Općina Sali > Javna nabava > lzmjena i dopuna Poziva za dostavu ponuda za izradu Strategije razvoja poljoprivrede Općine Sali

lzmjena i dopuna Poziva za dostavu ponuda za izradu Strategije razvoja poljoprivrede Općine Sali

Kategorija Javna nabava,
Objavljeno 1. listopada 2020.

Naručitelj Općina Sali upućuje Poziv za dostavu ponuda, sukladno čl. 12., stavku 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br.120/16). Za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna (bez PDV-a)  Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

 1. PREDMET NABAVE:

Predmet nabave je usluga izrade Strategije razvoja poljoprivrede Općine Sali za razdoblje 2020. – 2024., s ciljem razvoja jedinice lokalne samouprave kroz Mjeru 07 Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima, Tip operacije 7.1.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. Temeljna zadaća ove studije je definirati strateški pravac razvoja poljoprivrede i dopunskih djelatnosti na području Općine Sali.

 1. OPIS PREDMETA NABAVE:

Strategija treba obuhvatiti detaljnu analizu potencijala poljoprivrede i ruralnog prostora te prigoda i prijetnji iz okruženja. Temeljem toga će se definirati kojim ciljevima treba stremiti sektor poljoprivrede i dopunskih djelatnosti (prerada na poljoprivrednom gospodarstvu, agroturizam, ostale uslužne aktivnosti) te kojim mjerama se može podržati realizacija zacrtanih ciljeva. Predmet nabave se treba isporučiti u pisanom obliku (tisak u 3 primjera) te u elektronskom zapisu format PDF i WORD.

Predmet nabave obuhvaća i sljedeće aktivnosti:

 • prikupljanje i obradu podataka,
 • facilitaciju rada grupe za izradu strateškog dokumenta,
 • pripremu i vođenje radionica, rasprava i tribina, uređivanje zapisnika i bilješki s dionicima
 • provedbu 50 anketa poljoprivrednih proizvođača s analizom dobivenih rezultata,
 • analizu postojećeg stanja
 • SWOT analizu,
 • definiranje vizije, razvojnih ciljeva, prioriteta i mjera,
 • opis mjera i projekata
 • financijski okvir provedbe Strategije
 • Izrada studije o procjeni utjecaj na okoliš donesene Strategije
 1. UVJETI PLAĆANJA:

Plaćanje se vrši u iznosu od 50% u roku od 30 dana po zaprimljenom računu nakon potpisivanja Ugovora, te ostatak iznosa u roku od 30 dana po zaprimljenom računu nakon izvršene usluge.

 

 1. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 145.000,00 kn bez PDV-a

 

 1. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE: Najniža cijena uz zadovoljavanje svih postavljenih uvjeta u ovom pozivu.

 

 1. DOKAZ POSLOVNE I STRUČNE SPOSOBNOSTI:
 • Dokaz o upisu u sudski (trgovački), obrtni ili strukovni registar, te mora biti registriran za djelatnost koja je predmet nadmetanja (DOKUMENT: Izvadak iz sudskog registra  ne stariji od 6 mjeseci od dana objave poziva za prikupljanje ponuda na sustavu AGRONET). 
 • Dokaz o  nekažnjavanju tvrtke i odgovorne osobe (DOKUMENT: izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, kojim se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje.)
 • Potvrda porezne uprave da je ponuditelj ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i drugih državnih davanja i/ili ovjerena potvrda banke o izvršenoj transakciji da je dug sa potvrde porezne uprave uplaćen do isteka roka za dostavu ponuda. (DOKUMENT: Potvrda porezne uprave o nepostojanju duga, ne starija od 30 dana od dana dana objave poziva za prikupljanje ponuda na sustavu AGRONET). 

 

Dokaz o stručnoj sposobnosti ključnog stručnjaka:

Prijavitelj mora dokazati da raspolaže ključnim stručnjakom koji:

 • Je završio prediplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani prediplomski i diplomski sveučilišni studij kojim stječe akademski naziv magistar, magistar inženjer ili koja je uspješno završila odgovarajući specijalistički diplomski studij iz područja agroekonomije ili srodnih znanosti (DOKUMENT/ DOKAZ: diploma ključnog stručnjaka)
 • Ima najmanje 5 godina radnog iskustva u djelokrugu agronomije
 • Ima radno iskustvo u procesima izrade strategija i akcijskih planova iz područja agronomije
 • Ima iskustva u facilitiranju radionica i dobre komunikacijske vještine
 • Ima znanje o zakonodavnom okviru Republike Hrvatske i Europske unije u dijelu propisa vezanih za održivi razvoj, agronomiju i održivo korištenje prirodnih resursa.

 

Gore navedeni kriteriji se dokazuju dostavom potpisanog životopisa ključnog stručnjaka u kojem je razvidno njegovo radno iskustvo u formi Europass ili jednakovrijedno.

 

Svi dokazi se mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti nepostojanja razloga isključenja, temeljem članka 251. Zakona o javnoj nabavi, u slučaju podnošenja zajedničke ponude dužni su dokazati svi članovi zajednice ponuditelja.

U slučaju postojanja sumnje u istinitost gore dostavljenih podataka u priloženim dokumentima ili izjavama, naručitelj se može obratiti nadležnim tijelima radi dobivanja informacija, a u slučaju da se radi o ponuditelju sa sjedištem u drugoj državi, naručitelj može zatražiti suradnju nadležnih vlasti. Ukoliko je ponuditelj dostavio lažne podatke, naručitelj ga je obvezan isključiti temeljem članka 251.stavak 1. točka 3. Zakona o javnoj nabavi.

