Općina Sali > Proračun Općine Sali > Polugodišnje izvršenje proračuna za 2019. godinu

Polugodišnje izvršenje proračuna za 2019. godinu

Kategorija Proračun Općine Sali,
Objavljeno 3. prosinca 2019.

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 30. Statuta Općine Sali (Službeni glasnik Općine Sali broj 2/2016 – pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Sali na svojoj 17. sjednici održanoj dana 15. studenog 2019. godine donijelo je
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE SALI ZA 2019. GODINU

Polugodišnje izvršenje proračuna za 2019. godinu

lokalnahrvatska.hr