Općina Sali > Natječaji > Natječaj za stipendije 2019./2020.

Natječaj za stipendije 2019./2020.

Kategorija Natječaji,
Objavljeno 29. listopada 2019.

Temeljem Pravilnika o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore učenicima i studentima („Službeni glasnik Općine Sali“ broj 1/2015 i 1/2016), Povjerenstvo za dodjelu stipendija raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja općine Sali

  1. Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja općine Sali.
  2. Dodjeljuje se 8 učeničkih i 8 studentskih stipendija.
   Maksimalni iznos stipendije koju pojedini učenik ili student može dobiti je:
   – učenik 400,00 kn
   – student 600,00 kn
   Stipendije se određuju bodovanjem po kriterijima određenima Pravilnikom o stipendiranju učenika i studenata.
  3. Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici i studenti koji:
   a) su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području općine Sali;
   b) su završili osnovnu školu na području Općine Sali;
   c) čiji barem jedan roditelj ima prebivalište na području općine Sali;
   d) imaju status redovnog učenika ili studenta, a nemaju odobrenu stipendiju ili kredit od strane drugog subjekta.
  4. Kriteriji na temelju kojih se vrši odabir kandidata za dodjelu stipendija su:
   a) opći uspjeh u prethodnoj godini školovanja ( za učenike prvog razreda srednje škole uspjeh u 7. i 8. razredu osnovne škole, za studente prve godine uspjeh tijekom srednjoškolskog školovanja)
   b) sudjelovanje na natjecanjima
   c) objavljeni radovi ili priznati patenti/izumi
   d) osvojene nagrade
   e) upis na neku od umjetničkih akademija
   f) socijalno-materijalno stanje
  5. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave natječaja u dnevnom tisku.
  6. Dokumentacija koju treba priložiti uz prijavu:
   – molba za dodjelu stipendije
   – preslika osobne iskaznice za tražitelja stipendije
   – preslike osobnih iskaznica za roditelje
   – potvrda o redovnom upisu u srednju školu odnosno visoko učilište u RH
   – prosjek ocjena: za učenike prvog razreda srednje škole uspjeh u 7. i 8. razredu osnovne škole (preslike svjedodžbi); za studente prve godine uspjeh tijekom srednjoškolskog školovanja(preslike svjedodžbi za sve razrede srednje škole); za učenike viših razreda srednje škole prosjek ocjena iz prethodnog razreda; za studente viših godina prosjek ocjena iz prethodne godine )
   – dokaz o završenoj osnovnoj školi na području općine Sali (svjedodžba 8. razreda ili drugi odgovarajući dokaz)
   – potvrda o sudjelovanju i rangiranju na regionalnom ili državnom natjecanju
   – potvrda za svakog brata ili sestru učenika ili studenta
   – potvrda o socijalno materijalnom statusu koji se odnosi na učenike i studente:

   • bez oba roditelja
   • bez jednog roditelja
   • roditelji invalidi 80% i više
   • roditelj ili student prima socijalnu pomoć

   – vlastoručno potpisanu izjavu da ne prima stipendiju drugih subjekata.

  7. Prijave koje ne budu sadržavale kompletnu dokumentaciju neće se uzimati u razmatranje.
  8. O rezultatima natječaja sudionici će biti izvješteni u roku 30 dana od dana zaključenja natječaja.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SALI

KLASA: 602-01/19-01/03
URBROJ: 2198/15-01-19-1
Sali, 29. listopada 2019.

Dokument:

Natječaj za stipendije 2019./2020.

lokalnahrvatska.hr