Općina Sali > Natječaji > Javni poziv za iskaz interesa – otkup autohtonih proizvoda – do 2. studenog 2021.

Javni poziv za iskaz interesa – otkup autohtonih proizvoda – do 2. studenog 2021.

Kategorija Natječaji, Obavijesti,
Objavljeno 25. listopada 2021.

Na temelju članka 5. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Sali“ broj 2/2018, dalje: Pravilnik) Općina Sali objavljuje:

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA

OTKUP AUTOHTONIH PROIZVODA ZA PROMOCIJU I DEMONSTRACIJU U OKVIRU PROJEKTA „INTERPRETACIJSKO EDUKACIJSKI CENTAR GRPAŠĆAK“  

 

 1. NAZIV I SVRHA MJERE

Općina Sali je projektni partner Javnoj ustanovi „Park prirode Telašćica“ koja je nositelj Projekta „Interpretacijsko edukacijski centar Grpašćak“ (dalje u tekstu: IEC Grpašćak) u sklopu kojeg projekta je, među ostalim, predviđeno otvaranje trgovine za prodaju lokalnih proizvoda, a u cilju unaprjeđenja i prezentacije turističke ponude unutar Parka prirode Telašćica te izgradnje kapaciteta lokalnih gospodarstvenika/poduzetnika.

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog Poziva je iskaz interesa dobavljača za isporuku prihvatljivih autohtonih proizvoda za promociju i demonstraciju – poljoprivrednih proizvoda i lokalnih suvenira, a koji proizvodi će se nabaviti sukladno odredbama Pravilnika te Uvjetima i kriterijima za otkup proizvoda koji su sastavni dio ovog Javnog poziva.

 1. VRSTA, KOLIČINA I KVALITETA PREDMETA NABAVE

Opisano u Uvjetima i kriterijima za otkup proizvoda i ponudbenom listu, a što čini sastavni dio ovog poziva.

 1. BROJ NABAVE IZ PLANA NABAVE

40/2021-JN

 1. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE

56.000,00 kuna bez PDV-a

 1. NAVOD O GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA SA KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA

OPG Nives Morović, Žman

 1. PRAVO SUDJELOVANJA

Sukladno članku 6. Pravilnika pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju –

pravne i fizičke osobe koje su registrirane za prodaju poljoprivrednih proizvoda i lokalnih suvenira.

 1. ROK ISPORUKE PROIZVODA I ROK VALJANOSTI PONUDE
 • Rok za isporuku proizvoda je do 31. prosinca 2021. godine
 • Rok valjanosti ponude je minimalno 45 dana od dana roka za dostavu ponuda
 1. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Naručitelj će ugovorene iznose isplatiti prema uvjetima koji će se definirati ugovorom, a po isporuci predmeta nabave. Ugovoreni iznosi isplatiti će se po zaprimljenom računu u roku od 30 dana. Računi ispostavljeni na nepropisan način biti će vraćeni.

 1. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

 Kriterij odabira ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.

 1. JEZIK I PISMO PONUDE

Ponuda mora biti izrađena na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

 1. NAČIN IZRADE I DOSTAVE PONUDA

Rok za dostavu ponuda produljuje se do 2. studenog 2021. godine u 13:00, a ponude se dostavljaju elektronskom ili običnom poštom ili osobno te bez obzira na način dostave ista mora biti zaprimljena do navedenog roka.

U slučaju dostave ponude elektronskom poštom ponudu je potrebno dostaviti na adresu: [email protected], a u naslovu iste treba navesti sljedeće:

OTKUP AUTOHTONIH PROIZVODA ZA PROMOCIJU I DEMONSTRACIJU U OKVIRU PROJEKTA „INTERPRETACIJSKO EDUKACIJSKI CENTAR GRPAŠĆAK“

 

U slučaju dostave običnom poštom ili osobno na vanjskom omotu treba biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:

OPĆINA SALI

Ulica Sali II kbr. 74 A

23281 Sali

NAZNAKA: Ne otvaraj. Ponuda za otkup autohtonih proizvoda za promociju i demonstraciju u okviru Projekta „Interpretacijsko edukacijski centar Grpašćak“

U obzir će biti uzete sve ponude pristigle do dana objave ovog ispravka, odnosno do 25. 10.2021., te će se nastavno na ispravak tražiti eventualna pojašnjenja.

 1. CIJENA PONUDE

Ponuditelj dostavlja ponudu s upisanom cijenom u kunama. Sve stavke troškovnika moraju biti popunjene. U cijenu bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

 1. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

Pravna i poslovna sposobnost: Dokaz upisa u  sudski, obrtni, strukovni  ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta te potvrdu porezne uprave o nepostojanju duga ne stariju od 6 mjeseci.

 1. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda mora sadržavati popunjen ponudbeni list s ispunjenim troškovnikom.

 1. ROK I MJESTO OTVARANJA PONUDA

Rok za dostavu ponuda je 2. studenog 2021. godine u 13:00.

Otvaranje ponuda održati će se 2. studenog 2021. u 13:30 u prostorijama Općine Sali.

 1. ODLUKA O ODABIRU

Naručitelj će obavijest o odabiru najpovoljnije ponude dostaviti svakom Ponuditelju na dokaziv način.

Sve potrebne informacije, a u cilju sastavljanja ponude, mogu se dobiti od naručitelja, tijekom radnog tjedna u periodu od 12 do 15 sati, a do isteka roka za dostavu ponuda.

 1. PODACI

Svi osobni podaci prikupljeni temeljem ovog javnog poziva prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe mjere, obrade zahtjeva i informiranja javnosti, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka.

 

U Salima, 25. listopada 2021.

OPĆINA SALI

 

Dokumenti:

Javni poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list – poljoprivreda

Ponudbeni list – suveniri

Uvjeti i kriteriji za otkup proizvoda

 

lokalnahrvatska.hr