Općina Sali > Natječaji > Natječaj za stipendije 2018./2019.

Natječaj za stipendije 2018./2019.

Kategorija Natječaji,
Objavljeno 25. listopada 2018.

Temeljem Pravilnika o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore učenicima i studentima („Službeni glasnik Općine Sali“ broj 1/2015 i 1/2016), Povjerenstvo za dodjelu stipendija raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja općine Sali

 1. Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja općine Sali.
 2. Dodjeljuje se 9 učeničkih i 9 studentskih stipendija.
  Maksimalni iznos stipendije koju pojedini učenik ili student može dobiti je:
  – učenik 400,00 kn
  – student 600,00 kn
  Stipendije se određuju bodovanjem po kriterijima određenima Pravilnikom o
  stipendiranju učenika i studenata.
 3. Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici i studenti koji:
  a) su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području općine Sali;
  b) su završili osnovnu školu na području Općine Sali;
  c) čiji barem jedan roditelj ima prebivalište na području općine Sali;
  d) imaju status redovnog učenika ili studenta, a nemaju odobrenu stipendiju ili kredit od strane drugog subjekta.
 4. Kriteriji na temelju kojih se vrši odabir kandidata za dodjelu stipendija su:
  a) opći uspjeh u prethodnoj godini školovanja ( za učenike prvog razreda srednje škole uspjeh u 7. i 8. razredu osnovne škole, za studente prve godine uspjeh tijekom srednjoškolskog školovanja)
  b) sudjelovanje na natjecanjima
  c) objavljeni radovi ili priznati patenti/izumi
  d) osvojene nagrade
  e) upis na neku od umjetničkih akademija
  f) socijalno-materijalno stanje
 5. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave natječaja u dnevnom tisku.
 6. Dokumentacija koju treba priložiti uz prijavu:
  – molba za dodjelu stipendije
  – preslika osobne iskaznice za tražitelja stipendije
  – preslike osobnih iskaznica za roditelje
  – potvrda o redovnom upisu u srednju školu odnosno visoko učilište u RH
  – prosjek ocjena: za učenike prvog razreda srednje škole uspjeh u 7. i 8. razredu osnovne škole (preslike svjedodžbi); za studente prve godine uspjeh tijekom srednjoškolskog školovanja(preslike svjedodžbi za sve razrede srednje škole); za učenike viših razreda srednje škole prosjek ocjena iz prethodnog razreda; za studente viših godina prosjek ocjena iz prethodne godine )
  – dokaz o završenoj osnovnoj školi na području općine Sali (svjedodžba 8. razreda ili drugi odgovarajući dokaz)
  – potvrda o sudjelovanju i rangiranju na regionalnom ili državnom natjecanju
  – potvrda za svakog brata ili sestru učenika ili studenta
  – potvrda o socijalno materijalnom statusu koji se odnosi na učenike i studente:
  – bez oba roditelja
  – bez jednog roditelja
  – roditelji invalidi 80% i više
  – roditelj ili student prima socijalnu pomoć
  – vlastoručno potpisanu izjavu da ne prima stipendiju drugih subjekata.
 7. Prijave koje ne budu sadržavale kompletnu dokumentaciju neće se uzimati u
  razmatranje.
 8. O rezultatima natječaja sudionici će biti izvješteni u roku 30 dana od dana zaključenja natječaja.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SALI

KLASA: 602-01/18-01/02
URBROJ: 2198/15-01-18-1
Sali, 25. listopada 2018.

 

Dokument:

Natječaj za stipendije 2018./2019.

lokalnahrvatska.hr