Općina Sali > Natječaji > Natječaj za zakup – Sali – bankomat

Natječaj za zakup – Sali – bankomat

Kategorija Natječaji,
Objavljeno 12. studenoga 2019.

Na temelju članka 22. Odluke Općinskog vijeća Općine Sali o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Sali („Službeni glasnik Općine Sali“ broj 1/2015) i članka 7. Odluke Općinskog vijeća Općine Sali o naknadama za uporabu javnih površina, Općina Sali raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup dijela javne površine

 1. Predmet ovog javnog natječaja je zakup dijela javne površine u vlasništvu Općine Sali, i to dijela nekretnine oznake kat. čestica broj 8686/3 k.o. Sali, u Salima, u ulici Sali II, ispred kućnog broja 17, u površini od 2 m2, za potrebe postavljanja bankomata.
 2. Početni iznos mjesečne zakupnine iznosi 200,00 kuna/m2.
 3. Javna površina navedena u točki 1. daje se u zakup na određeno vrijeme, u trajanju od 5 godina.
 4. Ponuda za sudjelovanje u ovom javnom natječaju mora sadržavati:
  a) ime i prezime natjecatelja i njegovo prebivalište, za fizičke osobe, odnosno naziv tvrtke s adresom sjedišta (za pravne osobe), OIB-broj i broj telefona za kontakt;
  b) preslik osobne iskaznice za natjecatelje fizičke osobe;
  c) izvornik ili ovjereni preslik rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima za pravne osobe, iz kojeg mora biti vidljivo da je pravna osoba registrirana za djelatnost koja je oglašena;
  d) potvrdu porezne uprave o uplaćenim porezima i doprinosima i drugim javnim davanjima (ne starija od 30 dana);
  e) ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.
 5. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Općina Sali, Sali 74/A, 23281 Sali, s naznakom „Natječaj za zakup javne površine u Salima – ne otvaraj“.
 6. Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.
 7.  Zakašnjele ponude, neuredne i ponude koje se na drugi način protive natječajnim uvjetima neće se razmatrati.
 8. Ponude ponuđača koji imaju nepodmirenih dospjelih obveza prema državnom proračunu i prema Općini Sali biti će isključene
 9. O rezultatima izbora natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o odabiru ponuđača.
 10. Općina Sali zadržava pravo poništenja natječaja.
 11. Ugovor o zakupu javne površine iz točke 1. biti će solemniziran po javnom bilježniku sukladno članku 4. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora i sklopiti će se kao ovršna isprava, na trošak zakupnika.

KLASA: 940-01/19-01/47
URBROJ: 2198/15-01-19-1
U Salima, 12. studenog 2019.

OPĆINA SALI

Dokument:

Natječaj za zakup – Sali – bankomat 3

lokalnahrvatska.hr