Općina Sali > javna rasprava > Izvješće o savjetovanju – sanacija putova na Dugom otoku

Izvješće o savjetovanju – sanacija putova na Dugom otoku

Kategorija javna rasprava,
Objavljeno 3. rujna 2018.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku pripreme javne nabave za predmet nabave Sanacija putova na Dugom otoku

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 101/17), naručitelj Općina Sali, Sali II 74/A, Sali, OIB 72285291723, za predmet nabave Sanacija putova na Dugom otoku, evidencijski broj nabave 06/2018-MV, stavio je putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hvatske na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima prijedlog Dokumentacije o nabavi u cjelosti i Troškovnik radova.

Prethodno savjetovanje objavljeno je 24.08.2018. godine i trajalo je do 29.08.2018. godine.

Tijekom prethodnog savjetovanja nisu zaprimljene primjedbe i prijedlozi zainteresiranih gospodarskih subjekata.

 

Načelnik
Zoran Morović

 

Dokument:

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju za predmet nabave Sanacija putova na Dugom otoku

lokalnahrvatska.hr