Općina Sali > Obavijesti > Odluka o preventivnoj mjeri prestanka izravnog rada sa strankama

Odluka o preventivnoj mjeri prestanka izravnog rada sa strankama

Kategorija Obavijesti,
Objavljeno 22. ožujka 2020.

Općinski načelnik  Općine Sali, na temelju Odluke Stožera za civilnu zaštitu Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja od 18. ožujka 2020. i članka 45. Statuta Općine Sali („Službeni glasnik Općine Sali“ 2/2016 – pročišćeni tekst), donosi

ODLUKU

o preventivnoj mjeri prestanka izravnog rada sa strankama

I

U cilju prevencije širenja virusa COVID -19,  Jedinstveni upravni odjel Općine Sali, ustanove kojima je osnivač Općina Sali i trgovačka društva kojima je Općina Sali stopostotni vlasnik prestaju s izravnim radom sa strankama od ponedjeljka, 23. ožujka 2020. godine do opoziva.

II

Rad sa strankama odvijat će se svaki radni dan putem pošte, elektroničke pošte te telefonskim putem. Telefonski brojevi i e-mail adrese kontakata Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sali, ustanova kojima je osnivač Općina Sali i trgovačkih društava kojima je Općina Sali stopostotni vlasnik objavljeni su na njihovim mrežnim stranicama.

U iznimnim slučajevima, kada rad sa strankama nije moguć putem pošte, elektroničke pošte ili telefonskim putem, službenici će komunicirati sa strankama u uredima odjela, ustanova i društava, poštujući najviše higijenske standarde propisane od Nacionalnog stožera civilne zaštite i nadležnih institucija.

III

Jedinstveni upravni odjel Općine Sali, ustanove kojima je osnivač Općina Sali i trgovačka društva kojima je Općina Sali stopostotni vlasnik nastavljaju obavljati svoj redovan posao i radne zadatke, a navedena mjera uvodi se preventivno u cilju suzbijanja širenja zarazne bolesti uzrokovane virusom COVID -19 te zaštite građana i službenika od nepotrebnog izlaganja rizicima zaraze.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Sali“.

KLASA: 810-01/20-01/01
URBROJ: 2198/15-01-20-7
U Salima, 20. ožujka 2020.

OPĆINA SALI
Općinski načelnik
Zoran Morović

 

KONTAKTI

Jedinstveni upravni odjel Općine Sali                                   Stožer civilne zaštite Općine Sali

tel. 023 377 042 ili 023 311 142 ili 023 377 152                             tel. 091 4111 065

e-mail: [email protected]                                                e-mail: [email protected]

Hrvatska knjižnica i čitaonica Sali

tel. 023 377 597
e-mail: [email protected]

Dječji vrtić Orkulice                                                                    HITNE SLUŽBE                        

tel. 023 377 253                                                                                     tel. 112

e-mail: [email protected]

Mulić d.o.o.                                                                                     POZIVNI CENTAR KORONA VIRUS

tel: 023 377 230                                                                                     tel. 113

e-mail: [email protected]

Komunalno društvo Dugi otok i Zverinac d.o.o.                  DEŽURNI EPIDEMIOLOG

tel: 023 377 230                                                                                           tel. 098 33 27 65
e-mail: [email protected]

 

Dokumenti:

Odluka o preventivnoj mjeri prestanka izravnog rada sa strankama

Kontakti

lokalnahrvatska.hr