 

 1. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA: Ponuditelj je obvezan po usvajanju ponude i potpisivanju Ugovora dostaviti bjanko zadužnicu potvrđenu od strane javnog bilježnika popunjenu sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice, u visini od 5.000,00 kn.

 

 1. ROK ZA IZVRŠENJE USLUGE: najkasnije 10 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora.

 

 1. IZRADA PONUDE: Ponuda sadrži najmanje: a) Ponudbeni list (u prilogu) ispunjen i potpisan od strane ponuditelja; b) Troškovnik (u prilogu) ispunjen i potpisan od strane ponuditelja; c) Dokaze iz točke 6. Ponuditelj izražava cijenu ponude u brojkama, u kunama, te moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

 

 1. NAČIN I MJESTO DOSTAVLJANJA PONUDE:

Ponuda se sa pripadajućoj dokumentacijom OBAVEZNO dostavlja putem sustava AGRONET (https://agronet.apprrr.hr).

Ponude u izvorniku nije potrebno dostavljati putem pošte na adresu naručitelja, osim na zahtjev naručitelja.

 

 1. ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 16. listopada 2020.

Ponude koje stignu izvan roka neće se otvarati niti razmatrati. Ponude će biti otvorene istodobno s istekom roka za dostavu ponuda. Ne provodi se javno otvaranje ponuda.

 

 1. ROK VALJANOSTI PONUDE:

90 dana (računajući od roka za dostavu ponuda)

Naručitelj može od ponuditelja zatražiti primjereno produženje roka valjanosti ponude.

 

 1. PODACI O PONUDI:

Ponuda obavezno mora sadržavati:

 • Popunjeni ponudbeni list (sastavni dio ovog poziva u prilogu)
 • Tražene dokaze sposobnosti
 • Popunjeni i od strane ponuditelja potpisani troškovnik (sastavni dio ovog poziva u prilogu)
 • Ostalo traženo u Pozivu za dostavu ponuda

 

Ostalo:

 • Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ovog poziva
 • Propisani tekst dokumentacije o nabavi ne smije se mijenjati i nadopunjavati.
 • Ponuda mora biti izrađena na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu
 • Alternativne ponude nisu dopuštene. Ponuditelj može dostaviti samo jednu ponudu.
 • Ponuda i dokumenti koji su sastavni dio ponude moraju biti napisani neizbrisivom tintom ili otiskom.
 • Ponudu je ponuditelj dužan predati u izvorniku, u jednom primjerku
 • Ispravci ponude moraju biti izrađeni na način da su vidljivi (a ne da se ispravak vrši preko postojećih znamenki ili korektorom). Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.
 • Ponude se izrađuju bez naknade.
 • Ako gospodarski subjekt označava određene podatke iz ponude poslovnom tajnom, obvezan je u ponudi navesti pravnu osnovu na temelju koje su ti podaci tajni.

Gospodarski subjetki ne smiju označiti tajnim podatke o jediničnim cijenama, iznosima pojedine stavke, kao niti o cijeni ponude.

 

Način određivanja cijene ponude:

 • Ponuditelj je dužan u ponudi cijenu izraziti u hrvatskim kunama (KN).
 • Cijena ponude piše se brojkama u apsolutnom iznosu. U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi i popusti. Popust se treba obračunati prilikom ispostave računa.
 • Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost, ostavlja se prazno.
 • Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave.
 • Ako u ponudi jedinična cijena stavke ne odgovara cijeni koja se može utvrditi na osnovi količine i jedinične cijene, vrijede navedene količine i ponuđena jedinična cijena. Ako između ponuđenih cijena i možebitne raščlambe cijena postoje odstupanja, vrijedi ponuđena jedinična cijena.
 • Ako Naručitelj tijekom pregleda ponude utvrdi računsku pogrešku, od ponuditelja će zatražiti prihvat ispravka računske pogreške u roku od 3 dana od traženja ispravka. Navedeni ispravci će u ponudi biti jasno naznačeni. Ukoliko ponuditelj u ostavljenom roku pisanim putem ne prihvati ispravak računske pogreške njegova ponuda će se odbiti.
 • Cijena ponude je nepromjenjiva za vrijeme trajanja ugovornog odnosa.
 • Ponuditelj je cijenu ponude dužan iskazati u Ponudbenom listu koji je sastavni dio ove dokumentacije za nadmetanje.
 • Ponuditelj mora ispuniti sve tražene stavke.
 • Ako ponuditelj ne postupi u skladu sa zahtjevima iz Poziva za dostavu ponuda ili promijeni tekst ili količine navedene u troškovniku smatrat će se da je takav troškovnik nepotpun i nevažeći te će njegova ponuda biti odbijena.

 

 1. OSOBA ZA KONTAKT: Obavijest u svezi predmeta nabave – kontakt osoba: Irena Petešić, voditeljica općih, kadrovskih i financijsko računovodstvenih poslova, Jedinstveni upravni odjel Općine Sali, telefon: +385(023) 311 142; mail: [email protected]

 

 1. OSTALO

Obavijesti o rezultatima: Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od  8 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

 

OPĆINA SALI
OPĆINSKI NAČELNIK
Zoran Morović

 

Dokument:

lzmjena i dopuna Poziva za dostavu ponuda za izradu Strategije razvoja poljoprivrede Općine Sali

lokalnahrvatska.hr