Općina Sali > Dječji vrtić "Orkulice" > Natječaja za radno mjesto stručni suradnik/ica – pedagog/ica

Natječaja za radno mjesto stručni suradnik/ica – pedagog/ica

Kategorija Dječji vrtić "Orkulice",
Objavljeno 7. veljače 2020.

Na temelju odredbi članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13, u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 39. Statuta Dječjeg vrtića „Orkulice“ te Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Orkulice“ od 16. siječnja 2020. raspisuje se

NATJEČAJ
za radno mjesto
stručni suradnik/ica – pedagog/ica

– 1 izvršitelj/ica na neodređeno radno vrijeme – nepuno radno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto stručnog suradnika/ice su:

– određeni odredbama članaka 24., 25. i 26. Zakona i člankom 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine br. 133/97)

Uz prijavu kandidati moraju priložiti:
1. životopis,
2. preslik isprave kojom se dokazuju stupanj i vrsta stručne spreme,
3. preslik domovnice,
4. izvornik dokaza o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona, ne stariji od 6 mjeseci
5. preslik dokaza o položenom stručnom ispitu ili dokaza o ispunjavanju uvjeta iz čl. 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću
6. preslik elektroničkog zapisa o radnopravnom statusu – ispis iz evidencije HZZMO, ne stariji od mjesec dana.
Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, uz prijavu na natječaj, dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom Zakonu.
Ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz članka 24. Zakona, natječaj će se ponoviti u roku od pet mjeseci, a do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja radni se odnos može zasnovati s osobom koja ne ispunjava propisane uvjete.
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu javiti osobe oba spola. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Prijave s prilozima dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama Općine Sali i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, preporučenom pošiljkom poslanom u navedenom roku na adresu: Dječji vrtić „Orkulice“, Sali III 20, 23281 Sali, s naznakom „ZA NATJEČAJ – stručni suradnik/ica u DV „Orkulice“ Sali“.

Zakašnjele prijave, kao i prijave s nepotpunom dokumentacijom, neće biti uzete u obzir.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti izbor, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju natječaja protiv koje nije dopušten pravni lijek.

https://burzarada.hzz.hr

lokalnahrvatska.hr