Općina Sali > Dječji vrtić "Orkulice" > Natječaja za radno mjesto ravnatelj dječjeg vrtića

Natječaja za radno mjesto ravnatelj dječjeg vrtića

Kategorija Dječji vrtić "Orkulice",
Objavljeno 23. travnja 2021.

Na temelju odredbi članaka 26., 35. i 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13, u daljnjem tekstu: Zakon) te članka 39. Statuta Dječjeg vrtića „Orkulice“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Orkulice“ raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto:
ravnatelj dječjeg vrtića – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme (4 godine)

 

Uvjeti za radno mjesto određeni su odredbama članaka 37., 24., 25. i 26. Zakona i Pravilnikom o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika.

  1. Uz prijavu kandidati moraju priložiti: životopis, presliku isprave kojom se dokazuju stupanj i vrsta stručne spreme, presliku domovnice, presliku osobne iskaznice, uvjerenje o nekažnjavanju, dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja (elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a) i dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl. 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću.

Ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz članka 24. Zakona, natječaj će se ponoviti u roku od pet mjeseci, a do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja radni se odnos može zasnovati s osobom koja ne ispunjava propisane uvjete.
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Prijave s prilozima dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama Općine Sali i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, preporučenom pošiljkom poslanom u navedenom roku na adresu: Dječji vrtić „Orkulice“, Sali III 20, 23281 Sali, s naznakom „ZA NATJEČAJ – ravnatelj“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od osam dana od donošenja rješenja o prijmu u službu, odnosno donošenja odluke o poništenju natječaja. Zakašnjele prijave neće biti uzete u obzir. Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti izbor, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju natječaja protiv koje nije dopušten pravni lijek.

 

U Salima, 23. travnja 2021.

DJEČJI VRTIĆ „ORKULICE“ SALI
Predsjednica upravnog vijeća
Sanja Raljević

 

Dokumenti:

Natječaj za ravnatelja

PR-prijava potrebe za radnikom – RAVNATELJ

lokalnahrvatska.hr