Općina Sali > Obavijesti > Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro

Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro

Kategorija Obavijesti,
Objavljeno 3. ožujka 2022.

Na temelju članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14 i 70/17) i točke 4. Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Sali i točke 4. Programa javnih potreba u sportu na području Općine Sali („Službeni glasnik Općine Sali“ broj 6/2021), Općina Sali objavljuje

JAVNI POZIV
za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro za 2022. godinu

I

Predmet Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga za provedbu programa i projekata u području odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi, zdravstva, razvoja i demokratizacije društva i razvoja mjesne samouprave, na području Općine Sali, koji će se sufinancirati iz Proračuna Općine Sali u 2022. godini.

II

Područja sufinanciranja

 1. u sportu:
  – redovita djelatnost amaterskih klubova u sportu
  – poticanje i promicanje sporta, djece i mladeži
  – sportsko-rekreacijske aktivnosti građana
  – organizacija domaćih i međunarodnih natjecanja i sportskih manifestacija
 2. u kulturi:
  – zaštita i promicanje tradicijske / kulturne baštine
  – redovita djelatnost amaterskih klubova u kulturi,
  – programi/projekti poticanja i unapređenja kulturno-umjetničkog amaterizma
  – programi/projekti jednodnevnih i višednevnih manifestacija u kulturi
 3. u području razvoja civilnog društva, socijalne skrbi i zdravstva
  – redovita djelatnost udruga s područja socijalne skrbi i humanitarne zaštite
  – redovita djelatnost udruga proizišlih iz domovinskog rata
  – programi/projekti mladih te osoba treće životne dobi
  – programi/projekti brige o osobama s posebnim potrebama
  – vannastavni programi/projekti u školstvu
  – programi/projekti ostalih udruga i neprofitnih organizacija koje svojim aktivnostima promiču opće vrijednosti od interesa za Općinu Sali

III

Pravo sudjelovanja na javnom pozivu imaju pravne i fizičke osobe koje obavljaju neku od djelatnosti iz točke II ovog Javnog poziva, te ostale ustanove, udruge i organizacije (u daljnjem tekstu: Korisnici), uz uvjet:
– da su upisani u Registar udruga ili Registar drugih neprofitnih organizacija
– da su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Općine Sali
– da nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine Sali
– da se protiv Korisnika odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena dijela definirana Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15)

IV

Prijavitelj projekta ima obvezu namjenskog korištenja sredstava, a Općina ima pravo izvršiti kontrolu namjenskog korištenja sredstava. Izvještaj o dobivenim i utrošenim sredstvima korisnik je dužan dostaviti Općini Sali najkasnije do 28.2.2023.

Sredstva za provedbu ovog Javnog poziva osigurana su u Proračunu Općine Sali u ukupnom iznosu od 240.000,00 kuna kako slijedi:

 1. sport 110.000,00 kuna
 2. kultura 100.000,00 kuna
 3. razvoj civilnog društva, socijalne skrbi i zdravstva 30.000,00 kuna

Najniži iznos koji se može odobriti za programe/projekte iznosi 1.000,00 kuna, a najviši 10.000,00 kuna.

V

Udruga i druge neprofitne organizacije mogu prijaviti jedan projekt ili program u okviru ovog Javnog poziva. Aktivnosti projekta/programa mogu trajati najdulje do 31. prosinca 2022. godine.

VI

Prijave se dotavljaju isključivo na propisanim obrascima u papirnatom obliku koji se mogu preuzeti na web stranici Općine Sali (www.opcina-sali.hr) i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sali, Sali II 74/A, Sali.
Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od starane osobe ovlaštene za zastupanje i ovjereni pečatom organizacije i svu propisanu dokumentaciju.

Obvezna dokumentacija za prijavu projekta je:
– ovjeren i potpisan Obrazac prijave programa/projekta
– ovjeren i potpisan Obrazac proračuna programa/projekta
– izvadak iz Registra udruge
– izvadak iz Registra druge neprofitne organizacije
– uvjerenje o nekažnjavanju osobe ovlaštene za zastupanje ne starije od 6 mjeseci od dana objave javnog poziva
– potvrda Porezne uprave o podmirenju obveza javnih davanja, ne starija od 30 dana od objave ovog Javnog poziva
– Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava Općine Sali za sve prethodno sklopljene ugovore;
– potpisana i ovjerena izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

VII

U potpunosti ispunjena, ovjerena i potpisana Prijava u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima predaje se u zatvorenoj omotnici u Jedinstveni upravni odjel Općine Sali ili preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Sali, Sali II 74/A, 23281 Sali, sa naznakom „Javni poziv za udruge – ne otvaraj“.

Rok za dostavu prijave je do 8.4.2022. godine.

Nepotpune prijave, te prijave poslane izvan roka za dostavu neće se uzimati u razmatranje.

VIII

Odluku o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte donijet će općinski načelnik.
Odluka će biti objavljena na web stranici Općine Sali www.opcina-sali.hr.
Danom objave odluka se smatra dostavljenom svim prijaviteljima.

IX

Prijavitelji koji nisu zadovoljni odlukom o dodjeli financijskih sredstava imaju pravo podnijeti prigovor na Odluku u roku od 8 (osam) dana od dana objave Odluke.
Prigovor se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sali. Prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu postupka po Javnom pozivu.

X

Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: [email protected] do 1.4.2022.

KLASA: 402-01/22-01/06
URBROJ: 2198/15-01-22-1
Sali, 3. ožujka 2022.

Općinski načelnik
Zoran Morović

 

Dokumenti:

1. Javni poziv

2. Upute za prijavitelje

3. Obrazac prijave programa

4. Obrazac proračuna programa

5. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

6. Nacrt Ugovora o financiranju.

7. Obrazac za izvješće o provedbi programa

lokalnahrvatska.hr