Općina Sali > Gospodarenje otpadom > O D L U K A o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sali
lokalnahrvatska.hr