Općina Sali > Proračun Općine Sali > Polugodišnje izvršenje proračuna za 2018. godinu

Polugodišnje izvršenje proračuna za 2018. godinu

Kategorija Proračun Općine Sali,
Objavljeno 13. prosinca 2018.

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 30. Statuta Općine Sali (Službeni glasnik Općine Sali broj 2/2016 – pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Sali na svojoj 11. sjednici održanoj dana 8. prosinca 2018. godine donijelo je
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE SALI ZA 2018. GODINU

Polugodišnje izvršenje proračuna za 2018. godinu

lokalnahrvatska.hr