Općina Sali > Hrvatska knjižnica i čitaonica Sali > Natječaj – dipl.knjižničar – pripravnik

Natječaj – dipl.knjižničar – pripravnik

Kategorija Hrvatska knjižnica i čitaonica Sali, Natječaji,
Objavljeno 10. srpnja 2020.

Natječaj_pripravnik

NATJEČAJ – za radno mjesto

DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR/KA – PRIPRAVNIK – na određeno, puno radno vrijeme

Broj izvršitelja: jedan (1)

Uvjeti:
• završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno VSS, stečeno stručno zvanje diplomiranog knjižničara u skladu sa Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti i pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva,
• znanje 1 stranog jezika u govoru i pismu (prednost engleski, razina B2)
• korištenje računalnih programa (MS Office, baze podataka, računalni knjižnični programi)

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente:

• životopis
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice i osobne iskaznice)
• dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)
• uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana).
• potvrdu HZZ da je upisan u evidenciju nezaposlenih

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata, kandidat predložen za zasnivanje radnog odnosa predočit će izvornike.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Prijava treba sadržavati najmanje i sljedeće podatke:
• ime i prezime kandidata koji se prijavljuje,
• adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte za primanje obavijesti
• popis priloženih dokumenata

Urednom prijavom se smatra ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te je dostavljena u roku i na propisani način.
Kandidat koji ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Poveznice na posebne propise su:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_10_98_1968.html

Kako bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o nezaposlenosti izdan od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nakon objave ovog natječaja.

Moguće je provođenje testiranja, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni.
Pristupnici su dužni dostaviti elektroničku adresu radi nesmetane korespondencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja.

Prijave se podnose poštom ili neposredno dostavom na adresu: Hrvatska knjižnica i čitaonica Sali, Sali II 69, 23 281, Sali s naznakom ,,Natječaj za radno mjesto”, uz obvezno navođenje
naziva radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

Natječaj je otvoren 8 (osam) radnih dana od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Općine Sali.

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte dostavljene u prijavi i službene web stranice Općine Sali https://www.opcina-sali.hr/category/hrvatska-knjinica-i-itaonica-sali/

Ravnatelj:

Ante Mihić

Hrvatska knjižnica i čitaonica Sali

lokalnahrvatska.hr