Općina Sali > Natječaji > Javni natječaj za davanje u zakup

Javni natječaj za davanje u zakup

Kategorija Natječaji,
Objavljeno 10. veljače 2021.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11 i 64/15), te Odluke Općinskog vijeća Općine Sali o davanju u zakup poslovnih prostora od 18. prosinca 2005., KLASA: 406-01/05-01/9, URBROJ: 2198/15-01-05, Općina Sali raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup

 1. Predmet ovog javnog natječaja je zakup:
  A) poslovnog prostora na dijelu nekretnine oznake k.č. *591/3 k.o. Sali, u zgradi na adresi ulica Sali II kbr. 74A, u Salima, u površini od 17 m2, za potrebe trgovačke djelatnosti.
  B) javne površine na dijelu nekretnine oznake k.č. 11033/1 k.o. Sali, u Salima, u površini od 30 m2, za potrebe obavljanja ugostiteljske djelatnosti iz kioska
 2. Početni iznos mjesečne zakupnine iznosi:
  A)
  – 20,00 kn/m2 u sezoni (od 15. lipnja do 15. rujna);
  – 8,00 kn/m2 izvan sezone.
  B)
  – 70,00 kn/m2 u sezoni (od 15. lipnja do 15. rujna);
  – 20,00 kn/m2 izvan sezone.
 3. Poslovni prostor naveden u točki 1. pod A) daje se u zakup na određeno vrijeme, u trajanju od 5 godina, pod uvjetom uključivanja prodaje dnevnog i tjednog tiska u ponudu, uz obvezu zakupnika održavati čistoću u poslovnom prostoru te uredno podmirivati sve režijske i tekuće troškove.

  Poslovni prostor naveden u točki 2. pod B) daje se u zakup na određeno vrijeme od 5 godine i to u razdoblju održavanja manifestacije „Kvalitetno – Dugi otok“ od 1. svibnja do 30. listopada, pod uvjetom uključivanja proizvoda s oznakom „Kvalitetno – Dugi otok“ u ponudu, uz obvezu zakupnika postaviti kiosk tlocrtne površine do 15m2, sa pokrovom od kamenih ploča i kupa kanalica, sa stolarijom izrađenom od drva te uz obvezu uređenja okolnog prostora (15 m2) sa stilom i bez narušavanja vizualnog identiteta saljskog Porta uz korištenje prirodnih materijala te uređenje hortikuluture i održavanje čistoće.

 4. Ponuda za sudjelovanje u ovom javnom natječaju mora sadržavati naznaku jeli se podnosi za predmet pod 1.A) ili 1.B) te:
  a) ime i prezime natjecatelja i njegovo prebivalište, za fizičke osobe, odnosno naziv tvrtke s adresom sjedišta (za pravne osobe), OIB-broj i broj telefona za kontakt;
  b) preslik osobne iskaznice za natjecatelje fizičke osobe;
  c) izvornik ili ovjereni preslik rješenja o upisu u sudski registar ili registar obrta sa svim prilozima za pravne osobe, iz kojeg mora biti vidljivo da je pravna osoba registrirana za djelatnost koja je oglašena;
  d) potvrdu porezne uprave o uplaćenim porezima i doprinosima i drugim javnim davanjima (ne starija od 30 dana);
  e) ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.
 5. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Općina Sali, Sali 74/A, 23281 Sali, s naznakom „Natječaj za zakup u Salima – ne otvaraj“.
 6. Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.
 7. Zakašnjele ponude, neuredne i ponude koje se na drugi način protive natječajnim uvjetima neće se razmatrati.
 8. Ponude ponuđača koji imaju nepodmirenih dospjelih obveza prema državnom proračunu i prema Općini Sali biti će isključene, sukladno čl. 4. st. 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.
 9. O rezultatima izbora natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o odabiru ponuđača.
 10. Općina Sali zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.
 11. Ugovor o zakupu poslovnog prostora iz točke 1. pod A) biti će solemniziran po javnom bilježniku sukladno članku 4. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora i sklopiti će se kao ovršna isprava, na trošak zakupnika.

 

KLASA: 940-01/21-01/03
URBROJ: 2198/15-01-21-1
U Salima, 10. veljače 2021.

OPĆINA SALI

 

Dokument:

Javni Natječaj za davanje u zakup

lokalnahrvatska.hr