac izjave u prilogu natječaja),
 •  prijedlog Programa rada za mandatno razdoblje,
 •  dokaz o znanju jednog stranog jezika,
 •  dokaz o položenom vozačkom ispitu „B“ kategorije.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidati će predočiti izvornik.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja odluke o imenovanju.
Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj omotnici osobno u radnom vremenu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sali ili preporučenom poštanskom pošiljkom, u roku od 15 dana od dana objave u Narodnim novinama, na adresu: Općina Sali, Sali II kbr. 74A, 23281 Sali s naznakom – „Prijava na natječaj za direktora/direktoricu Komunalno društvo Dugi otok i Zverinac d.o.o. – ne otvaraj“. U slučaju slanja prijave preporučenom poštanskom pošiljkom, dan predaje prijave ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje prijave na natječaj.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju traženu ovim Natječajem. Nepotpune i nepravovremene prijave kao i prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom neće se razmatrati.

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo navođenjem propisa te priložiti dokaze o tom statusu.

Kandidat koji može koristiti pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 33/13, 148/13, 92/14) ili članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu, dokaz da je nezaposlen odnosno dokaz o roditeljskoj skrbi kad se na natječaj prijavljuje dijete smrtno stradalog, zatočenog i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi te dokaz na koji način je kandidatu prestao radni odnos ili služba kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjenju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo te dokaz na koji način je kandidatu prestao radni odnos ili služba kod posljednjeg poslodavca. Prednost pri zapošljavanju može se ostvariti samo jednokratno.

Sa kandidatima koji zadovoljavaju uvjete natječaja obaviti će se testiranje koje se sastoji od razgovora i provjere znanja i vještina. Za kandidata koji se ne odazove pozivu na testiranje, smatrati će se da je odustao od prijave.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu trgovačkom društvu Komunalno društvo Dugi otok i Zverinac d.o.o. i Općini Sali za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj uz prijavu, u svrhu odabira kandidata te privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima o odabranom kandidatu koje uključuje ime i prezime kandidata.
Prikupljeni osobni podaci obrađivat će se u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i drugim važećim propisima.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje bit će pisano obaviješteni u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Komunalno društvo Dugi otok i Zverinac d.o.o. i osnivač Općina Sali zadržavaju pravo poništenja ovog natječaja bez posebnog obrazloženja.

 

Predsjednica Skupštine
Ivana Kirinić Frka

 

narodne-novine.nn.hr/oglasi

Dokument:
Natječaj za direktora KD Dugi otok i Zverinac

lokalnahrvatska.hr